מרכז פסגה אשדוד - מסגרות למידה לפיתוח מקצועי - תשע"ז

היום : בשבוע

תאריך פתיחת ההשתלמות

תיאור כללי ומשפט : תומך

: שעות

שם במתווה :

/ שם נושא ההשתלמות :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

טיפוח מנהיגות חינוכית להובלת יוזמה משמעותית במרחב הבית ספרי .

מורה יוזם ומטמיע - אשנה '- בדגש על מנהיגות חינוכית יישומית

דרגות 7-9 מנהיגות

מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות

מורים מיועדים לדרגה 7-9

איילת שקולניק

16:00-19:15

14.11.16

טיפוח מנהיגות חינוכית להובלת יוזמה משמעותית במרחב הבית ספרי

מורה יוזם ומטמיע - 'אשנה - בדגש על מנהיגות חינוכית יישומית

דרגות 7-9 מנהיגות

מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות

מורים מיועדים לדרגה 7-9

16:00-19:15

1.11.16

צילה דפס

טיפוח מנהיגות חינוכית להובלת יוזמה ס " בביה המיועדת לתלמידי כיתות שח ר " ומשפיעה על כלל בית הספר

מורים מיועדים לדרגות 7-9 המלמדים בכיתות שח ר"

אשנה '-

מורה יוזם ומטמיע - בדגש על מורי שח -ר"

דרגות 7-9 ר"שח

תכניות ייחודיות בדרגות 78

איילת שקולניק

16:00-19:15

פרטים בהמשך

עם אגף

ר"שח

Made with FlippingBook - Online magazine maker