מסגרות למידה - פסג"ה אשדוד - תש"ף 2019-2020

Animated publication

פתח דבר נהלים ודגשים קול קורא לעתודת הדרכה

יזמות עם הקרן ליוזמות בחינוך

קדם יסודי

יסודי

על יסודי

רב גילאי

חינוך מיוחד

מסגרות למידה 2019

בברכת שנה טובה

מצמיח ופורה ,

חברי הקהילה החינוכית שלומות וברכות חדש ) עברי ( לעשור עולם כמנהגו נוהג ושלהי קיץ מבשרים בוא את , הסתיו השנה החינוכית החלה ועימה בשורות הפיתוח המקצועי . בחוברת שלפניכם תיחשפו למגוון המוצע במסגרות למידה (ה" פסג

במקביל למסגרות הבית ספריות ולמודולות המותאמות לקהלים

ספיצפיים ). עדים אנו

במובהק לתנועת המטוטלת .

משמעותית ומיומנויות הוראה גנריות הרי שאשתקד החלה להשתנות המגמה ויש התכנסות

האחרונות למידה על רב דגש הושם

בשנים אם

. הליבה מגמות אלו נקבעו בעיר משיקולים אסטרטגיים משותפים לכל השדרה הניהולית ומן הראוי לציין מדברות שהן

חזרה למקצועות

מורה המלמד אחד ממקצועות הליבה יעבור הכשרה

. מוביל הציפייה הרחבה כי היא

המגמות שמטה משרד החינוך

באופן עם הדוק

, שנים לכל הפחות .

בתחום אחת לשלוש

מסגרות הלמידה המתוכננות בעיר ף" לתש

בחלוקה גסה ניתן להצביע כי מרבית ( 75% )

מכוונות לקידום - .א

יעד ההכלה וההשתלבות

קידום תחומי הדעת

הכשרת והעצמת בעלי תפקידים .

שלושת האתגרים כפי שסומנו ברשימת אתגרי ל" המנכ בעדיפות

נושאים ,אלו ובכלל תחומי הפעילות ,ה" בפסג עומדים בקנה עם אחד

: לטיפול אתגר 2- אתגר מארג

, אחריותם

, תפקידים התאמת תפקידי הגורמים השונים במערכת החינוך והגדרת תחומי

- היחסים העצמת בעלי

. ביניהם

סמכויותיהם וממשקי העבודה

- הלמידה לחולל למידה רלבנטית -ה למאה 21 ולקידום , ידע מיומנויות וערכים .

אתגר 3 אתגר -

. החינוכי

- המורים חיזוק איכות ומקצועיות הצוות

, האנושי איכות

אתגר 4- אתגר ההון

. אחרת

, עניין מזווית

ובאותו

מרחבי למידה ושילוב מגוון דרכי הוראה

, לשכלל לטייב ולהתמקצע

תדיר ומנסים

לומדים ה" הפסג

, מקצועי מחויב למודלינג , רלבנטי ועדכני ,אנו צוות חברי

כמקום הרואה עצמו

בכל . פועלות אנו אשר בשנה האחרונה , עסקנו בלמידה אקדמית מאפייני של

סביבות למידה לקידום ופיתוח תפקודי לומד ולעידוד חשיבה ברמות גבוהות .

ביטויים לתוצרי הלמידה תמצאו שלנו - רמות הראשונה - כיתות ומרחבי למידה מגוונים ומאפשרים . יותר יותר אפשרויות , יותר אינטראקציות , יותר חוויות למידה . מגוונות - השנייה עידוד שימוש במנעד רחב יותר מתודות של , למידה מעבר , לסדנא דיון והרצאה השכיחים במחוזותינו . בחרנו 7 מתודות נוספות הניתנות לשימוש , גיל בכל בכל מרחב ובכל תחום ואשר אינן דורשות אמצעים מיוחדים הכשרה או . ספציפית המתודות - , אקווריום / קרוסלה סיעור , מוחות THINK-PER-SHAIR, , דיבייט חקר , מקרים כתה הפוכה ומשחוק . במהלך - השנה נעודד , נדגים , נשתף ונייצר מגוון אפשרויות להתנסות . בהן יהיה מעניין בשתי

, כיום אך בבחינה

גם מגוונות

התנסויות במתודות

מרחבי למידה עדכניים כבר מקודם וברור שלל שיש

, וכן ברור לנו שיש

בצורה הרבה יותר גורפת ורחבה וכי השימוש במתודות יכול להיות הרבה

פוטנציאל ניצול המרחבים של

ביקורתית נוכחנו ישכי

ונפעל להשגתם .

יותר נרחב ומשמעותי . ולכן ... יעדים שמנו

בברכת שנה מוצלחת , הזדמנויות מצמיחות לרוב ואיחולים לטוב , - אילנית מנהלת וכל הצוות בפסג ה"

למסגרת )ס"בי

 יש להירשם למסגרות הנבחרות דרך האתר הן( למסגרת והן ה" בפסג

.ה" הפסג

במערכת הממוחשבת - אתר דרך

 הרישום ורק אך מתבצע

. בעמלה

כרוך

זה תשלום

דרך האתר באמצעות כרטיס אשראי .

- רישום ניתן לשלם במזומן או ה" בפסג

 הרישום כרוך בתשלום דמי

. הרישום

באתר ושילם דמי את

מקום מובטח לנרשם נרשם אם רק

במערכת ) וחתם על הלומד

רשום (ה" הפסג

הלומד בטופס הנוכחות י"ע שהופק

 נוכחות נחשבת במפגשי הלמידה רשום אם רק

. הנוכחות

טופס

. הנוכחות נוכחות

טופס

הכרה בחתימות עצמאיות - לאלו שאינם רשומים במערכת והוסיפו שמותיהם גבי על יד בכתב

 תהיה לא

המורה 2 חתימות בזמנים בהן הועבר הטופס להחתמה .

מלאה חתם אם רק תיחשב

אנא - משמעתי

- בשמו יגרור הדבר פסילת ה"עו מהשתתפות במסגרת הלמידה והזמנה לבירור

וחתמו

 במידה ויעלה נעדר ה"עו כי

הימנעו . מכך

המורה 80% ויותר משעות ההכשרה במסגרת הלמידה ומילא המטלות הדרושות .

 זכאות צבר אם רק תיחשב

יוכל לממש פעם אחת בכל מסגרת השלמה דרך מפגשי השלמה המתקיימים בפסג . ה"

 במידה והחסיר המורה מעבר ל - 20%

פרסום מפגשים אלו נעשה מבעוד מועד באתר ובמיילים הנשלחים ה" מהפסג

המטלה יגרור איבוד

המורה לבחור לא למלא מטלת מילוי אי , המפגש

כי במפגשים מקוונים קיימת חובת השתתפות - יוכל לא

לב שימו

. כולה

זכאות ההשתתפות במסגרת

באישור תקציבי ובמס ' נרשמים .

פתיחת מסגרת למידה מותנית בגיבוש , הנהלים פ"ע קבוצה

על תיענה

מוזמן לפנות אלינו ובקשתו

לכך מעבר

. מקוון מורה המבקש ללמוד

להירשם לשלוש מסגרות לכל היותר ברישום

יוכל מורה

. לצרכיו

והתאמה

בסיס פנוי מקום

. אחרת

כל מסגרות הלמידה מוכרות לאופק צוין אם אלא חדש

-ה 24.9.19

מועד הרישום ' ג יום

לבחור ולפנות למתכללת שלכם

לתת תוכלו אך , שירות

ישמח ה" הפסג

צוות כל- כתובת

יש מכם

ואחת אחד

לכל

. מובטחת

- האישי תשובה

למייל

בטלפון 8552279 ישירות או

yarad@barak.net.il

דניאל -

קדם יסודי יערה -

glori83@013net.net

יסודי - גלוריה עמר –

- גילאי מאיה ספיר - mayasp@barak.net.il

ורב

יסודי על

בברכת שנת התפתחות , מקצועיות , הזדמנויות והצלחות .

