מרכז פסגה אשדוד - מסגרות למידה לפיתוח מקצועי - תשע"ז

היום בשבוע :

תאריך פתיחת ההשתלמות

שם

/ שם נושא ההשתלמות :

: תחום

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

: קהל יעד

: מרצה

: במתווה

אין הזדמנות שנייה ביצירת רושם ראשוני ! • " כיצד לשוחח " עם התלמידים • כיצד לעניין ולהלהיב תוך שימוש אפקטיבי באמצעי עזר והמחשה , בפרזנטציות ובחשיבה יצירתית ? מפגשים לשיפור מיומנויות ההוראה וההופעה מול כיתה / קהל – המשלבים תרגול , צילום ווידאו של המשתתפים , ניתוח ומשוב עצמי

שימוש בדרכי הוראה והגשה , מגוונות המותאמות לאפיון . הקהל שכלול מיומנות הפרזנטציה .

דיבור בציבור - מיתוג אישי אפקטיבי ומיומנויות הופעה מול כיתה

רטוריקה - שיפור הבעה

לא -ב

סמסטר ב ' ( טרם נקבע )

מורי יסודי

מירב פריצקי

תקשורת

16:00-19:15

סופי

ס" ועי

מורים שעתידים למלא תפקיד של ב " רכזי זה נגישות ואורח חיים בטוח

הכנת תוכנית לימודים

ב"זה

16:00-19:15

01.11.16

הכשרת רכזים לבתי ספר

רכזים שלב ב '

אורנה סער

Made with FlippingBook - Online magazine maker