מרכז פסג"ה אשדוד - מסגרות למידה תשע"ח

ערב ראש השנה , ח" תשע

נשות ואנשי חינוך יקרות ויקרים - שלומות וברכות לשנה נהדרת .

" שנת תשע ח נושקת ובסיום שנה פוריה , עמוסת כל טוב ועם זרעים שהנצו ולבלבו אנו מקדמים את שנת תשע " . ח בברכה

. המחודש

תוכלו לקרוא במגזין המקוון - ובאתר

ז" בתשע

על כל הטוב

ומה טומנת בחובה תשע ?ח"

 דגש גדול גם השנה על מסגרות למידה בית ספריות

 המשך תהליכי עומק שנבטו בשנים האחרונות , כדוגמת -

 פדגוגיות חדשניות בחטיבות הביניים - -כ 15 מסגרות למידה מתוכננות לרבות INNOVATE ומסגרת חדשה להעצמה ופיתוח מנהיגות בית - ספרית מובילי לצד , חדשנות פסטיבל יום, חדשנות עיון משותף ויום כדוגמת שיא . אשתקד  במת העצמה בכנס משתף רחב בקדם יסודי , הגדלת מגוון המתודות ומפגשי המומחים במפגשי המפקחת וגננותיה והרחבת מנעד הפעולות הגננות של המובילות לצד הכשרה ייעודית גננות של בהתאם לייחודיות הגם . שלהן  העמקת השותפויות כחות עם מקומיים כדוגמת מודולות ביקורים במוזיאונים יום, עם עיון המרכז להורות משמעותית .' וכד מסגרות למידה העושה חיבור בין הקניית מיומנויות החינוך הלשוני ובעיקרן מיומנויות הקריאה והבנתה להכשרה במתודת ההוראה הדיפרנציאלית . המהלך כולל מסגרות למידה ייעודיות , חיבור להדרכה , הטמעה בשטח , סדנאות למנהלים ובעלי תפקידים ועוד . בקיצור יהיה מעניין נחתור שיהיה גם מוצלח , מניב ופורה .  ' שפה מותאמת להצלחה '- מהלך רחב ומקיף בכ -20

 7-9 בעקבות שינויי הרפורמות גם מסגרות אלו עוברות שינוי והבולט

-בהן הרישום פתוח לכל הדרגות החל מהדרגה השנייה ולכן אופי

, תוססת פעילה

אלא מסגרת למידה

'ב בשנה

וביצועה

'א בשנה

יוזמה תכנון

ההתנהלות והגדרת התוצר המצופה עוברים עוד לא. עדכונים

שהחלו מצופה מהם להמשיך ולסיים .'בשנה

החלו 7-9 אלו ,ז" בתשע

60 .'ש הדבר שטרם אלו לכל תקף

ומגוונת . מסגרות בנות אלו

. המשרד

והדגשים העירוניים , מחוזיים ושל

, לצרכים היעד קהל

המסגרות נבחרו בקפידה ונבנו בהתאמה

הדגשים - השנה שלנו

. הישגים

לקידום

ורלבנטיות מכוונות תוך ,

כמובן למידה משמעותית - מודלינג למעורבות ערך ,

  

. איכותיות

מתודות הוראה

, הכרה התנסות הטמעה מגוון של

חלופות -ה" בהל

, משוב כמודלינג לדגשים שיש

' וכד בפני קבוצת העמיתים וקבלת

, תוצרים תהליכים

, עמדות

פרזנטציה - חשיבות גדולה להצגת

לעשות בכיתת התלמידים .

לבחור ולפנות למתכללת שלכם בטלפון 8552279 או

לתת תוכלו אך , שירות

ישמח ה" הפסג

צוות כל- כתובת

יש מכם

לכל אחד ואחת ישירות למייל

- האישי תשובה מובטחת

- דניאל yarad@barak.net.il

יערה

קדם יסודי ומסגרות - 7-9 -

glori83@013net.net

- עמר

גלוריה

יסודי -

- ספיר mayasp@barak.net.il

מאיה

ורב גילא -י

יסודי על

ולפני סיום , דפדפו וראו את תהליך ההתחדשות שלנו במרחבי המומחיות ,

, מנהיגות יזמות ומודולות לבחירה .

- שלנו

וקראו על המיוחדים

, להאיר להעיר ולשתף .

כתמיד הנכם מוזמנים להיות בקשר -

בברכת טוב ועוד , שיהיה מוצלח , מעניין ומשמעותי .

-שוש סגנית

, מנהלת

- אילנית

וצוות ה" הפסג

נהלים , חידושים ודגשים

 יש להירשם למסגרות הנבחרות דרך הן ( האתר

למסגרת )ס"בי

למסגרת והן ה" בפסג

.ה" הפסג

במערכת הממוחשבת אתר דרך -

הרישום מתבצע ורק אך

 הרישום כרוך בתשלום דמי

. בעמלה

כרוך

זה תשלום

. אשראי

האתר באמצעות כרטיס

לשלם במזומן דרך אוה" בפסג

ניתן - רישום

. הרישום

באתר ושילם דמי את

מקום מובטח לנרשם נרשם אם רק

 נוכחות נחשבת במפגשי הלמידה רשום אם רק

. הנוכחות

במערכת ) וחתם טופס על הלומד

רשום (ה" הפסג

י"ע שהופק

הלומד בטופס הנוכחות

 לא תהיה הכרה בחתימות עצמאיות - לאלו שאינם רשומים במערכת והוסיפו שמותיהם יד בכתב גבי על טופס

. הנוכחות נוכחות מלאה חתם אם רק תיחשב

המורה 2 חתימות בזמנים בהן הועבר הטופס להחתמה .

 במידה ויעלה נעדר ה"עו כי

. מכך

הימנעו

אנא - משמעתי

מהשתתפות בקורס והזמנה לבירור

- בשמו יגרור הדבר פסילת ה"עו

וחתמו

 נוכחות צבר אם רק תיחשב

. הדרושות

המורה 80% ויותר משעות ההכשרה במסגרת הלמידה ומילא המטלות

 במידה והחסיר המורה

מבעוד

פרסום מפגשים נעשה אלו

השלמה דרך מפגשי השראה המתקיימים .ה" בפסג

20% יוכל לממש קורס בכל אחת פעם

-ל מעבר

.ה" מהפסג

מועד באתר ובמיילים הנשלחים

 כי לב שימו

המטלה יגרור איבוד זכאות ההשתתפות

המורה לבחור לא למלא מטלת מילוי אי , המפגש

במפגשים מקוונים קיימת חובת השתתפות - יוכל לא

. בקורס

 פתיחת מסגרת למידה מותנית בגיבוש . הנהלים פ"ע קבוצה

פתיחת השתלמות מותנית באישור תקציבי ובמס ' נרשמים .

 מסגרות למידה רבות מוצעות במסלול

מוסף

אינטראקציה בין וערך הגיל שכבות

כמדיניות עירונית , הרצף פני על חיבור של

- גילאי למורי יסודי וזאת ס" ועי

- הרב

לחיבורים .

פנוי מקום

מוזמן לפנות אלינו ובקשתו בסיס על תיענה

לכך מעבר

. מקוון מורה המבקש ללמוד

להירשם לשלוש השתלמויות לכל היותר ברישום

יוכל מורה

. לצרכיו

והתאמה

 כל מסגרות הלמידה מוכרות לאופק צוין אם אלא חדש

. אחרת

27.9.16 בשעה 15:00

הרישום למסגרות הלמידה יחל 'ד ביום

המיוחדים שלנו

יזמות -

המתחילה את שנתה השלישית . מסלול היזמות נועד לאפשר למורים להפוך

אשדוד חממה ליזמות חינוכית " מעוף "

ה " בפסג

רעיון למוצר שיכול לתרום למערכת החינוכית . באתר תוכלו להתרשם מהמוצרים שכבר התפתחו / בשלבי פיתוח .