צוות הפסג ה"

קול קורא לעתודת הדרכה בתחום החינוך הלשוני יסודי ף"תש, אשדוד

מסגרת למידה ייחודית , למעוניינים והמתאימים להשתלב בהדרכה ולהיות חלק

במרכז אשדוד ה" פסג

בשנת הלימודים נפתח ף"תש

החינוך הלשוני בעיר ובמחוז .

מהמנהיגות העירונית המובילה תחום את

: המטרה  הצמחת כוחות

הפיתוח המקצועי בתחום החינוך הלשוני הן במסגרת ההדרכה והן במסגרת

את שיובילו

/ מקומיים עירוניים

( הלמידה ההשתלמויות ).

מסגרות

: הדרך  העצמה אישית והרחבת הידע המקצועי בתחום החינוך הלשוני ומיומנויות הנחייה והובלת . צוות תנאי : קבלה • 5 ותק שנות בהוראה לכל . הפחות • ניסיון בהובלת תהליכים ארגוניים – פדגוגיים בבית . הספר • למידה בתחום החינוך הלשוני הן במסגרות ייעודיות במחוז והן בהשתלמויות מקצועיות

, ארציות קהילות מורים וכדומה בהיקף

של 120 'שע לפחות בחמש השנים האחרונות . ● המלצת ביתת/ מנהל . הספר ● ראיון . אישי

כישורים נדרשים : • ראייה

. פעולה

, מערכתית יכולת תכלול ויצירת שיתופי

. בתחום

• נכונות ללמוד ולהתפתח • תקשורת - בין אישית

. טובה

, שקדנות התמדה וחריצות .

( שעות 30 'שע מסגרת למידה מרוכזת של 3 ימים בבית יציב -ו 30 'שע לאורך

 הנבחרים יקבלו הכשרה בהיקף 60

. המחוזי

ההדרכה

צוות י"ע ליווי

ל"שנה במרכז וכן ) אשדוד ה" פסג

/ הספר

ההדרכה הינה בעלת חשיבות אסטרטגית להצלחת בית

וכי ? למידה

 אתם מאמינים כי המפתח לשינוי הוא

מעוניינים להשתלב בהדרכה ובהנחיית מסגרו

/ העיר המחוז ויכולה לתרום להשגת מטרות החינוך אתם ? הלשוני

. עבורכם

" לשוני

? למידה ההכשרה במסגרת " עתודת חינוך – הדרכה

וקורות חיים למייל - glori83@013net.net

הרואים עצמם מתאימים ומעוניינים פרטים שלחו אנא–

הקול הקורא מיועד לנשות ואנשי חינוך כאחד .

קבוצה מס '1 קבוצה מס '2

לחץ כאן

כאן

היום בשבוע :

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה במתווה

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם מסגרת הלמידה

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

הגננת תשלב ילד בעל צרכים מיוחדים באופן מיטבי ובהלימה ליכולותיו ע " פ תכנית אישית שתיבנה בעקבות תהליכי מיפוי ושיתוף פעולה עם הסביבה התומכת . הגננת תשלב ילד בעל צרכים מיוחדים באופן מיטבי ובהלימה ליכולותיו ע " פ תכנית אישית שתיבנה בעקבות תהליכי מיפוי ושיתוף פעולה עם הסביבה התומכת . הגננת תשלב ילד בעל צרכים מיוחדים באופן מיטבי ובהלימה ליכולותיו ע " פ תכנית אישית שתיבנה בעקבות תהליכי מיפוי ושיתוף פעולה עם הסביבה התומכת .

מעגלי שיח בין מפקחת לגננות - 2742

מעגלי שיח בין מפקחות - לגננות 2742 - אשכול מס ` 1- אלה אלמקייס

פיתוח מקצועי לגננות בדגש על שילוב מיטבי של ילדים בעלי צרכים מיוחדים .

אשכול אלה אלמקייס

אלה אלמקייס

1 פיקוח גננות

14:15-17:15

25.8.19

מעגלי שיח בין מפקחת לגננות - 2742

מעגלי שיח בין מפקחות - לגננות 2742 - אשכול מס ` 2- מירה אנקונינה

פיתוח מקצועי לגננות בדגש על שילוב מיטבי של ילדים בעלי צרכים מיוחדים .

אשכול מירה אנקונינה

מירה אנקונינה

2 פיקוח גננות

14:15-17:15

25.8.19

מעגלי שיח בין מפקחת לגננות - 2742

מעגלי שיח בין מפקחות - לגננות 2742 - אשכול מס ` 3- זהבה בנארוש

פיתוח מקצועי לגננות בדגש על שילוב מיטבי של ילדים בעלי צרכים מיוחדים .

אשכול זהבה בנארוש

זהבה בנארוש

3 פיקוח גננות

14:15-17:15

25.8.19

היום בשבוע :

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה במתווה

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם מסגרת הלמידה

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

הגננת תשלב ילד בעל צרכים מיוחדים באופן מיטבי ובהלימה ליכולותיו ע " פ תכנית אישית שתיבנה בעקבות תהליכי מיפוי ושיתוף פעולה עם הסביבה . התומכת הגננת תשלב ילד בעל צרכים מיוחדים באופן מיטבי ובהלימה ליכולותיו ע " פ תכנית אישית שתיבנה בעקבות תהליכי מיפוי ושיתוף פעולה עם הסביבה . התומכת הגננת תשלב ילד בעל צרכים מיוחדים באופן מיטבי ובהלימה ליכולותיו ע " פ תכנית אישית שתיבנה בעקבות תהליכי מיפוי ושיתוף פעולה עם הסביבה . התומכת הגננת תשלב ילד בעל צרכים מיוחדים באופן מיטבי ובהלימה ליכולותיו ע " פ תכנית אישית שתיבנה בעקבות תהליכי מיפוי ושיתוף פעולה עם הסביבה . התומכת

מעגלי שיח בין מפקחת לגננות - 2742

מעגלי שיח בין מפקחות - לגננות 2742 - אשכול מס `4 - מירי אסולין

פיתוח מקצועי לגננות בדגש על שילוב מיטבי של ילדים בעלי צרכים מיוחדים .

אשכול מירי אסולין

מירי אסולין

פיקוח

'ד 14:15-17:15

25.8.19

4

גננות

מעגלי שיח בין מפקחת לגננות - 2742

דורית טננבוים - מעגלי שיח בין מפקחות לגננות - 2742 - אשכול מס `1- שוש בצלאל

פיתוח מקצועי לגננות בדגש על שילוב מיטבי של ילדים בעלי צרכים מיוחדים .

אשכול שוש בצלאל

שוש בצלאל

פיקוח

'ד 14:15-17:15

25.8.19

5

גננות

מעגלי שיח בין מפקחת לגננות - 2742

דורית טננבוים - מעגלי שיח בין מפקחות לגננות - 2742 - אשכול מס `2- אילנה גבאי

פיתוח מקצועי לגננות בדגש על שילוב מיטבי של ילדים בעלי צרכים מיוחדים .

אשכול אילנה גבאי

אילנה

פיקוח

'ד 14:15-17:15

25.8.19

6

גבאי

גננות

מעגלי שיח בין מפקחת לגננות - 2742

דורית טננבוים - מעגלי שיח בין מפקחות לגננות - 2742 - אשכול מס `3- רינת צימר

פיתוח מקצועי לגננות בדגש על שילוב מיטבי של ילדים בעלי צרכים מיוחדים .

