מרכז פסגה אשדוד - מסגרות למידה לפיתוח מקצועי - תשע"ז

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום : בשבוע

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם

/ שם נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

: שעות

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

: במתווה

למידה משמעותית והערכה חלופית ; בניית מחוון להערכה כזו תלקיט ( תיק מלווה למידה ) בחינה בית ספרית ייחודית יחידת לימוד המשקפת למידה פעילה של התלמידים .

יישום תכנית הלימודים בהיסטוריה בדרכים המפתחות הבנה וחשיבה ומשלבות מגוון דרכי הערכה חלופית

יישום תוכנית הלימודים בדרכים המפתחות הבנה וחשיבה

מורי היסטוריה

היסטוריה

16:00-19:15

13.09.16

ס"בעי

ביולוגיה

פרטים בהמשך

מורי ביולוגיה ס"בעי

מורי עברית

עברית

פרטים בהמשך

ס"בעי

צרפתית

פרטים בהמשך

מורי צרפתית ס"בעי

מורי ספרות

ספרות

פרטים בהמשך

ס"בעי

אזרחות

פרטים בהמשך

מורי אזרחות ס"בעי

Made with FlippingBook - Online magazine maker