לשיחת היוועצות – התקשרו וקבעו ה" לפסג

. אילנית

פגישה עם

? רעיון מתלבטים מוזמנים ?

יש לכם

- מנהיגות

' שנה א ניתן יהיה להירשם

' מנהיגות

" מנהיגות בהצלחה רבה . השנה נבקש לשכפל ההצלחה ולהעמיקה 'ל.

בשנת תשע " ז פעלה מסגרת "

בהמלצת מנהלת . למסגרת ' עתודת מנהיגות '- יש להגיש מועמדות ( באתר הרישום ) כמו בעת הרישום להשתלמות ) המועמדים יוזמנו לראיון .

הגשת מועמדות לא מבטיחה קבלה לתכנית . התכנית תציע מפגשי מומחים , סקירת תיאוריות , הכרת המערכת והתנסות בהובלת מיני תהליך .

השתלמות אקלקטית - מודולות לבחירה -

להורות

, העיר הרצאות וסדנאות המרכז של

, בתקשוב ביקורים במוזיאוני

- שונים נושאים מגוונים

בתחומים

קיבצנו מודולות של רחב מגוון

. מגוונות

5 מודולות

'הש הנדרשות בחירת תוך

מודולה בת 6 שעות והנרשמים יוכלו להרכיב את 30

משמעותית , כתיבה יוצרת ועוד כל .

? מעוניינים הירשמו באתר

בשנה וחצי האחרונות עמלנו על השקת מרחבי המומחיות שלנו - גאים להציג

? למה שאלה טובה , צפו בסרטון סיפור המרחבים

על עשיית המרחבים , המהות והזהות והכי - חשוב הדרכים בהן תוכלו לצרוך את שירותי המומחיות - שלנו בקרו באתר והתרשמו .

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום : בשבוע

/ שם נושא ההשתלמות :

: תחום

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם במתווה :

: קהל יעד

: מרצה

רכישת כלים להטמעת יעדי האגף במחוז

מפגשי אשכול ופיקוח לקידום תכנית עבודה ולהטמעת יעדי אגף ומחוז

נירה בן - הדור מובילה אלה אלמקייס

המפקחת וגננותיה - פיקוח

מעגלי שיח בין מפקחות לגננות

מעגלי שיח באשכולות גנים

גננות בפיקוח נירה בן הדור

14:45-17:15

22.11.17

1

נירה בן - הדור מובילה מירה אנקונינה

רכישת כלים להטמעת יעדי האגף במחוז

מפגשי אשכול ופיקוח לקידום תכנית עבודה ולהטמעת יעדי אגף ומחוז

המפקחת וגננותיה - פיקוח

מעגלי שיח בין מפקחות לגננות

מעגלי שיח באשכולות גנים

גננות בפיקוח נירה בן הדור

14:45-17:15

22.11.17

2

נירה בן - הדור מובילה זהבה בנארוש

רכישת כלים להטמעת יעדי האגף במחוז

מפגשי אשכול ופיקוח לקידום תכנית עבודה ולהטמעת יעדי אגף ומחוז

המפקחת וגננותיה - פיקוח

מעגלי שיח בין מפקחות לגננות

מעגלי שיח באשכולות גנים

גננות בפיקוח נירה בן הדור

14:45-17:15

22.11.17

3

רכישת כלים להטמעת יעדי האגף במחוז

מפגשי אשכול ופיקוח לקידום תכנית עבודה ולהטמעת יעדי אגף ומחוז

נירה בן - הדור מובילה

המפקחת וגננותיה - פיקוח

מעגלי שיח בין מפקחות לגננות

מעגלי שיח באשכולות גנים

גננות בפיקוח נירה בן הדור

14:45-17:15

22.11.17

4

מירי אסולין

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום : בשבוע

/ שם נושא ההשתלמות :

: תחום

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם במתווה :

: קהל יעד

: מרצה

דורית טננבוים - מובילה סיגל כרמי

מפגשי אשכול ופיקוח לקידום תכנית עבודה ולהטמעת יעדי אגף ומחוז

מעגלי שיח בין מפקחות לגננות

מעגלי שיח באשכולות גנים

גננות בפיקוח דורית טננבוים

המפקחת

14:45-17:15

17.10.17

5

וגננותיה פיקוח -

דורית טננבוים - מובילה רינת צימר

מפגשי אשכול ופיקוח לקידום תכנית עבודה ולהטמעת יעדי אגף ומחוז

מעגלי שיח בין מפקחות לגננות

מעגלי שיח באשכולות גנים

גננות בפיקוח דורית טננבוים

המפקחת

14:45-17:15

17.10.17

6

וגננותיה פיקוח -

דורית - טננבויים מובילה שוש בצלאל

מפגשי אשכול ופיקוח לקידום תכנית עבודה ולהטמעת יעדי אגף ומחוז

מעגלי שיח בין מפקחות לגננות

מעגלי שיח באשכולות גנים

גננות בפיקוח דורית טננבוים

המפקחת

14:45-17:15

17.10.17

7

וגננותיה פיקוח -

דורית טננבוים - מובילה אילנה גבאי

מפגשי אשכול ופיקוח לקידום תכנית עבודה ולהטמעת יעדי אגף ומחוז

מעגלי שיח בין מפקחות לגננות

מעגלי שיח באשכולות גנים

גננות בפיקוח דורית טננבוים

המפקחת

14:45-17:15

17.10.17

8

וגננותיה פיקוח -

דורית טננבוים - מובילה נינט פרץ

מפגשי אשכול ופיקוח לקידום תכנית עבודה ולהטמעת יעדי אגף ומחוז

מעגלי שיח בין מפקחות לגננות

מעגלי שיח באשכולות גנים

גננות בפיקוח דורית טננבוים

המפקחת

14:45-17:15

17.10.17

9

וגננותיה פיקוח -

היום בשבוע :

תאריך פתיחת ההשתלמות

/ שם נושא ההשתלמות :

: תחום

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם במתווה :

: קהל יעד

: מרצה

רכישת כלים להטמעת יעדי האגף במחוז רכישת כלים להטמעת יעדי האגף במחוז רכישת כלים להטמעת יעדי האגף במחוז רכישת כלים להטמעת יעדי האגף במחוז

מפגשי אשכול ופיקוח לקידום תכנית עבודה ולהטמעת יעדי אגף ומחוז מפגשי אשכול ופיקוח לקידום תכנית עבודה ולהטמעת יעדי אגף ומחוז מפגשי אשכול ופיקוח לקידום תכנית עבודה ולהטמעת יעדי אגף ומחוז מפגשי אשכול ופיקוח לקידום תכנית עבודה ולהטמעת יעדי אגף ומחוז לגננות מנהלות גן - טרום חובה יש צוות לנהל זו משימה מורכבת ! כדי לסייע בעדכם נבנתה מסגרת חדשנית בה גננות מובילות ישתפו , ינחו ויחדשו כדי שתהיינה מומחיות בניהול צוות גן היכרות עם תפיסות אודות שילוב מדיות דיגיטליות בגן הילדים , הכרות ויישום של עקרונות פדגוגים להטמעת כלים ומיומנויות מחשב בקרב ילדי הגן , שימוש במחשב לניהול גן , להערכה בגן הילדים , לארגון חומרי הוראה ולמידה דיגיטליים וליצירת תקשורת יעילה עם הורים .