אשכול אפרת עזריה

אפרת

פיקוח

'ד 14:15-17:15

25.8.19

7

עזריה

גננות

היום בשבוע :

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה במתווה

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם מסגרת הלמידה

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

הגננת תשלב ילד בעל צרכים מיוחדים באופן מיטבי ובהלימה ליכולותיו ע " פ תכנית אישית שתיבנה בעקבות תהליכי מיפוי ושיתוף פעולה עם הסביבה . התומכת הגננת תשלב ילד בעל צרכים מיוחדים באופן מיטבי ובהלימה ליכולותיו ע " פ תכנית אישית שתיבנה בעקבות תהליכי מיפוי ושיתוף פעולה עם הסביבה . התומכת הגננת תשלב ילד בעל צרכים מיוחדים באופן מיטבי ובהלימה ליכולותיו ע " פ תכנית אישית שתיבנה בעקבות תהליכי מיפוי ושיתוף פעולה עם הסביבה . התומכת הגננת תשלב ילד בעל צרכים מיוחדים באופן מיטבי ובהלימה ליכולותיו ע " פ תכנית אישית שתיבנה בעקבות תהליכי מיפוי ושיתוף פעולה עם הסביבה . התומכת

מעגלי שיח בין מפקחת לגננות - 2742

דורית - טננבוים מעגלי שיח בין מפקחות לגננות - 2742 - אשכול מס `4- נינט פרץ

פיתוח מקצועי לגננות בדגש על שילוב מיטבי של ילדים בעלי צרכים מיוחדים .

אשכול נינט פרץ

פיקוח

14:15-17:15

25.8.19

נינט פרץ

8

גננות

מעגלי שיח בין מפקחת לגננות - 2742

דורית טננבוים - מעגלי שיח בין מפקחות לגננות - 2742 - אשכול 5- סיגל כרמי

פיתוח מקצועי לגננות בדגש על שילוב מיטבי של ילדים בעלי צרכים מיוחדים .

אשכול סיגל כרמי

סיגל כרמי

פיקוח

14:15-17:15

25.8.19

9

גננות

מעגלי שיח בין מפקחת לגננות - 2742

מעגלי שיח בין מפקחות - לגננות 2742 - אשכול מס ` 1- מירב כהן

פיתוח מקצועי לגננות בדגש על שילוב מיטבי של ילדים בעלי צרכים מיוחדים .

אשכול מירב כהן

פיקוח

14:15-17:15

25.8.19

מירב כהן

10

גננות

מעגלי שיח בין מפקחת לגננות - 2742

מעגלי שיח בין מפקחות - לגננות 2742 - אשכול מס ` 2- ח קלאודיה

אשכול קלאודיה גראוב

פיתוח מקצועי לגננות בדגש על שילוב מיטבי של ילדים בעלי צרכים מיוחדים .

קלאודיה גראוב

פיקוח

14:15-17:15

25.8.19

11

גננות

היום בשבוע :

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה במתווה

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם מסגרת הלמידה

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

הגננת תשלב ילד בעל צרכים מיוחדים באופן מיטבי ובהלימה ליכולותיו ע פ " תכנית אישית שתיבנה בעקבות תהליכי מיפוי ושיתוף פעולה עם הסביבה . התומכת הגננת תשלב ילד בעל צרכים מיוחדים באופן מיטבי ובהלימה ליכולותיו ע פ " תכנית אישית שתיבנה בעקבות תהליכי מיפוי ושיתוף פעולה עם הסביבה . התומכת הגננת תבנה תכנית לימודים מושתתת על עוגני הגן העתידי { לפחות אחד מהם } אשר תאפשר ביטוי אישי של הלומדים , תוך טיפוח מרחב בטוח המאפשר להעלות וליישם רעיונות .

פיתוח מקצועי לגננות בדגש על שילוב מיטבי של ילדים בעלי צרכים מיוחדים .

מעגלי שיח בין מפקחת לגננות - 2742

מעגלי שיח בין מפקחות - לגננות 2742 - אשכול מס ` 3- ליטל צייזלר

אשכול ליטל ציילזר

ליטל צייזלר

פיקוח

14:15-17:15

25.8.19

12

גננות

פיתוח מקצועי לגננות בדגש על שילוב מיטבי של ילדים בעלי צרכים מיוחדים .

מעגלי שיח בין מפקחת לגננות - 2742

מעגלי שיח בין מפקחות - לגננות 2742 - אשכול מס ` 4- קרן שושן

אשכול קרן שושן

קרן שושן

פיקוח

14:15-17:15

25.8.19

13

גננות

" מודל הגן העתידי "- קידום פדגוגיה חדשנית המפתחת את מיומנויות המאה ה 21

דבורה בוזגלו

14:45-17:15

10.11.19

הגן העתידי - 4419

גננות אשדוד הגן העתידי

14

היום : בשבוע

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה שם מסגרת הלמידה במתווה

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

1. הטמעת עקרונות מיינדפולנס בסביבה החינוכית בגילאים השונים ליצירת אווירה מיטיבה בקרב ילדים ומחנכים . 2. אימון בקשיבות ( מיינדפולנס ) מאפשר לכל אחד להיות במגע עם " שריר הקשב " , לפתח אותו ולשפר יכולות רבות הקשורות בו כמו ריכוז , הפניה של תשומת הלב , עצירה והכלה . עוסק בהיבטים פדגוגים ומעשיים בהוראה מותאמת פרט , בדגש על שילוב ילדים עם מוגבלויות .

התבוננות והערכה של התהליך שנעשה לאורך השנה והערכה אישית של הלומד על עבודתו במסגרת הסדנה המעשית בה יתבקש להתנסות בהעברת פעילות מבוססת מיינדפולנס לחברי הקבוצה .

מיינדפולנס Mindfulness ופיתוח מיומנויות קשב - 2255

מיינדפולנס – קשיבות בעבודה עם הגיל הרך

טל צמרת

16:00-18:30

17.11.19

גננות

15 קשיבות

המשתתפות יבנו ויתנסו ביחידת הוראה מבוססת מטרה ויעדים עבור תלמיד נבחרת .

הכלה והשתלבות - היבטים בהוראה מותאמת פרט - 1367

הכלה והשתלבות – היבטים בהוראה מותאמת בן הילדים

גננות אשדוד - מנהלות גנים רגילים מ"וח

עדי טרופר

הכלה והשתלבות

14:45-17:15

11.11.19

16

גננות מובילות - שנה 'ה

גננות מובילות אשדוד

צופיה

גננות מובילות - 3774

17 מנהיגות

כהן

בניית תכנית מסודרת להפעלת מיטבית של גן במרחב הטבעי – כולל קשר מול פתירת ובעיות ולוגיסטיות , הסברה להורים . תכנון ויישום תכנית הכוללת מערכי פעילות לגן ומערכי סיור לחוף הים .

יפעת וינרב / רון מלצר

גני יער - חינוך לקיימות בעולם משתנה

חינוך לקיימות בעולם - משתנה 3553

14:45-17:15

28.10.19

הכשרת גננות האיגוד לקיים גני יער

גננות

18 קיימות

גננות שישתייכו לאשכול גני – ים

חינוך סביבתי בגן ובחצר ( מתקדמים )- 1371

פרטים בהמשך

פיתוח קהילה לומדת של גננות להכרות וחקר של עולם הים .

גני ים - מרגישים את הים

רפאלה בביש

14:45-17:15

-

19 קיימות

היום בשבוע :

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה במתווה

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם מסגרת הלמידה

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

מתן מענה לאתגר בו לומדים תלמידים רבים שהשפה המדוברת בביתם אינה עברית . עובדה זו מציבה אתגרים הן ללומדים והן למורים .

