מרכז פסגה אשדוד - מסגרות למידה לפיתוח מקצועי - תשע"ז

היום : בשבוע

תאריך פתיחת ההשתלמות

שם

/ שם נושא ההשתלמות :

: תחום

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

: קהל יעד

: מרצה

: במתווה

רכישת מיומנויות והכרת כלים לארגון וניהול למידה שיתופית . פיתוח ויישום פעילויות מתוקשבות בתחומי הדעת בלמידה שיתופית . תוך ארגון , ניהול והובלת מייזם שיתופי עם קהילת תלמידים .

תכנון והכנת יחידת לימוד המשלבת כלי שיתוף מקוונים .

: תקשוב מיומנויות מחשב

למידה

למידה שיתופית

מורי יסודי

נה'ז

16:30-19:00

08.11.16

: שיתופית

השתלמו

שלא (

ס" ועי

גרצבליט

2249

) בעבר

רכישת מגוון טכניקות יישומיות מעולם - ההנחיה להגברת הדיאלוג , הכיתתי באמצעות שימוש במשחקים , , סיפורים , תרגילים סימולציות , , חידות שאלונים ותיאוריה . חדשנית

למידה משמעותית + פיתוח כישורים אישיים מקוון

רכישת ארגז כלים עשיר , ממגוון תחומי הנחיה , לעבודה מעשית , משמעותית , חווייתית ועיונית בכיתה - לפיתוח דרכי הוראה מיטביות , להעצמה , ויצירת עניין ושינוי בקרב התלמידים .

מורי יסודי

המחנך כמנהל

מיומנויות הנחיה - המורה כאומן ללמידה חברתית

ס" ועי

21:00-23:30

"ד ר אורלי כץ

23.11.16

( שלא השתלמו ) בעבר

) סינכרוני

-א(

כיתה (

)' חלק ג

Made with FlippingBook - Online magazine maker