איילה משה - מובילה קרן שושן איילה משה - מובילה ליטל צייזלר איילה משה - מובילה קלאודיה גראוב איילה משה - מובילה מירב כהן

המפקחת וגננותיה - פיקוח המפקחת וגננותיה - פיקוח המפקחת וגננותיה - פיקוח המפקחת וגננותיה - פיקוח

מעגלי שיח בין מפקחות לגננות

מעגלי שיח באשכולות גנים

גננות בפיקוח איילה משה

14:45-17:15

18.10.17

10

מעגלי שיח בין מפקחות לגננות

מעגלי שיח באשכולות גנים

גננות בפיקוח איילה משה

14:45-17:15

18.10.17

11

מעגלי שיח בין מפקחות לגננות

מעגלי שיח באשכולות גנים

גננות בפיקוח איילה משה

14:45-17:15

18.10.17

12

מעגלי שיח בין מפקחות לגננות

מעגלי שיח באשכולות גנים

גננות בפיקוח איילה משה

14:45-17:15

18.10.17

13

גננות מובילות בהובלת צופיה כהן

בניית תוכנית עבודה שנתית לפיתוח צוות

ניהול צוות גן - אקלים 3338

הובלה ועבודת צוות גן

מנהלות גני ילדים טרום חובה

15:00-18:15

19.11.17

מנהיגות

14

יצירת יחידת תוכן דיגיטלית או / תיעוד מערך ניהולי תוך שימוש במדיה דיגיטלית .

יישומי מחשב לגן ולגננת 1356

יישומי מחשב לגן ולגננת

גננות טרום חובה ומשלימות

14.45-17.15

14.11.17

אינה פלוטוב

תקשוב

15

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום : בשבוע

/ שם נושא ההשתלמות :

: תחום

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם במתווה :

: קהל יעד

: מרצה

פיתוח ויישום מחקרים בגן הילדים , בהלימה לתוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה בחינוך הקדם יסודי , תוך שימוש באמצעי מדיה דיגיטאלית שונים לתעוד והצגת המחקרים ותוצאותיהם

גננות חובה ( אשכול ) מדעים גננות טרום חובה על בסיס מקום פנוי

תיעוד מחקר בגן בשילוב כלים דיגיטליים

תהליכי תיכון תכנון ובניה בגן הילדים

תהליכי מחקר בגן בשילוב מדיה דיגיטאלית

רונית נחמיאס , אינה פלוטוב

16

14.45-17.15

24.10.17

מדע

" בואו לגני " תפגיש גננות , ילדים והורים עם שירת פיוטים משתים עשרה מסורות המשקפות את הרב גוניות העשירה של תרבות השירה היהודית . הסיווג למעגל השנה ומעגל החיים יאפשר לכם לשלבם . בחיי הגן פיתוח מודעות לעיצוב הסביבה החינוכית בגן תוך הכרות עם יצירות אומנות , הנגשת חומרים תוך דגש על שימוש בחומרים ידידותים ובדרכים מעוררות השראה

פיתוח והפעלת סביבה מוזיקלית מעודדת פעילות

מוסיקה בשגרת -הגן - העמקה 3515

מוסיקה בשגרת -הגן העמקה

גננות מאשכול מוסיקה

17

16:00-18:30

7.11.17

רבקה לנגזם

מוסיקה

הכרת מונחים ועקרונות בעיצוב סביבה חינוכית , תלקיט התנסויות

אומנות כדרך חיים והשראה לעיצוב הסביבה החינוכית בגן

אומנות בסיסית לגיל הרך 1345

גננות מאשכול אומנות

18

14:45-17:15

19.11.17

רינת אלפיה

אומנות

העמקת תפקיד המובילה וצביעת ייחודיות

שנה שלישית לתוכנית המנהיגות - להבניית תפקיד הגננת המובילה - ' שלב ג

גננות מובילות - 3775

19

15:00-17:30

7.11.17

גננות מובילות

גננות מובילות

צופיה כהן

מנהיגות

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום : בשבוע

/ שם נושא ההשתלמות :

: תחום

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם במתווה :

: קהל יעד

: מרצה

ניהול יומן למידה המאפשר לטפח חשיבה

פיתוח הידע של הרכזים בתהליכי הוראת החינוך הלשוני בדגש על הוראת התחום תוך התייחסות דיפרנציאלית ופיתוח תפקודי לומד

רפלקטיבית , תוך התייחסות לתכנים מרכזיים שעלו

חינוך לשוני פיתוח תפקודי לומד לרכזי מקצוע

חינוך לשוני לרכזות שפה

16.30 - 19.00

13.11.17

צילה דפס רכזות שפה

חינוך לשוני

1

בהשתלמות , תוך יישום בהוראה ותובנות מהיישום . שעשה

מורות המלמדות בכיתות ב-א

יומן למידה ותכנון יחידות הוראה

הקניית כלים פדגוגיים להוראת השפה הכתובה

חינוך לשוני א - ב

חן -בת בודניאצקי

16.30-19.00

13.11.17

חינוך לשוני א ב-

חינוך לשוני

2

מורות המלמדות בכתות ג '

( עברית חינוך ) לשוני למורי כתות ג ' בדגש על תפקודי לומד

בניית יחידת הוראה לקידום תהליכי קריאה בדגש על התייחסות . לשונות

פיתוח הידע של המורים בתהליכי הוראת החינוך הלשוני בדגש על הוראת הבנת הנקרא ותפקודי לומד

פרקטיקות חדשניות בהבנת הנקרא חנוך ' לשוני ג

16.30 - 19.00

21.11.17

צילה דפס

חינוך לשוני

3

פ "ע*

רשימה סגורה של בתי הספר

מורות המלמדות בכתות ד '

( עברית חינוך ) לשוני למורי כיתות ד ' בדגש על תפקודי לומד

בניית יחידת הוראה לקידום תהליכי קריאה בדגש על התייחסות . לשונות

פיתוח הידע של המורים בתהליכי הוראת החינוך הלשוני בדגש על הוראת הבנת הנקרא ותפקודי לומד

פרקטיקות חדשניות בהבנת הנקרא חנוך לשוני ד '

צילה דפס

16.30 - 19.00

6.11.17

חינוך לשוני

4

נורית פרץ

פ"ע*

רשימה סגורה של בתי הספר

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום : בשבוע

/ שם נושא ההשתלמות :

: תחום

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם במתווה :

: קהל יעד

: מרצה

קידום תהליכי הבנת הנקרא " בביה ס היסודי ותתייחס למגוון דידקטיות ותהליכי הוראה ישירה של אסטרטגיות בהבנת . הנקרא

בניית יחידת הוראה לקידום תהליכי קריאה , תוך שימוש בכלים ובידע שנרכשו בהשתלמות .

