מרכז פסגה אשדוד - מסגרות למידה לפיתוח מקצועי - תשע"ז

היום : בשבוע

תאריך פתיחת ההשתלמות

שם

/ שם נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

: במתווה

פסטיבל למידה ובו מוצגים פרויקטים המבטאים ארגז כלים הכולל ידע

פדגוגיות חדשניות

PBL בסימן אשדוד חוגגת 60

באמצעות פרויקטים מגוונים ובסיוע מפת דרכים נאפשר לתלמיד ללמוד באופן עצמאי מתוך מוטיבציה פנימית ולמורה לשמש כמנחה פדגוגי .

05.02.17 'ב סמסטר

מורי יסודי

16:00-19:15

רות לסנר

ס" ועי

בסימן 60 שנה לאשדוד

, אקדמי מיומנויות

וערכים .

למידה משמעותית אוריינות חזותית למידה מבוססת

! צילום לא מה אחד מכם נושא עמו מצלמה צמודה אך כיצד הוא משתמש בה הקורס ? יאפשר לכם לגלות את אופיו המרתק של הצילום ככלי ללמידה . הצילום ככלי ליצירת שאלות חקר ותוצרים באופן מלהיב ומגרה עבורכם ועבור התלמידים . כל , שחשבתם

מורי יסודי

למידה משמעותית בעידן - החזותי ' שלב א

16:00-18:30

ס" ועי

תוצר דיסציפלינרי מבוסס צילום

26.3.17 ב סמסטר

כוחו של הצילום בתהליכי למידה

תמר שליט אבני

נדרשת מצלמה או סמרטפון

( שלא השתלמו ) בעבר

פרויקט הערכה חלופית

Made with FlippingBook - Online magazine maker