מרכז פסגה אשדוד - מסגרות למידה לפיתוח מקצועי - תשע"ז

יום בשבוע

שם ההשתלמות במתווה

תוצר מצופה

שעות

תאריך פתיחה

כללי תאור

שם ההשתלמות

קהל יעד

מרצה

תחום

הקניית הבנה עמוקה ורחבה של תחום ההורות לילדים עם צרכים , מיוחדים כדי לאפשר לצוות לחבור להורים בצורה מותאמת מתוך הבנה .

תיאור תהליכי אינטראקציה עם הורים

17:00- 20:15

חינוך מיוחד

08/11/2016

קשר עם הורים

קשר עם הורים

מנהלות גני ח מ"

יעל לויאל

פעילות לקידום אינטראקציה עם הורים

חשיבות העבודה עם הורי , המטופיל היכרות עם מודלים אומנותיים לעבודה עם הורים

חינוך מיוחד

25/10/2016 חופשות 9:30-14:00

קשר עם הורים

קשר עם הורים

תרפיסטים

הדס נבות

הערכה והתערבות לתלמידים עם לקויות בכתיבה הידנית

העמקת הידע בנושא התערבות בית ספרית לשיפור הכתיבה . הידנית הבנת תפקוד מערכות התחושה השונות והשפעתן על יכולת ההשתתפות של הילד בחיי . היומיום חשיפה לדרכים המספקות התנסויות סנסומוטוריות מווסתות ומקדמות את תפקודו של הילד פיתוח יוזמה בית ספרית , לקידום הלומדים ושילובם באופן מיטבי בקהילת ביה . ס" הכנת תכנית פעולה מפורטת וביסוסה התאורטי בהקשר לתחום של לקויות וקשיי למידה .

הוראה מותאמת לתלמידים בחינוך המיוחד ובשילוב

פעילות לימודית לשיפור כתב היד

16:00- 19:15

חינוך מיוחד

02/11/2016

מורות שילוב

ענת רייך

פעילות לימודית המשלבת למידה חושית

הוראה מותאמת לתלמידים בחינוך המיוחד ובשילוב

16:00- 19:15

חינוך מיוחד

מנהלות גני ASD למידה רב חושית

09/11/2016

ענת רייך

16:00- 19:15

מורה יוזם ומטמיע תוכניות

מורה יוזם ומטמיע תוכניות

חינוך מיוחד

יוזמה

08/11/2016

קבוצת המשך

Made with FlippingBook - Online magazine maker