מרכז פסגה אשדוד - מסגרות למידה לפיתוח מקצועי - תשע"ז

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום : בשבוע

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם

/ שם נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

: שעות

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

: במתווה

מורי מדעים

כלים ומתודות ללמידה משמעותית - חץ לעתיד - CSI - - מדעים ' שנה ב

ס"בעי

14:00-15:30

המשתתפים בתוכנית חץ לעתיד

מדעים

פרטים בהמשך 'א

מורי עברית

כלים ומתודות ללמידה משמעותית - חץ לעתיד - CSI - - עברית ' שנה ב

ס"בעי

המשתתפים בתוכנית חץ לעתיד

עברית

14:00-15:30

פרטים בהמשך 'א

מורי עברית

כלים ומתודות ללמידה משמעותית - חץ לעתיד - CSI - - אנגלית ' שנה ב

ס"בעי

המשתתפים בתוכנית חץ לעתיד

אנגלית

14:00-15:30

פרטים בהמשך 'א

Made with FlippingBook - Online magazine maker