מרכז פסגה אשדוד - מסגרות למידה לפיתוח מקצועי - תשע"ז

היום : בשבוע

תאריך פתיחת ההשתלמות

תיאור כללי ומשפט : תומך

/ שם נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

: שעות

שם במתווה :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

הקניית כלים ומיומנויות לבניית שיעור מיטבי

בניית מערך שיעור מיטבי על פי המתווה הנלמד ושילובם של כלים מתוקשבים

למידה יישומית משולבת מיומנויות במקצועות פ" התושבע

למידה משמעותית בהוראת פ " התושב

21.11.16 מפגש 1 ואחרון

מורי תושב ע " בכיתות -ג ד" ט בממ

פ " תושבע מקוון

16:00-19:15

אליהו אבוטבול

" בתושב ע בדגש על

) סינכרוני

-א(

פ"פא

החוויה הלימודית תוך שילובם של כלים מתוקשבים

רכישת מגוון טכניקות יישומיות מעולם - ההנחיה להגברת הדיאלוג , הכיתתי באמצעות שימוש במשחקים , , סיפורים , תרגילים סימולציות , , חידות שאלונים ותיאוריה . חדשנית

רכישת ארגז כלים

, עשיר ממגוון תחומי , הנחיה לעבודה , מעשית משמעותית ,

למידה משמעותית + פיתוח כישורים אישיים מקוון

מורי יסודי

מיומנויות

המחנך כמנהל כיתה ( )' חלק ג

ס" ועי

21:00-23:30

חווייתית ועיונית

- הנחיה המורה כאומן ללמידה חבתית

"ד ר אורלי כץ

23.11.16

( שלא השתלמו ) בעבר

) סינכרוני

-א(

- בכיתה לפיתוח דרכי

הוראה מיטביות , להעצמה , ויצירת עיניין ושינוי בקרב התלמידים .

Made with FlippingBook - Online magazine maker