תכנון מערך שיעור המיישם את אחד הכלים אשר נלמדו והתאמת חומרי ההוראה לתלמידים במערך זה . יומן רפלקטיבי המתעד 4-5 התנסויות תוך מתן דגש על יישום הנלמד בכתות ועריכת רפלקציה הכוללת את התהליך והתובנות של כל משתלמת . יומן רפלקטיבי המתעד 4-5 התנסויות תוך מתן דגש על יישום הנלמד בכתות ועריכת רפלקציה הכוללת את התהליך והתובנות של כל משתלמת .

"ד ר דפנה

בין שפת הבית לשפת הכיתה

מורים בבתי ספר יסודיים בכל מקצועות העברית

16.00 - 18.30

10.11.19

עברית שפה שניה

- שחר ימס ותמר

1 חינוך לשוני

משלי

חינוך לשוני פיתוח תפקודי לומד למורי

הרחבה והעמקת הידע ביסודות הוראת הקריאה , הכתיבה והבנת הנקרא בכתות א .'ב-'

' ב-' מורות א בדגש על מורות חדשות

16.30-19.00

4.11.19

' ב-' מורות א

- שפה

2 חינוך לשוני צילה דפס

'ב-'א

חשיבות והתפתחות אוצר מילים . ייחודיות הקריאה בטקסט הדיגיטלי .

הרחבת והעמקת הידע בתהליכי קריאה בטקסט הדיגיטלי ובטיפוח אוצר מילים .

חינוך לשוני פיתוח תפקודי לומד לרכזות שפה .

16.30-19.00

19.11.19

רכזות שפה

3 חינוך לשוני צילה דפס

היום בשבוע :

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה במתווה

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם מסגרת הלמידה

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

יומן רפלקטיבי המתעד 4- 5 מפגשים תוך מתן דגש על יישום הנלמד בכתות ועריכת רפלקציה הכוללת את התהליך והתובנות של כל משתלמת . ארגז כלים ומיומנויות להדרכה והתמחות בחינוך הלשוני ליסודי . למתאימות - השתלבות במערך ההדרכה ובמסגרות לפיתוח מקצועי . הובלת קבוצת עמיתים בבית הספר תוך התמקדות בסוגיות פדגוגיות בתחום החינוך הלשוני . הנחיה בעזרת מתווי - שיחה ועקרונות לניהול שיח פדגוגי פורה .

ייחודיות תהליכי הקריאה והבנת הנקרא בשפה העברית + כלים ומהלכים לטיפוח אוצר מילים .

הרחבת והעמקת הידע בתהליכי קריאה והבנת הנקרא בכתות ג ' ו-' הבנת חשיבות והתפתחות אוצר מילים וההשפעה על הבנת . הנקרא

חינוך לשוני פיתוח תפקודי לומד למורי

חינוך לשוני

16.30-19.00

11.11.19

'ו-' מורות ג

צילה דפס

4

'ו' ג

מורים ורכזי שפה בחינוך היסודי המתאימים להשתלב בהדרכה ולהיות חלק מהמנהיגות העירונית המובילה את תחום החינוך הלשוני בעיר ובמחוז

הכשרה במסגרת עתודת הדרכה תוך העצמה אישית , כישורי הנחייה והעמקת הידע הפדגוגי בתחום החינוך הלשוני ,

פרטים בהמשך

עתודת הדרכה חינוך לשוני יסודי .

חינוך לשוני

16:30-19:00

פרטים בהמשך

5

המורים יחקרו ויעמיקו את הידע וההבנה בפרקטיקות העבודה שלהם בתחום החינוך הלשוני .

מורים מובילים קהילות שפה במהלך " " השקפה מחוז דרום .

מורים מובילים - קהילת שפה .

חינוך לשוני

16:00-18:30

19.11.19

מורים מובילים .

שוורץ אילנית

6

היום בשבוע :

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה במתווה

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם מסגרת הלמידה

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

המורים יחקרו ויעמיקו את הידע וההבנה בפרקטיקות העבודה שלהם בתחום המתמטיקה .

המורים המובילים יכתבו מערכי הנחייה ויעשו בהם שימוש בהנחיית קבוצת העמיתים - . הקהילה המורים המובילים ינחו קהילות מורים בבית ספרם , תוך התמקדות בסוגיות בתחום המוטיבציה והתנסות במחזורי . למידה המורים המובילים ייעזרו בכלי המהלך : מתווי שיחה עקרונות לניהול שיח פדגוגי פורה וכישורי הנחייה .

מורים מובילים - קהילת מתמטיקה במסגרת מהלך השקפה

מורים מובילים קהילות מתמטיקה במהלך " " השקפה מחוז דרום

רונית מנדלייב

16:00 - 18:30

19.11.19

מורים מובילים .

7 מתמטיקה

המורים יחקרו את תחום המוטיבציה . הלמידה תתמקד בחקר הפרקטיקה , תוך ביצוע מחזורי למידה , על התנסויות ועבודה עם ייצוגים . קבלת ידע מקצועי בנושאי , תעבורה העלאת המודעות ללקיחת אחריות ולהפעלת שיקולי דעת בקבלת החלטות . בדרך

מורים מובילים - קהילת מוטיבציה במסגרת מהלך השקפה

מורים מובילים קהילות מוטיבציה במהלך " " השקפה מחוז דרום

16:00-18:30

ג

19.11.19

מורים מובילים .

איריס אלבז

8 פדגוגיה

התאמת תכנית התעבורה ללומדים ולסביבה ויישומה . בפועל

מורים המלמדים בכיתות ה '

16:00-19:15

10.11.19

עצמאים בשטח

עצמאים בשטח

' מרצ 'ג' י חג

9 ב"זה

היום בשבוע :

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה במתווה

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם מסגרת הלמידה

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

מטרת התכנית להקנות ארגז כלים מעשיים לצד הבנות שיאפשרו לרכזים לסייע ולהוביל את בית הספר להתנהלות מיטבית ולקדם הישגים לימודיים , חברתיים ושיפור האקלים הבית ספרי . מטרת התכנית להקנות ארגז כלים מעשיים לצד הבנות שיאפשרו לרכזים לסייע ולהוביל את בית הספר להתנהלות מיטבית ולקדם הישגים לימודיים , חברתיים ושיפור האקלים הבית ספרי . ההשתלמות נועדה להעמיק את הידע והכלים של רכז ההשתלבות כך שיוכל להיות דמות משמעותית ומצליחה בצוות בית הספר .

הכשרת הרכז הפדגוגי בחינוך היסודי כמוביל ומתכלל את הפדגוגיה הבית . ספרית הכשרת הרכז הפדגוגי בחינוך היסודי כמוביל / מתכלל את הפדגוגיה הבית . ספרית

תלקיט המשקף את מהלך העבודה הפדגוגי של הרכז המתבסס על יוזמה שהוביל וכולל היבטים מעשיים שונים של ביטוי התפקיד בחיי ביה .ס" תלקיט המשקף את מהלך העבודה הפדגוגי של הרכז המתבסס על יוזמה שהוביל וכולל היבטים מעשיים שונים של ביטוי התפקיד בחיי ביה .ס" הרכז ידע להוביל ולהנחות צוותים בתכנים הקשורים להוראה דיפרנציאלית בכיתה ההטרוגנית .

רכז פדגוגי יסודי - -' שנה א קבוצה 1

רכזים פ - דגוגיים בבית ספר יסודי

תפקיד

16:00-18:30

27.11.19

מתי וייס

10

ה"עו

רכז פדגוגי יסודי - -' שנה א קבוצה 2

רכזים פ - דגוגיים בבית ספר יסודי

תפקיד

16:00-18:30

27.11.19

פלד אילנה

11

ה"עו

הכשרת רכז ההשתלבות בחינוך . היסודי

רכז השתלבות יסודי - ' שנה ג

16:00-19:15

6.11.19

12 פדגוגי דורית חרמון רכזות השתלבות

היום בשבוע :

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה במתווה

שם מסגרת הלמידה

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

לקדם חוסן נפשי של תלמידים וחיזוק יכולתם של מורים ללמוד לנהל ולהתמודד בצורה מיטבית עם מצבי משבר ואסון . היכרות ויישום כלים מעשיים העשויים לסייע לתלמידים במצבים יומיומיים ובמצבי משבר וקידום החוסן הנפשי של המורים והתלמידים .