חינוך לשוני - פיתוח תפקודי לומד למורי ה ' 'ו

פרקטיקות חדשניות בהבנת הנקרא חנוך לשוני ה '

מורות המלמדות בכיתות ה '

שוורץ אילנית

16:30-19:00

8.11.17

חינוך לשוני

5

מורים

תוכנית

ס "מבי בתוכנית אמירים

פרטים יפורסמו בהמשך

שנה

-" אמירים

"

6

" ארגז כלים " חדשני בשילוב הלמידה המסורתית בהוראת ך " התנ תלקיט התנסות בכיתה הרכז ייזום תכנון וביצוע מהלכים חברתיים ערכיים שיקדמו את יעדי ביה ס " בתחום החברתי ערכי , מיפוי ראיונות , זיהוי חוזקות ופיתוח אבטיפוס לצורך - מערכתי התנסות ומשוב . תלקיט שנתי : פיתוח יוזמה לצורך מערכתי , התנסות והצגה קישור להגיש מועמדות * תלקיט שנתי :

הכרת מסמך המיומנויות הנדרשות בהוראת תנ . ך" התנסות בהקניית המיומנויות השונות בכיתה והבניית דרכי הוראתן

מורים המלמדים ך "תנ בכיתות א '- 'ו

- ך חמד הוראה משמעותית על פי מסמך המיומנויות החדש

"תנ

מיומנויות

-ך "תנ

16:00-18.30

14.11.17

גלעד קופמן

7

לימוד התנ ך"

הכשרה לרכזי חינוך חברתי , ערכי לימודי . המשך

רכזות חברתיות בממלכתי ד " וממ

היכרות עם תוכניות וכלים מעודכנים בתחום החברתי - . ערכי

רכזי חינוך חברתי יסודי

שירלי אורון - שהרבני

חינוך חברתי - ערכי

16:00-18:30

25.10.17

8

מורי יסודי

הקניית כלים והתנסות בפיתוח מנהיגות אישית , ארגונית ופדגוגית

פיתוח מנהיגות יוזמת

פיתוח מנהיגות בינים שלב א

* מותנה בהמלצת ת/ מנהל

16.30-19.00

8.11.17

פיתוח מנהיגות צופיה כהן

9

מורי יסודי

פיתוח מיומנויות אישיות בעשייה מערכתית

פיתוח מנהיגות יוזמת

פיתוח מנהיגות בינים שלב ב

* מותנה בראיון קבלה

16.30-19.00

6.12.17

פיתוח מנהיגות צופיה כהן

10

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום : בשבוע

/ שם נושא ההשתלמות :

: תחום

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם במתווה :

: קהל יעד

: מרצה

העמקת הידע של המורים בנושא קשיים של תלמידים בלימודי מת ' בכתות א .ג- איתור חוזקות וקשיים אצל תלמידים ומיפוי הידע לשם בניית תוכנית העבודה והשבחת תהליכי ההוראה וההערכה של המורים במסגרת הכתה

איתור

: ה"מא מבדק

מורים המלמדים בכיתות ב ' 'ד-

חוזקות וקשיים במתמטיקה בכיתה –ג כלי להערכה מעצבת במתמטיקה

תלקיט משימות הערכה

16.00-19.15

13.11.17

מבדק ה" המא

גוסין אלה

מתמטיקה

11

נושאים מרכזיים בתכנית הלימודים במתמטיקה לכיתות ה ו-

נושאים מרכזיים בתכנית הלימודים במתמטיקה לכיתות ו-ה

הכנת משימות שוטפות והגשת עבודה בסיום ההשתלמות

העמקת הידע מתמטי - פדגוגי בנושאים מרכזיים במתמטיקה בתוכנית הלימודים לכתות ה ו-

ו- מורים ה רכזים

ראיסה ר "ד

16.00-19.15

13.11.17

מתמטיקה

12

גוברמן

פתרון בעיות בטכנולוגיה והנחת התשתית החשיבתית הדרושה לפיתוח חשיבה יזמית והמצאתית . שילוב סדנאות פעילות להבניית אסטרטגיות להוראה מפורשת של תכסיסים לחשיבה המצאתית ותכנון מוצר

מגוון תהליכי חקר ופתרון בעיות בהוראת מדע וטכנולוגיה - 3956

מורים למדע וטכנולוגיה ביס יסודי באשדוד

יזמות וחשיבה וחשיבה המצאתית בהוראת מדע וטכנולוגיה

בניית יחידות הוראה שילוב חשיבה המצאתית בתכנון לימודים

מדע וטכנולוגיה יסודי

16:00-19:15

13.11.17

רחל קינן

13

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום : בשבוע

תיאור כללי ומשפט : תומך

/ שם נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

: שעות

שם במתווה :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

תכנית עירונית לעידוד והפצת חדשנות ויזמות בבית הספר ובין בתי . ספר התכנית תאפשר למנהלי בתי הספר לקדם ולבסס את מודל "המו פ הבית ספרי . Innovate אשדוד הינה תכנית עירונית ללמידה משמעותית בתחום היזמות והחדשנות . צוותים של בני נוער מחטיבות הביניים יפתחו אתרים לתועלת חברתית בסביבת wix. המשתתפים יחשפו לתכנים ביזמות וחדשנות , ניהול פרויקטים טכנולוגים ותהליכים עסקיים ועמידה מול קהל ויזכו לייעוץ של מנטור מקצועי מעולם היזמות וההייטק .

הקמת דף נחיתה לפרוייקט , אונליין יצירת תכנית לעידוד והפצת חדשנות ויזמות בבית הספר באמצעות המו " פ הבית ספרי וסיכום רפלקטיבי של התהליך

פיתוח תוכן דיגיטלי

" תכנית מובילי " חדשנות

נעה הרלינג סינגר

יזמות וחדשנות

16:00-18:30

6.11.17

ב" מורי חט

1

צוות הפרויקט יחבור לגוף חברתי ויקים עבורו אתר אינטרנט בפלטפורמת wix. תהליך העבודה כולל : ניתוח צרכי הלקוח , בניית מסמך אפיון , בניית האתר , מבנה ( , תכנים ) עיצוב והצגת הפרויקט באירוע . הגמר

למידה

שרית

יזמות וחדשנות

14:00-19:00

9.11.17

- שיתופית עשיה

Innovate אשדוד

ב" מורי חט

2

עברי - לבנת

משמעותית

התכנית תיחתם בתחרות הגמר

הכשרת מורים והדרכתם בהטמעת תכנית הלימודים בחינוך תעבורתי

מורים שעברו ההכשרה ז" בתשע

הכשרת התלמידים כמשתמשי דרך אחראים בהווה וכצרכני תעבורה נבונים לעתיד .

הכשרת מורים והדרכתם בהטמעת תוכנית הלימודים

הכשרת רכזים חדשים שלב ב '

זהירות בדרכים

16:00-19:15

15.11.17

כרמי אבלין

3

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום : בשבוע

תיאור כללי ומשפט : תומך

/ שם נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

: שעות

שם במתווה :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

שגית , רסולי יוליה טורצינסקי

הכרת דרכי הוראה ותרגול לחטיבת הביניים המפתחים חשיבה בקרב התלמיד ומובילים למצויינות .

מורים המלמדים ' מת בכיתות 'י-'ט

תכנון יחידות הוראה המקדמות שיח מתמטי חקר מתמטי ולמידה . מטעויות

פיתוח יחידות הוראה ומשימות להעמקת הקשר ע" לחט ב " בין חט

רצפים מחט ב " ע" לחט

16:00-19:15

' ג

14.11.17

4

מתמטיקה

בניית יחידת הוראה דיגיטלית הכוללת מערך שיעור על פי העקרונות הדידקטיים לבניית מערך , שיעור ציון השיקולים הדידקטיים ועקרונות הדידקטיים לבחירת הטקסטים

שילוב למידה במחשב בשיעורי עברית . דקדוק והבנת משמעות . תוכנית לימודים בעברית לעולים חדשים

ארגון הלימודים . החדש עקרונות למידה משמעותית

שילוב המחשב בהוראה , לקחים להוראה מהמיצ ב " עד הבגרות

הבעה הבנה ולשון

רותי אביזרט

מורים ללשון והבעה

16:00 - 19:15

05.11.17

5

ההשתלמות מכשירה מובילים בית ספריים

התמקצעות המב " ס תוך הובלת התחום תוךתכנון והפעלת יוזמות משמעותיות .

ריכוז ומניעת סמים אלכוהול וטבק

הכשרת : מ"מסים"מב מניעת שימוש לרעה בחומרים פסיכואקטיביים

ירדנה

ס " סים עי

"מב

14:00-16:30

15.11.17

6

ם" מבסי

למניעת השימוש בחומרים פסיכואקטיביים .

) סים"מב(

מ"מ

להב

ההשתלמות מכשירה מובילים בית ספריים

התמקצעות ס" המב תוך הובלת התחום תוך תכנון והפעלת יוזמות משמעותיות .

ריכוז ומניעת סמים אלכוהול וטבק

ס " סים עי

"מב

14:00-16:30

15.11.17

חני כהן

7

הכשרת מב סים"

ם" מבסי

למניעת השימוש בחומרים פסיכואקטיביים .

) סים"מב(

ד"ממ

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום : בשבוע

תיאור כללי ומשפט : תומך

/ שם נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

: שעות

שם במתווה :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

מהו mooc פרקטיקה ללמידה עצמאית . * משולב מקוון פ" ופא

הפעלת דגם how2mooc בכיתה

יפורסם בהמשך

יפורסם בהמשך

mooc כמנוף לפיתוח לומד עצמאי

16:00-19:15

4147 mooc

ע" בחט מורי

תקשוב

8

מורי ביולוגיה ס"בעי

תלקיט של ניתוח חשיבות לומדים , חקר שיטות חדשים ובניית משחקים לקידום . הלמידה

הוראת הביוחקר והמעבדה ועקרונות בתוכנית הלימודים

תמר איסר ודקלה פינקלשטיין

פיתוח מקצועי בהוראת הביולוגיה

עידכון ידע ופיתוח מקצועי

ביולוגיה

16:00-19:15

21.11.17

9

בניית מהלכי שיעור העוסקים בנושאים טעונים בחברה הישראלית , תוך שימוש בפרקטיקות לניהול דיון שיילמדו בהשתלמות . ההשתלמות מקוונת ולפיכך כוללת מפגש פתיחה בן 4 , שעות יום עיון מסכם בן 8 שעות ו 5-6 הרצאות מצןלמות עם מטלות להגשה דרך מערכת . המודל

בהשתלמות המקוונת נעסוק בנושאים שנויים במחלוקת בחברה הישראלית ונרכוש כלים לניהול דיון בנושאים , מסוג זה בשיעורי . האזרחות

הוראה ולמידה משמעותית בהוראת האזרחות

מורי אזרחות ע" בחט

אזרחות

התמודדות עם נושאים שנויים במחלוקת

16:00-19:15

06.11.17

תניה רגב

10

מורי ספרות ס"בעי

שרית חמאוי

פרטים יפורסמו בהמשך

ספרות

11

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום : בשבוע

תיאור כללי ומשפט : תומך

/ שם נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

: שעות

שם במתווה :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

קידום הוראת ההיסטוריה ולימודי ארץ ישראל בכלים חדשים ומרתקים . בכללם פדגוגיה דיגיטלית ואסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה .

היסטוריה - ממלכתי השתלמות ר" מפמ

מורים להיסטוריה ולימודי ארץ

תלקיט הכולל פיתוח יחידות לימוד פעילה , תוך בניית מחוון ומבחן בית ספרי .

70 שנה למדינת ישראל

סימונה קרונפלד

16:00-19:15

14.11.17

היסטוריה

12

ישראל ע" בחט

למידה משמעותית והערכה חלופית בזיקה לבגרות החדשה

פיתוח שיטות שונות בהוראת הצרפתית ויישומם במרחבים מגוונים

קידום פדגוגיה בהוראת הצרפתית

מורים המלמדים צרפתית בעי ס"

תכנון והפעלת פרקטיקות למידה שנלמדו

רבקה

16:00-19:15

14.11.17

צרפתית

13

קאפח

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום : בשבוע

/ שם נושא ההשתלמות :

: תחום

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם במתווה :

: קהל יעד

: מרצה

מתמטיקה מזווית אחרת - למידה דרך האינטליגנציה החזקה יכולה לחולל פלאים אצל כל אחד !

אסטרטגיות חשיבה משולבות בתחומי - הדעת איחוד מול ייחוד

הוראת חשבון משולבת משחק ברוח ריבוי אינטליגנציות

מורים המלמדים ' מת בכיתות 'ח-'א

יחידת הוראה בחשבון בשילוב משחקים עפ י " המודל שנלמד

16:00- 18:30

1.11.17

1 מתמטיקה מירה בר חי

אימון בקשיבות ( מיינדפולנס ) מסייע בהתמודדות עם לחץ , משפר הישגים , מונע שחיקה ומתחים פסיכולוגיים אישיים ובין אישיים . כלים ומחוללי משחקים פשוטים ליישום ולהטמעה ויצירת משחקים דיגיטליים המותאמים לתלמידים הספציפיים שלהם , לפי גילם ותחומי הדעת שהם מלמדים

מיינדפולנס ( Mindfulness ) ופיתוח מיומנויות - קשב 2255

מורים המלמדים ביסודי ובעי ס"

טל צמרת - המרכז הפסיכולוגי ספיר

שילוב עקרונות תרגול המיינדפולנס בעשייה החינוכית והאישית .

16:30- 19:00

מיינדפולנס בסביבה החינוכית

26.11.17

2 פסיכולוגיה

מורים המלמדים ביסודי ובעי ס"

פיתוח יחידה להוראה משמעותית בדרך המשחק הדיגיטלי .

מישחוק ומשחק בסביבה הדיגיטאלית

- מקוון -א סינכרוני

משחוק ומשחק בסביבה דיגיטלית

תקשוב ( מקוון )

27.11.17

נירה דישי

3

הקורס מאפשר היכרות ראשונית עם כליו של , השחקן המתאימים גם

פיתוח כישורי חיים בהתאמה לתוכנית ערכית רגשית חברתית

מורים המלמדים ביסודי ובעי ס"

שילוב אימפרוביזציה ותרגילי משחק בתוכן . לימודי

לעבודתו של המורה . היכרות עם שפת גוף , העבודה עם , הקול יכולת האלתור ומקומו של ההומור כמרכיבים תומכים ומאפשרים בחיי היומיום של המורה .

16:00- 18:30

תאטרון כמראה חברתית

אמנות ותקשורת

12.11.17

יהלי דחגמי

4

היום : בשבוע

תאריך פתיחת ההשתלמות

/ שם נושא ההשתלמות :

: תחום

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם במתווה :

: קהל יעד

: מרצה

הפנמת הידע של פסיכולוגיה בספורט בעבודת המורה לחינוך גופני בבית הספר

בודק עם הפיקוח על ההשתלמויות

האימון המנטלי פסיכולוגיה בספורט

כלים לעבודה טובה עם נבחרות וספורטאים בבית הספר

מורים לחינוך גופני

16.30 - 19.00

ד

03.01.17

אורי כהן

חינוך גופני

5

היועץ יפתח את המיומנויות המקצועיות וייעזר באינסטרוספקציה כחלק ההתפתחות המקצועית בעבודתו היומיומית .

הקורס המוצע מעניק ליווי קבוצתי ליועצים החל משנתם הרביעית בוותק הייעוצי באופן בו המשתפים מהווים קבוצת שייכות להיוועצות , תמיכה רגשית , מתן וקבלת מיומנויות ייעוציות מתקדמות ועוד .

מיומנויות גבוהות - בייעוץ יון ' סופרווז מתקדם

יועצות חינוכיות משנה ' ד ומעלה

שרית גרמן

16:00-18:30

06.11.17

למידת עמיתים

ייעוץ חינוכי

6

העצמת מיומנויות פ " התושבע בשילוב למידה שיתופית הסתכלות מחודשת על תכנית הלימודים באנגלית

הטמעת מיומנויות בקרב ע" התושב התלמידים באמצעות למידה שיתופית

מורים המלמדים ע " תושב

היכרות עם דרכי הוראת ע" התושב וסוגי למידה שיתופית בשילוב כלים דיגיטליים שיתופיים .