הטמעת תכנית חוסן בחדר מורים ולכלל התלמידים

16:00- 19:15

חוסן וניהול משבר וחירום

רויטל מרדכי

11.11.19 'ב

חוסן שנה ב

יועצי יסודי

13 ייעוץ

פרטים בהמשך

14 מוסיקה

הכלה והשתלבות - אסטרטגיות למידה והוראה מותאמים בכיתה הטרוגנית

הכלה והשתלבות - אסטרטגיות למידה הכלה והשתלבות - אסטרטגיות למידה

מורות שילוב ומחנכות כיתות רגילות בבי ס " יסודי

מענה מותאם לכלל הלומדים בכיתה הטרוגנית

לונה אלימלך

- פדגוגי דידקטי

} שיעורים

11.11.19 'ב 16:00-18:30 יחידת הוראה {2-4

15

סט של כללים וחוקים , דפים תומכי למידה , שינויי סביבה לימודית ( בתמונות - לפני ואחרי ) , בניית תכנית מוטיבציה

התמודדות עם התנהגויות מאתגרות , כלים להגברת התנהגויות נאותות

התמודדות עם התנהגויות מאתגרות

16:30 - 19:00

ניתוח התנהגות

15.1.20

אדריאנה כץ יסודי

16

היום בשבוע :

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה במתווה

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם מסגרת הלמידה

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

תכנון פרזנטציה של שיעור וכן בניית תכנית לפרויקט בית ספרי ללמידת אנגלית " מחוץ לקופסא " בליווי תוצרים .

קהילת מורות לפיתוח מגוון דרכי הוראה ופרויקטים משותפים . העמקת הידע המתמטי - פדגוגי בנושאים מרכזיים במתמטיקה בתכנית הלימודים , הובלת צוותים ובניית קהילת מורים בית ספרית . להעמיק את הידע הפדגוגי ולהעשיר את דרכי ההוראה והערכה בנושאים מרכזיים במתמטיקה בתכנית הלימודים לכיתות א .ב-

' בשנה 60

PLC

16:00-19:15

19.11.19

קהילה לומדת PLC

יסודי

הודיה כהן

16 אנגלית

שעות

הובלת צוותי מתמטיקה - לרכזי מתמטיקה בבית הספר היסודי נושאים מרכזיים בתכנית הלימודים במתמטיקה לכיתות א ב-

מתמטיקה לרכזים - הובלת צוותי מתמטיקה

מערך שיעור פרטני מודל לניהול ישיבת צוות במתמטיקה .

16:00-18:30

10.11.19

17 מתמטיקה איילה מזרחי רכזי מתמטיקה

סוגיות בהוראת המתמטיקה בכיתות

תכנון יחידת הוראה תוך יישום כלים לתכנון שיעור דיפרנציאלי .

מתמטיקה

16:00-18:30

12.11.19

'ב-' מורות א

עדי עראקי

18

ב-א

היום בשבוע :

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה במתווה

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם מסגרת הלמידה

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

העמקת הידע המתמטי ופדגוגי בנושאים מרכזיים במתמטיקה בתכנית הלימודים לכיתות ג : ד- פעולות במספרים טבעיים , מספרים ראשוניים ומספרים , פריקים תכונות של מצולעים שונים , חישוב שטח והקף של מצולעים . בניה והתאמה לצרכים היחודיים של כל בית ספר . בניית תוכנית בית ספרית מותאמת בראיה יישובית . היכרות והתנסות במגוון כלים המתבססים על פדגוגיה לתלמידים מחוננים ומצטיינים במטרה ליישם זאת בכיתות .

אוסף משימות הכולל פתרון ניתוח ומשוב בעקבות יישום . בכיתה

נושאים נבחרים במתמטיקה בכיתות ג ד-

נושאים נבחרים במתמטיקה בכיתות

16:00-18:30

11.11.19

'ד-' מורות ג

19 מתמטיקה אלה גוסין

ד-ג

בניית וניהול תכנית עבודה בית ספרית , כאמצעי להובלת התחום החברתי ערכי – .ס" בביה בניית יחידת הוראה המושתתת על מיומנויות החשיבה מסדר גבוה ועל המודלים שפותחו במהלך ההשתלמות , וכן פרזנטציה של תת יחידה נבחרת .

פיתוח מקצועי רכז חינוך חברתי ערכי

16:00-19:15

10.11.19

חינוך חברתי

20 חינוך חברתי רחל אוחנה רכזי חינוך חברתי

מורים המלמדים בתכנית אמירים יותר משנה אחת והשתלמו

טיפוח תלמידים מצטיינים וקידום תרבות של מצוינות בית - ספרית ' שנה ב

תוכנית אמירים - טיפוח תלמידים מצטיינים וקידום תרבות של מצוינות בית ספרית - ' שנה ב

תכנית

מגוון מרצים ( גלית דבח - ) מרכזת

- אמירים תלמידים מחוננים ומצטיינים .

16:00-19:15

12.11.19

21

בעבר בהשתלמות " טיפוח תלמידים מצטיינים ."

שם מסגרת הלמידה במתווה

היום : בשבוע

תיאור כללי ומשפט : תומך

תוצר מצופה :

: שעות

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

למידה והעמקה בנושאים מתמטיים הנלמדים בחטיבת ביניים , בעלי קשר לנושאים הנלמדים בחטיבה עליונה . קידום רעיונות וכלים להוראה וליווי תלמידים במהלך למידת מתמטיקה ברמות 4 .ל"יח קידום רעיונות וכלים להוראה וליווי תלמידים במהלך למידת מתמטיקה ברמות 5 .ל"יח

תכנון יחידות הוראה הכוללות שילוב ויישום פרקטיקות שנרכשו במסגרת הלמידה .

מורות למתמטיקה

יוליה טורצינסקי ושגית רסולי

1 מתמטיקה

16:00-19:15

11.11.19

מצוינות ב" בחט

-' מת ב "חט- מצוינות

ע" וחטב "חט

תכנון יחידת הוראה / פתיחת / שיעור סוגיה מתמטית , התנסות והצגתו בקהילת . המורים תכנון יחידת הוראה / פתיחת / שיעור סוגיה מתמטית , התנסות והצגתו בקהילת . המורים

- מועדון ה 4 : סוגיות בהוראת 4 ל"יח במתמטיקה - מועדון ה 5 : סוגיות בהוראת 5 ל "יח במתמטיקה

מורים חדשים בהוראת 4 ל"יח

, שרית ביטון גניה

2 מתמטיקה

16:00-19:15

10.11.19

-' מת מועדון ה 4

גולדברג

מורים חדשים בהוראת 5 ל"יח

תמי ויינרובסקי , יוליה מורשטיין

3 מתמטיקה

16:00-19:15

10.11.19

-' מת מועדון ה 5

שם מסגרת הלמידה במתווה

היום : בשבוע

תיאור כללי ומשפט : תומך

תוצר מצופה :

: שעות

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

השתתפות בקהילה אשר תאפשר שיתוף ידע ולמידת עמיתים , היכרות עם הכלים והתנסות בהם .

, אבחון ס " מיפוי ע האבחון וכתיבת יחידת הוראה מותאמת .