אליהו אבוטבול

ע" תושב ( מקוון )

תוצר דיגיטלי שיתופי

19:00-21:15

06.11.17

7

בכיתות ג 'ח-'

הסתכלות מחודשת על תכנית הלימודים באנגלית

מורים המלמדים אנגלית ביסודי ובעי ס"

להעמיק את הבנת המורים , אוצר , מילים דקדוק כבסיס להעשרת אוצר מילים

16:00-19:15

' ג

24.10.17

תמר גנון

אנגלית

8

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום : בשבוע

/ שם נושא ההשתלמות :

: תחום

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם במתווה :

: קהל יעד

: מרצה

מורים המלמדים אנגלית ביסודי ובעי ס"

הרחבת ידע המשתלמים באוצר מילים כשפה זרה , מתן כלים להוראת אוצר מילים לתלמידים .

הוראת אוצר מילים באנגלית

הוראת אוצר מילים באנגלית

16:00-19:15

31.10.17

תמר גנון

אנגלית

9

' שע מתוך מגוון

הרכיבו 30

הרחבת אופקים והעשרת עולם הידע במגוון תחומים .

למידה משמעותי ת

מודולות מגוונות של 6 ' שע בתחומים שונים , עדכניים ורלבנטיים .

מודולות בהרכבה אישית

מורים על פני הרצף

מגוון מרצים

10

מנהלים חדשים -- שנה ב ביסודי ובחט -ב " שנה 'ב

מנהלים

אורלי פרוכטר

13:45-18:00

25.09.17

- חדשים שנה 'ב

מנהלים

11

יוצרים למידה משמעותית במוזאוני אשדוד באמצעות צפייה בתערוכות , שיחי גלריה והתנסות בסדנאות עבודה . באמנות

שילוב סדנאות אמנות וחשיבה יצירתי , במערכי שעור

הוראה עם - השראה במוזאוני אשדוד

מורים המלמדים ביסודי ובעי ס"

16:00-19:15

07.11.17

אמנות וחברה

ליאור שור

אמנות

12

יצירת סרטון אנימציה המשלב טכניקות וחומרים שנלמדו בהשתלמות

האנימציה ככלי לביטוי אישי אמנותי וככלי תקשורת עם תלמידים

מורים המלמדים ביסודי ובעי ס"

אמנות במדיה דיגיטלית

קסם האנימציה - חומר ותנועה

16:00-19:15

07.11.17

מורן סומר

אמנות

13

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום : בשבוע

/ שם נושא ההשתלמות :

: תחום

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם במתווה :

: קהל יעד

: מרצה

מדריכים אישיים למנהלים חדשים

אורלי פרוכטר

13:45-18:00

23.10.17

מנהלים

14

מאיצים בחינוך

המעוניינים יגישו מועמדות דרך האתר

15

יומן למידה - תיעוד הובלת תהליך בתחום הערכה בבית הספר

הבניית תפקיד הרכז בביה ס " בדגש על הובלת תהליכים בנושא הערכה והובלת צוות

קהילה מקצועית - רכזי הערכה מכהנים

קהילת למידה מקצועית לרכזי הערכה

איילת טל וטליה יפרח

רכזי הערכה מכהנים

16:00-19:15

25.10.17

הערכה

16

הבניית תפקיד הרכז בהיבט האקדמי , היישומי וההתנסותי בהתבוננות הרב מימדית על הפרט . בניית תוכנית פעילות ס "בי הבניית תפקיד הרכז בהיבט האקדמי , היישומי וההתנסותי בהתבוננות הרב מימדית על הפרט . בניית תוכנית פעילות ס "בי

התפתחות מקצועית לרכזי השתלבות עם הכשרה בתחום

רכזי פרט / השתלבות יסודי וחט ב" * רכזים בפועל

הבניית התפקיד החדש של רכזי הפרט בביה " ס היסודיים ובחטיבות הביניים

הכשרת רכזי / פרט השתלבות

דורית

מנהיגות הכלה

16:00-19:15

05.11.17

17

דויטש

יסודי ( –) ב"חט ,

' שנה א

התפתחות מקצועית לרכזי השתלבות עם הכשרה בתחום

רכזי פרט / השתלבות יסודי וחט ב" * רכזים בפועל

הבניית התפקיד החדש של רכזי הפרט בביה " ס היסודיים ובחטיבות הביניים

הכשרת רכזי / פרט השתלבות

דורית

מנהיגות הכלה

16:00-19:15

12.11.17

18

דויטש

יסודי ( –) ב"חט ,

'אשנה

הכנת רכזי ביטחון לביצוע תפקידם במסגרת ביטחון בטיחות ושעת חירום בית ספרי

בניית תוכנית עבודה ותיק רכז

רכזי ביטחון - בית ספריים

ביטחון בטיחות ושעת חירום

16:00-19:15

17.10.17

ביטחון רמי אלבלק רכזי ביטחון

19

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום : בשבוע

: תחום

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

/ שם נושא ההשתלמות : שם במתווה :

: קהל יעד

: מרצה

מורים מיועדים לדרגות 7-9

תורת הדיבור ( רטוריקה = ) הובלת המורים ובשלב הבא גם התלמידים ( בשיטת המנטורינג ) לשיפור ההופעה מול קהל והבטחון בדיבור . בציבור בקורס זה נבין כיצד משחק יכול להעלות מוטיבציה ללמידה אצל תלמידים ולשפר את הישגיהם ונרתום לכך את הכלים הטכנולוגיים הקיימים בכדי ליצור משהו חדשני ומעורר למידה . הקורס יעשה שילוב בין עקרונות הלמידה מונחית פרויקטים והוראת . אמנות המורים יתנסו במגוון סדנאות מעשיות ברישום , ציור ועבודה בחומרים . כל סדנא כזו תספק לנו השראה לדברים שנוכל לעשות בבית - הספר ותפתח את הלמידה לחשיבה יצירתית וכיווני למידה עצמאית .

שיפור והתמקצעות בהופעה בפני קהל למורים ובהמשך של התלמידים

תכניות ייחודיות

דרגות 7-9 תקשורת

מורה יוזם ומטמיע - שנה -'א דיבור בציבור ומיתוג אישי

16:00- 19:15

מירב פריצקי

20.11.17

1

בדרגות 78 ' שנה א

ניתן * להצטרף מדרגה 3

' שנה א

מורים מיועדים לדרגות 7-9

מורה יוזם ומטמיע - שנה -' א למשחק את הלמידה -

דרגות 7-9 תקשורת

בניית יחידת הוראה המשלבת בתוכה יוזמה בתחום המשחק . הדיגיטלי

תכניות ייחודיות

16:00- 19:15

28.11.17

מורה יוזם מישחוק דיגיטאלי בסביבה החינוכית

נירה דישי

2

בדרגות 78 ' שנה א

ניתן * להצטרף מדרגה 3

' שנה א

מורים מיועדים לדרגות 7-9

מורה יוזם ומטמיע - שנה -'א לחשוב עם הידיים : למידה מבוססת פרוייקטים באמצעות כלי האמנות

דרגות 7-9 אומנות

תכניות ייחודיות

התנסויות במגוון מתודות אומנותיות ליישום יומיומי בכיתה

אבשלום סולימן ואוהד יפה

16:00- 19:15

29.10.17

3

בדרגות 78 ' שנה א

ניתן * להצטרף מדרגה 3

' שנה א

פיתוח מקצועי לדרגות 7-9 מורה יוזם

צילה

+ מרצים מומחים בתחום ממכללת

דפס

דרגות 7-9 חינוך לשוני

ומטמיע תוכניות ייחודיות בדגש על החינוך הלשוני

יחידות הוראה בתחום החינוך הלשוני .

16.00- 19.15

מושגים ועקרונות מרכזיים בתחום החינוך הלשוני .

מורה יוזם ומטמיע - שנה -'א בתחום החינוך הלשוני

מורים בכל הרצף

7.11.17

4

' שנה א

" אחווה "

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום : בשבוע

: תחום

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם במתווה :

/ שם נושא ההשתלמות :

: קהל יעד

: מרצה

ההשתלמות תפגיש את המורים עם מושגים היסטוריים בשואת העם היהודי תוך התייחסות למתח של ללמד על השבר ללא , משבר המתח של בין לימוד סיפור השואה לבין הצורך להגן על התללמידים . במהלך המפגשים המורים ילמדו את פדגוגיית ( PBL ) למידה מבוססת פרויקטים עקרונותיה ודרכי יישומה בהוראת השואה בגן "בי , ס יסודי ובי ס " העל יסודי . " הקורס כישורי חיים למנהיגות " מבוסס על תפיסת

דרגות 7-9 הוראת השואה

תכניות ייחודיות

מורים וגננות מיועדים לדרגות 7-9

תוצרי למידה משמעותיים בנושא . השואה

מורה יוזם ומטמיע - -' שנה א למידה מבוססת פרויקטים בהוראת השואה

16:00- 19:15

"ד ר בתיה רייכמן

24.10.17

5

בדרגות 78 ' שנה א

שנה א '

מורים

תכניות ייחודיות

דרגות 7-9 מנהיגות

הכרות והתנסות בפרויקטים חינוכיים ברוח ה PBL

וגננות מיועדים לדרגות 7-9

16:00- 19:15

הפסיכולוגיה החיובית , הדוגלת בדרכים לקידום

מורה יוזם למנהיגות - שנה -' א כישורי חיים

שרון ' ליבוביץ

24.10.17

6

בדרגות 78 ' שנה א

, בריאות יוזמה , רווחה אישית וחברתית .

' שנה א

תיעוד ורפלקציה על תהליך היישום של היוזמה בבתי הספר תובנות ותוכניות

הטמעת היוזמה החינוכית בבתי הספר תאוריות ליישום תיעוד והפצה של היוזמה החינוכית

מורה יוזם ומטמיע תוכניות חינוכיות

דרגות 7-9 מנהיגות

מורה יוזם ומטמיע - -' שנה ב בדגש על מניגות חינוכית יישומית

מורים מיועדים לדרגה 7-9

16:00- 19:15

איילת שקולניק

31.10.17

9

להטמעת היוזמה כחלק מהתרבות הבית ספרית .

' שנה ב

תיעוד ורפלקציה על תהליך היישום של היוזמה בבתי הספר תובנות ותוכניות

הטמעת היוזמה החינוכית בבתי הספר תאוריות ליישום תיעוד והפצה של היוזמה החינוכית

מורה יוזם ומטמיע תוכניות חינוכיות

דרגות 7-9 מנהיגות

מורה יוזם ומטמיע - -' שנה ב בדגש על מניגות חינוכית יישומית

מורים מיועדים לדרגה 7-9

16:00- 19:15

14.11.17

צילה דפס

10

להטמעת היוזמה כחלק מהתרבות הבית ספרית .

שנה ב '

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום : בשבוע

: תחום

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם במתווה :

/ שם נושא ההשתלמות :

: קהל יעד

: מרצה

דרגות 7-9 מנהיגות

מורה יוזם ומטמיע

פיתוח יוזמה - העצמת המורה והגננת , רכישת כלים וביצוע יוזמה ייחודית

מיועדים לדרגה 7-9 גננות ומורים

16:00- 19:15

מורה יוזם ומטמיע - -'ב שנה מתשוקה ליוזמה

ביצוע יוזמה ייחודית

16.10.17

צופיה כהן

11

תוכניות חינוכיות

' שנה ב

המפגשים יועברו כמפגשי סדנא נושאיים שיכללו הרצאה /ו או התנסות מעשית בחומרים ובתהליכים יצירתיים וכן , תהליך רפלקטיבי "בד , כ בסיום כל מפגש . חלק גדול מהעבודה ייעשה בקבוצות מצומצמות של מורים מתחומי דעת שונים . העיקרון המנחה הבסיסי הוא שילוב בין למידת עמיתים ( לחלוק יידע וניסיון מוכחים ) ' לבין ' הנבטה של רעיונות חדשים בהשראת שפת . האמנות ללמוד באמצעות פילוסופיה ? ללמוד בעזרת עתידנות ?– האם שלושת אלה קשורים ? מסתבר שכן , והקשר הדוק ! המשותף לשלושת התחומים : הוראה באמצעות משחוק , החומר הוראה בעזרת פילוסופיה והוראה בעזרת

דרגות 7-9 אומנות

-' שנה ב

מורה יוזם וטמיע -

אבשלום סולימאן מכללת ספיר

תוכניות ייחודיות

מורים מיועדים לדרגות 7-9

ביצוע יוזמה בית ספרית , תיעודה וחקירתה .

16:00- 19:15

" מעגלי יצירה "– בדגש על שפת האומנות ככלי לחקר ויזמות במרחב החינוכי

1.11.17

12

בדרגות 78

שנה ב '

מורה יוזם וטמיע - -' שנה ב – תקשורת בדגש על ליזום , להוביל ולחנך בעידן דור המסכים

"ד ר אושי קראוס מכללת ספיר

דרגות 7-9 תקשורת

תוכניות ייחודיות

מורים מיועדים לדרגות 7-9

ביצוע יוזמה בית ספרית , תיעודה וחקירתה .

16:00- 19:15

30/10/2017

13

בדרגות 78

' שנה ב

תרגילי חשיבה מתחום העתידנות – הוא האופי האופוזיציוני – המורד של ההוראה הזו .

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום : בשבוע

: תחום

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם במתווה :

/ שם נושא ההשתלמות :

: קהל יעד

: מרצה

המפגשים יועברו כמפגשי סדנא נושאיים שיכללו / הרצאה ו או התנסות מעשית

בחומרים ובתהליכים יצירתיים , וכן תהליך

רפלקטיבי "בד , כ בסיום כל . מפגש חלק גדול מהעבודה ייעשה בקבוצות מצומצמות של מורים מתחומי דעת . שונים העיקרון המנחה הבסיסי הוא שילוב בין למידת עמיתים ( לחלוק יידע וניסיון מוכחים ) ' לבין ' הנבטה של רעיונות חדשים בהשראת שפת האמנות . ללמוד באמצעות פילוסופיה ? ללמוד בעזרת עתידנות ?– האם שלושת אלה קשורים ? מסתבר שכן , והקשר הדוק ! המשותף לשלושת התחומים : הוראה באמצעות משחוק , החומר הוראה בעזרת פילוסופיה והוראה בעזרת תרגילי חשיבה מתחום העתידנות – הוא האופי האופוזיציוני – המורד של ההוראה הזו .

דרגות 7-9 אומנות

-' שנה ב

מורה יוזם וטמיע -

אבשלום סולימאן מכללת ספיר

תוכניות ייחודיות

מורים מיועדים לדרגות 7-9

ביצוע יוזמה בית ספרית , תיעודה וחקירתה .