מתמטיקה - קהילת אגף ר"שח

מורים למתמטיקה המלמדים 3 ל"יח

, לוי חנה שרית שובל

16:00-19:15

12.11.19

4 מתמטיקה

מורים ל" בתכנ החדשה במתמטיקה - מבתי : הספר ' אמית י , אשדוד דרכא רמון גדרה , ברנקו וויס נען

הכרות עם תכנית לימודים חדשה במתמטיקה לחטיבה עליונה

תוכנית לימודים במתמטיקה לחטיבה עליונה .

בניית יחידת הוראה המותאמת לתוכנית הלימודים החדשה .

מתמטיקה - תכנית הלימודים החדשה

16:00-19:15

28.08.19

5 מתמטיקה עינת יצחק

הכרות עם הטמעת תכנית לימודים

תוכנית הלימודים המעודכנת באנגלית ומתן הכלים להכנת חומרים דיפרנציאליים לכלל התלמידים בכיתה .

יצירת מאגר של יחידות הוראה מותאמות לתכנית לימודים . החדשה

מעודכנת והתאמת ההוראה לאוכלוסיה הטרוגנית

מורים בחט ב " ע" וחט

16:30-19:00

19.11.19

- אנגלית חדשה ל"תכנ

וולף קרול

6 אנגלית

שם מסגרת הלמידה במתווה

היום : בשבוע

תיאור כללי ומשפט : תומך

תוצר מצופה :

: שעות

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

הכשרת רכזי מעורבות חברתית בהיבט הקהילתי

תכנון ויישום פרויקט משותף בין בתי הספר .

רכזי מעורבות חברתית עירונית

פורום מעורבות חברתית עירונית

רכזי מעורבות חברתית

חינוך חברתי

16:00-18:30

03.11.19

צופיה כהן

7

התכנית תשים דגש על תפיסת התפקיד של הרכז כמוביל פדגוגי בעל השפעה על אופיו ועל איכותו של בית הספר ועל איכות הלמידה של התלמידים . פיתוח יכולות ישומיות של רכז ההשתלבות בהתאמת המערכת הבית ספרית להנכחת החוק והשלכותיו .

יישום הכלים שנלמדו בקורס תכנון תכנית עבודה לפרויקט בית ספרי .

תכנית להובלת תהליכי פיתוח מקצועי לתפקיד רכז פדגוגי בחט -ב " ' שנה א

רכזים פדגוגים ס" בביה

רכזים פדגוגים

16:00-19:15

17.11.19

רחל שפיגל

8

מיפוי האוכלוסיות המגוונות , ס" בביה בניית תכנית מענה לצרכים שיעלו ברמה בי , ס" קישור משאבים ומעקב אחר ניצול מושכל ומימוש . התכנית

רכזי השתלבות מובילי יישום חוק מ" החנ במערכת הבית ספרית - ' שנה ב

רכזי השתלבות ב" בחט

רכזי השתלבות ב" בחט

רכזי השתלבות

16:00-19:00

25.11.19

רותי נחמני

9

שם מסגרת הלמידה במתווה

היום : בשבוע

תיאור כללי ומשפט : תומך

תוצר מצופה :

: שעות

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

הקניית אסטרטגיות למהלכי הוראה מותאמים במסגרת לימודי אזרחות לתלמידים מתקשים בחטיבה העליונה . בניית תכנית הנותנת מענה מותאם לכלל הלומדים בכיתה הטרוגנית .

פיתוח כלי למידה והוראה המותאמים לתלמידים מתקשים בלימודי האזרחות .

הוראת אזרחות לתלמידים מתקשים - ' שנה ב

מורים לאזרחות

16:00-19:15

11.11.19

יאיר פידל

10 אזרחות

חטיבה עליונה

הכלה והשתלבות - אסטרטגיות למידה

תכנון ויישום יחידת הוראה דיפרנציאלית בכיתה הטרוגנית . חיבור שאלות מסדר חשיבה גבוה והתנסות בבניית משחק בפלטפורמה של treasure Hit.

אסטרטגיות למידה והוראה מותאמים בכיתה הטרוגנית .

מורות ומחנכות בחטיבות הביניים

- פדגוגי דידקטי

16:00-18:30

27.10.19

מלול אלכס

11

הקניית כלים להוראת ביולוגיה משמעותית , מגוונת ומסדר חשיבה . גבוה

דקלה פינקלשטיין ומירב אברהמי

ידע פדגוגי בביולוגיה

מורי ביולוגיה

16:00-19:15

19.11.19

פדגוגיה ביולוגית

12 ביולוגיה

ע"חט

הקניית אסטרטגיות הוראה לקראת היבחנות עם ספר פתוח בהיסטוריה במסגרת תכנית הלימודים החדשה .

מורים המלמדים לקראת הבגרות בהיסטוריה בשנת פ"תש

חיבור רכיבי הערכה מבוססים חומר פתוח באוריינטציה דיסציפלינארית .

23.09.19 יום ב ' חד פעמי

היסטוריה - עם הספר פותח ספר 'ב-

16:00-19:15

13 היסטוריה לוקשינסקי איתי

היום : בשבוע

תיאור כללי ומשפט : תומך

תוצר מצופה :

: שעות

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה במתווה

שם מסגרת הלמידה

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

פיתוח שיטות שונות בהוראת הצרפתית ויישומם במרחבים . מגוונים

תכנון והפעלת פרקטיקות למידה שנלמדו .

למידה משמעותית והערכה חלופית בזיקה לבגרות החדשה .

קידום פדגוגיה בהוראת הצרפתית

מורי חטיבת ביניים ועליונה

קאפח רבקה

16:00-19:15

עדיין לא נקבע

14 צרפתית

הקניית כלים ומיומנויות בדרכי ההוראה השונות תוך שילוב העולם הטכנולוגי . קהילה לומדת של מורי על יסודי - קהילה ממשיכה ומצטרפים חדשים הובלת מכלול עשיית החדשנות הטכנולוגית " בביה ס ופיתוח יוזמה חינוכית תוך שימוש במודל ה Design Thinking ( חשיבה ,) עיצובית הובלת תהליך פיתוח / אתר אפליקציה על ידי תלמידים לטובת הקהילה באשדוד .

תכנון ויישום יחידת הוראה בספרות ע " . פ הנלמד

חדשנות פדגוגית בספרות כדרך חיים .

מורים

עדנה

16:00-19:15

11.11.19

15 ספרות

לספרות

'ז ורנו

אנגלית קהילה לומדת PLC

קהילה לומדת PLC -ב"חט תיכון

פרזנטציה של נושא נבחר וסיכום תצפית עמיתים .

אלינה שטרכמן

16:00-19:15

19.11.19

"מו פ קהילות קהילת אנגלית

' שנה ב 60

16 אנגלית

שעות

מורים חטיבות ביניים

15:00- 18:30

למידה שיתופית - עשייה משמעותית 2249

אתר בפלטפורמת WIX.

5.11.19

17 תקשוב

מאיצים

זיו תעסה

יוזמה ויישום תכנית שנתית ושגרות עבודה בהתאם ליעדי בית . הספר

15:00- 17:30

טכנולוגיה בשרות דגמי הוראה חדשניים 2142

מורים חט ב " ע"חט

4.11.19

18 תקשוב

אינובייט

זיו תעסה

היום : בשבוע

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה במתווה

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

: קהל יעד שם מסגרת הלמידה

: מרצה

: תחום

מסגרת למידה של נבחרת " העוצמה " שבאדוות שבמהלכה יחשפו הלומדים לתפיסת חינוך מכילה , ירחיבו את הידע , הכלים והמיומנויות להתמודדות עם מגוון צרכי התלמידים בכיתה ההטרוגנית . יצירת חדשנות פדגוגית בבתי ספר התומכת בקידום אורח חיים פעיל ובריא באמצעות פיתוח שיעורים אינטגרטיביים משולבי פעילות . תנועתית

התנסות יישומית

צוות העוצמה שבאדוות

/ בכלי בתפיסה של

הכלה והשתלבות

12:00-16:00

19.11.19

מורים יסודי העוצמה שבהכלה

1

אחת המודולות . שיוצגו

תכנון מערך שיעור המשלב למידה של חומר עיוני עם פעילות גופנית בכיתה

ניר בן גל ( מכללת ) ספיר

הוראת משחקי - תנועה 2665

16:30-19:00

10.11.19

התנועה שבלמידה

ה"עו כלל

2 בריאות

תכנון ויישום יחידת לימוד באמנות הכוללת את אחת מהמתודות של החינוך המיוחד שילמדו .

הנגשת המידע והמתודות של החינוך המיוחד בשיעורי אומנות , באמצעות חומרים עיוניים , , כלים סדנאות ועוד .

ואמנות מ"חנ שילוב

מורי אמנות ומורי חינוך מיוחד

אומנות וחברה 3619

16:30-19:00

20.11.19

מתן מענה ל " אחר " בשעורי אמנות

רונית עמר

3 אומנות

היום : בשבוע

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה במתווה

שם מסגרת הלמידה

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

בניית תכנית עבודה ניתנת ליישום ליוזמה חינוכית העונה על צורך ממוקד בגן ; ס" ביה/ כתיבת מערך ' פיץ ופרזנטציה אודות היוזמה . בניית תכנית עבודה ניתנת ליישום ליוזמה חינוכית העונה על צורך ממוקד בגן ; ס" ביה/ כתיבת מערך ' פיץ ופרזנטציה אודות היוזמה .

היכרות עם פרקים של יצירתיות , חשיפה לפדגוגיות חדשניות , זיהוי צרכים וגיבוש רעיונות . התכנית מתאימה למתחילים ולכאלו שבדרך ..... היכרות עם פרקים של יצירתיות , חשיפה לפדגוגיות חדשניות , זיהוי צרכים וגיבוש רעיונות . התכנית מתאימה למתחילים ולכאלו שבדרך ..... היכרות עם תפיסות וכלים להתערבות לקידום רווחה נפשית תוך תרגול שימוש במיומנויות ייעוץ ומיומנויות הנחיה .

קסל הילה ( הקרן לעידוד יזמות ) בחינוך

מבוא ליזמות חינוכית במרחב החינוכי

תהליכי איכות -ס" בביה 3242

, גננות ות/ מורים

16:00- 19:15

13.11.19

4 יזמות

דפנה כהנא - דולב ( הקרן לעידוד יזמות ) בחינוך

מבוא ליזמות חינוכית במרחב החינוכי

, גננות ות/ מורים

תהליכי איכות -ס" בביה 3242

16:00- 19:15

13.11.19

5 יזמות

הנחיית יחידה במסגרת הלמידה והגשת עבודה .

התמחות יועצים ' שנה ג

התמחות בייעוץ ' שנה ג

יועצים שנה ג

16:00- 19:15

06.11.19

אורית טובי

6 ייעוץ

שם מסגרת הלמידה במתווה

היום : בשבוע

תאריך פתיחה

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

: קהל יעד שם מסגרת הלמידה

: מרצה

: תחום

תלקיט אשר ישקף את התקדמות הרכז בלמידתו במהלך השנה .

הדרכה וליווי רכזי הערכה מכהנים בבתי הספר שסיימו את הכשרתם לתפקיד . הכשרת יועצים חינוכיים להנחיית קבוצות תכנית י"אופ בבית הספר , לסיוע למתבגרים בסיכון ולשיפור יכולת התמודדות שלהם .

/ רכזי ות הערכה המכהנים בבתי הספר

רכזי הערכה ' שנה ב

קהילה מקצועית רכזי הערכה מכהנים

, איילת טל טליה יפרח

הערכה

16:00-19:15

23.10.19

7

ומדידה

-י"אופ הכשרת יועצים להנחיית קבוצות נוער בתחום מניעת השימוש בסמים , אלכוהול וטבק .

הנחיית קבוצת תלמידים בהתאם למתווה התוכנית ומטרותיה .

י"אופ אימון ופיתוח יכולות התמודדות

יועצים בעל יסודי

יורם שלייפר

16:00- 19:15

05.11.19

8 ייעוץ

מורי אנגלית

בניית תכנית התערבות כוללת מבחן , אבחון דרכי התמודדות עם בעיות ודרכי מדידת ההצלחה .

היכרות מעמיקה עם שיטות אבחון וטיפול בבעיות אצל תלמידים שמתקשים בקריאה

הוראת הקריאה בסיס Decoding

הוראת הקריאה והוראה מתקנת Building Blocks

יסודי ב"חט- ולמורים בתוכנית Building Blocks

אירינה פנדול

16:00-18:30

17.11.19

9 אנגלית

השתלמות מקוונת על פיתוח יצירתיות –

פדגוגיה חדשנית

חממה טכנו - - פדגוגית יזמות , חדשנות ויצירתיות

שיתוף ותוצרים מיישום בכיתה של שיטות ההוראה הנלמדות .

אסטרטגיות לעידוד יצירתיות של תלמידים כדרך לקידום יזמות וחדשנות .

יסודי ועל יסודי

"ד ר עמרי רוח מדבר

24.11.19

מפתח ליזמות וחדשנות בקרב תלמידים

10

מקוון

היום : בשבוע

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה במתווה

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם מסגרת הלמידה

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

פדגוגיה חדשנית

השתלמות מקוונת על המורים הטובים בעולם - , טיפים כלים ושיטות הוראה יישומיות מוח ולמידה - מחקרים חדשניים על המוח ואיך ליישם אותם בכיתה ההטרוגנית ( ) מקוון מטוב מאוד למצוין - פדגוגיה מוטת עתיד - כולל מודולות לבחירת המשתלם ( ) מקוון

שיתוף ותוצרים מיישום בכיתה של שיטות ההוראה הנלמדות .

בואו נלמד מהטובים ביותר כיצד לעורר , סקרנות מוטיבציה , לנהל כיתה ולהביא להישגים .

למידה והערכה המקדמת תפקודי לומד

יסודי ועל יסודי

"ד ר עמרי רוח מדבר

24.11.19

11

מקוון

תכניות יישומיות להוראה דיפרנציאלית בכיתה המבוססת על מחקרים חדשניים על המוח .

למידה והעמקה ביכולות המוח הגמיש , קבלת כלים יישומיים לשיפור הזיכרון , לשיפור ההוראה בכיתה והתאמת הלמידה לתלמידים מתקשים . למידה של כלים יישומיים להוראה מרתקת ומצוינת . העמקה בתחומי למידה הרלוונטיים לעבודת המורה , כמו לדוגמה בניית שיעור מנצח , הסוד של מרצים מצטיינים , התמודדות אפקטיבית מול , הורים דחיית סיפוקים ועוד . בקורס זה נלמד כיצד להשתמש בחידות הדמיון להוראת והנעת לומדים בדרך חדשנית ויצירתית תוך שילובן והפעלתן בתחומי הדעת באופנים שונים .

יעד ההכלה

מורים מובילים ' מס( הכלה

יסודי ועל יסודי

"ד ר רננה לויאני

18.11.19

מתווה

12

3228 )

מקוון

תכניות התערבות ותכניות יישומיות למצוינות בהוראה ולמידה בכיתה .