16:00- 19:15

" מעגלי יצירה "– בדגש על שפת האומנות ככלי לחקר ויזמות במרחב החינוכי

1.11.17

12

בדרגות 78

' שנה ב

מורה יוזם וטמיע - -' שנה ב – תקשורת בדגש על ליזום , להוביל ולחנך בעידן דור המסכים

"ד ר אושי קראוס מכללת ספיר

דרגות 7-9 תקשורת

תוכניות ייחודיות

מורים מיועדים לדרגות 7-9

ביצוע יוזמה בית ספרית , תיעודה וחקירתה .

16:00- 19:15

30/10/2017

13

בדרגות 78

' שנה ב

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום : בשבוע

: תחום

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם במתווה :

/ שם נושא ההשתלמות :

: קהל יעד

: מרצה

בשנה זו אחרי שחקרנו את השדה שבו תתקיים היוזמה בשנה שעברה , נעסוק בניסוח חזון ליוזמה , ועל פיו נבחר את היוזמה עצמה ( מה יהיה המעשה שלנו בשטח .) אחר כך נבנה לה תוכנית אסטרטגית של מטרות ויעדים ונצא ליישום . אחרי יישום היוזמה נלמד ונצבע הערכה וסיכום שלה . במקביל נמשיך במסע ההתבוננות שלנו על עצמנו ועל העולם בו אנחנו . פועלים למידת העולם התקשורתי והשפעתו על סדר היום הציבורי ועל מיצוב מעמדם של הילדים ושל אנשי חינוך במסגרות החינוך תוך יישום בבתי הספר .

מורה יוזם ומטמיע - שנה מישהו לרוץ -" איתו בדגש על מעבדה לפיתוח יוזמות חינוכיות : חיבור להשראה , מיפוי צרכים וחשיבה אסטרטגית

"-' ב

דרגות 7-9

תוכניות ייחודיות

מורים מיועדים לדרגות 7-9

מיכל דיין מכללת ספיר

ביצוע יוזמה בית ספרית , תיעודה וחקירתה .

16:00- 19:15

24.10.17

14

' שנה ב

בדרגות 78

מורה יוזם ומטמיע - שנה

דרגות 7-9 זכויות הילד

יישום נושאי הלימוד בתקשורת וזכויות הילדים בבתי הספר

תוכניות ייחודיות

, ביקורת , מנהיגות הסברה

-ה .מ.ב-' ב

מורים מיועדים לדרגות 7-9

יוסי מיכל מכללת אחווה

16:00- 19:15

12.11.17

15

בדרגות 78

מורות ומורים מובילים את סדר היום החינוכי בישראל

' שנה ב

יום בשבוע

תאריך פתיחה

שם ההשתלמות במתווה

תוצר מצופה

שעות

תיאור כללי

שם ההשתלמות

קהל יעד

מרצה

תחום

הקניית ידע לתכנון ובניית פעילות לימודית באייפד

התאמת ההוראה בתקשוב ומחשבים בחמ

אנשי חינוך שקיבלו אייפד מקרן אתנה

תלקיט של מערכי שיעור משלבי אייפד

האייפד ככלי הוראה ולמידה קב '1

קליין שרית פולי וולודרסקי

חינוך מיוחד

16:00-19:15

א

29/10/2017

1

הקניית ידע לתכנון ובניית פעילות לימודית באייפד

התאמת ההוראה בתקשוב ומחשבים בחמ

אנשי חינוך שקיבלו אייפד מקרן אתנה

תלקיט של מערכי שיעור משלבי אייפד

האייפד ככלי הוראה ולמידה קב '2

קליין שרית פולי וולודרסקי

חינוך מיוחד

16:00-19:15

ג

31/10/2017

2

אנשי חינוך שקיבלו אייפד מקרן אתנה וכלל עובדי הח מ"

סמסטר ב ' ( טרם נקבע ) מועד

הקניית ידע לתכנון ובניית פעילות לימודית באייפד

התאמת ההוראה בתקשוב ומחשבים בחמ

פעילות לימודית משולב אייפד

האייפד ככלי הוראה ולמידה קב '3

קליין שרית פולי וולודרסקי

חינוך מיוחד

16:00-19:15

א

3

פיתוח שפה בקרב ילדים עם ASD נון ורבלים

מנהלות גני ASD וקלינאיות תקשורת

נעמי עדס , מריסה הרטסטון , ליאת פצקובסקי

פעילויות לימודיות לקידום שפה

שיטות וכלים לפיתוח שפה לילדים עם ASD

הפרעות בתקשורת

חינוך מיוחד

16:00-19:15

ג

24/10/2017

4

הקניית ידע לתכנון ובניית פעילות לימודית באייפד

התאמת ההוראה בתקשוב ומחשבים בחמ

אנשי חינוך שקיבלו אייפד מקרן אתנה

פעילות לימודית משולב אייפד

האייפד ככלי הוראה ולמידה

חינוך מיוחד

7-9/1/18

מרכז מורים שלומי

5

שם ההשתלמות במתווה

יום בשבוע

תוצר מצופה

תאריך פתיחה

שם ההשתלמות

קהל יעד

מרצה

תחום

שעות

תיאור כללי

התאמת ההוראה בתקשוב ומחשבים בחמ

הקניית ידע לתכנון ובניית פעילות לימודית באייפד

אנשי חינוך שקיבלו אייפד מקרן אתנה

פעילות לימודית משולב אייפד

האייפד ככלי הוראה ולמידה

חינוך מיוחד

6-8/5/18

מרכז מורים שלומי

6

הנגשת הסביבה והלמידה

התערבות לשיפור מרכיבי ההתארגנות והלמידה

מתלות לעצמאות אסטרטגיות למידה והתארגנות

מחנכות כיתות "ח מ ומורות יסודי - שילוב בעל

בניית תוכנית אישית לתלמיד

חינוך מיוחד

16:00-19:15

ג

14/11/2017

ענת רייך

7

לתלמיד עם המוגבלויות

בניית מערך פעילויות תנועתיות בשילוב תכנים דידקטיים

קידום תפקודי למידה באמצעות פעילות גופנית

פיתוח תפקודי למידה באמצעות פעילות גופנית

העצמת גננות מ"בח

חינוך מיוחד

16:00-19:15

ד

25/10/2017

"ד ר אורלי יזדי עוגב מנהלות גני ח מ"

8

תרפיסטים שעובדים במסגרות החינוך באשדוד

סמסטר ב ' ( טרם נקבע ) מועד

טרם נקבע

הקניית שיטת הטיפול מיידפולנס

טיפול באמצעות אומנויות

חינוך מיוחד

תוכנית התערבות

16:00-19:16

מיידפולנס

טרם נקבע

9

תאריך פתיחה

שם ההשתלמות במתווה

יום בשבוע

תוצר מצופה

שם ההשתלמות

קהל יעד

מרצה

תחום

שעות

תיאור כללי

התפתחות מינית בקרב ילדים ומתבגרים עם מוגבלות

תוכנית התערבות לאחד הנושאים

18/10/201 7

הכנה לחיים מ"בח

כלל עובדי חינוך וטיפול בח מ"

חינוך מיוחד

16:00-19:15

ד

מיניות בריאה בח מ"

לימור ברן

10

בניית הזדמנויות למידה לקידום מטרות של תפקודי לומד

פיתוח הזדמנויות למידה לקידום מגוון תפקודי לומד

30/10/201 7

תכנון לימודים והערכה בח מ"

מורות שילוב "בבי ס יסודי

חינוך מיוחד

16:00-19:15

ב

פיתוח תפקודי לומד

מגוון מרצים

11

https://tcipi 7 agsip/moc.etisxiw. - dodhsa - 2017

Made with FlippingBook - Online catalogs