מובילים פדגוגיה מוטת עתיד במוסדות חינוך

תכניות ייעודיות

יסודי ועל יסודי

"ד ר רננה לויאני

25.11.19

13

מקוון

3965 )

מתווה

' מס(

חדשנות ויצירתיות בהוראה

אסטרטגיות חשיבה משולבות בתחומי דעת

מורים ביסודי

חידת הדמיון האסוצאיטיבית -א"חיד - ככלי להוראה ולמידה

תלקיט מערכים משלבי חידות

12.11.19

דן חמיצר

14

ובעי ס"

מקוון

שם מסגרת הלמידה במתווה

יום בשבוע

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה

תוצר מצופה

שעות

תיאור כללי

קהל יעד

מרצה

תחום

שימוש בטכנולוגיות בהתערבות טיפולית

תלקיט רפלקטיבי של התנסויות בכלים . שנלמדו

חשיפה לכלים טכנולוגיים לשימוש המרפאה בעיסוק בהתערבות טיפולית עם מגוון אוכלוסיות . הקניית ידע בסיסי בנושאים הקשורים בהתפתחות ובהתנהגות המינית אצל מתבגרים עם וללא מוגבלות . העלאת המודעות למצבי סיכון , ניצול ופגיעה . מינית פיתוח דרכי התמודדות עם מצבים שונים המתעוררים בחיי היום - . יום הכרת עקרונות גישת ה - UDL, אחת הגישות ליצירת מענים דיפרנציאלים ייחודיים לשונות בין הלומדים . למידת מתודות וכלים תקשוביים ליישום עקרונות ה - UDL . בשיעור

ריפוי בעיסוק

מרפאות בעיסוק

מגוון מרצים

חינוך מיוחד

15:00-18:15

4.11.19

1

( 2804 )

בניית יחידת לימוד הכוללת 3 שיעורים העוסקים בנושאים . שנלמדו

הכנה לחיים ( כישורי חיים )

מחנכות כיתות

חינוך מיוחד

16:00-19:15

5.11.19

מיניות בריאה

רחל אביב

2

יסודי

- מ על "ח

2791 )

(מ "בח

הוראה מותאמת לתלמידים

תכנון ויישום 3 מערכי שיעור המיישמים את עקרונות ה - UDL.

כלים טכנולוגיים ליישום עקרונות -ה UDL

מחנכת כיתות "ח מ יסודי על רצף הלקויות

אפרת דרעי ושרית קליין

27.10.1 9

חינוך מיוחד

16:00-19:15

3

מ "בח

ובשילוב ( 2795 )

שם מסגרת הלמידה במתווה

יום בשבוע

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה

תוצר מצופה

שעות

תיאור כללי

קהל יעד

מרצה

תחום

טיפול באמצעות - אומנויות למידת עמיתים

בניית סדנה טיפולית . מותאמת

, מודלים שיטות

שיתוף עמיתים בידע תיאורטי , התערבות וכלים טיפוליים .

טיפול באמצעות ( אומנויות 2796 )

מטפלים בהבעה ויצירה

16:00-19:15

29.10.19

4 חינוך מיוחד מגוון מרצים

, לימוד עיון ותהליכי יצירה ( , בין חזון חזיון ודיאלוג ) בעקבות שני נושאים בעלי היבטים אמנותיים שלהם גם היבטים רפלקטיביים נפשיים . חשיפה למגוון טכנולוגיות היכולות לשמש כאמצעי טיפול בעבודת קלינאית התקשורת . פיתוח תכנים מותאמי טכנולוגיה לצורך השגת מטרות תקשורתיות ושפתיות . פיתוח פעילויות לימודיות העושות שימוש באמצעי קצה מגוונים , הכרות עם אפליקציות פתוחות והכנת משחקונים מותאמים לתלמידים עם צרכים מיוחדים

תלקיט רפלקטיבי של התנסויות בכלים . שנלמדו תלקיט רפלקטיבי של התנסויות בהעברת התכנים שפותחו במסגרת הלמידה ע י " . הלומדות

טיפול באמצעות ( אומנויות 2796 )

מטפלים בהבעה ויצירה

15:00-18:00

05.2.20

כיתת אמן עור וצל

5 חינוך מיוחד נגה פרחי

הנגשת הסביבה והלמידה לתלמיד עם המוגבלות

הטכנולוגיה בשרות קלינאית התקשורת

קלינאיות תקשורת

רקפת משולם

14:00-17:15

30.10.19

6 חינוך מיוחד

( 3812 )

אנשי חינוך מיוחד המלמדים באשדוד שקיבלו אייפד במסגרת הפרויקט של קרן אתנה

יעל מליניאקר , פולי וולודרסקי , 'ג ני קטן ושרית קליין

התאמת ההוראה בתקשוב ומחשבים בח מ"

האייפד ככלי הוראה ולמידה קב '

תלקיט של מערכי שיעור משלבי

16:00-19:15

3.11.19

7 חינוך מיוחד

. אייפד

' שנה ב

1–

יום בשבוע

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה במתווה

שם מסגרת הלמידה

תוצר מצופה

שעות

תיאור כללי

קהל יעד

מרצה

תחום

אנשי חינוך מיוחד המלמדים באשדוד שקיבלו אייפד במסגרת הפרויקט של קרן אתנה אנשי חינוך מיוחד המלמדים באשדוד שקיבלו אייפד במסגרת הפרויקט של קרן אתנה

יעל מליניאקר , פולי וולודרסקי , 'ג ני קטן ושרית קליין יעל מליניאקר , פולי וולודרסקי , 'ג ני קטן ושרית קליין

פיתוח פעילויות לימודיות העושות שימוש באמצעי קצה מגוונים , הכרות עם אפליקציות פתוחות והכנת משחקונים מותאמים לתלמידים עם צרכים מיוחדים

התאמת ההוראה בתקשוב ומחשבים בח מ"

האייפד ככלי הוראה ולמידה קב '2– ' שנה ב

תלקיט של מערכי שיעור משלבי

16:00-19:15

28.10.19

8 חינוך מיוחד

. אייפד

פיתוח פעילויות לימודיות העושות שימוש באמצעי קצה מגוונים , הכרות עם אפליקציות פתוחות והכנת משחקונים מותאמים לתלמידים עם צרכים מיוחדים .

התאמת ההוראה בתקשוב ומחשבים מ"בח

האייפד ככלי הוראה ולמידה קב '3– ' שנה ב

תלקיט של מערכי שיעור משלבי

16:00-19:15

12.11.19

9 חינוך מיוחד

. אייפד

תכנון למידה משמעותית והוראה איכותית לתלמידים עם מוגבלויות בגני מ"הח

תכנון לימודים והערכה בח מ "

מנהלות גני ח מ " עיכוב התפתחותי -ו ASD

פרטים בהמשך

17:00-20:15 פרטים בהמשך

18.11.19

פרטים בהמשך

10 חינוך מיוחד

( 2806 )

יום בשבו ע

שם מסגרת הלמידה במתווה

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה

תוצר מצופה

שעות

תאור כללי

קהל יעד

מרצה

תחום

התמודדות עם הילד

מנהלות גני ח מ "

פרטים

פרטים

העצמת גננות

פרטים

17:00-20:15 פרטים בהמשך

11 חינוך מיוחד

פרטים בהמשך

המאתגר בגן

עיכוב התפתחותי

בהמשך

בהמשך

מ"הח

בהמשך

-ו ASD

הילדים

אנשי חינוך מיוחד

בניית יחידת לימוד

התאמת ההוראה

השתלמות אייפד

מגוון מרצים

המלמדים באשדוד

חשיפה לאפליקציות לקידום הלמידה של תלמידים

1-3.12.19 'ג-'א

12 חינוך מיוחד

העושה שימוש בכלים

בתקשוב

במרכז מורים שלומי

ממרכז מורים

שקיבלו אייפד

עם מוגבלויות .

. הנלמדים

ומחשבים מ"בח

' קב 1

שלומי

במסגרת הפרויקט

של קרן אתנה

התאמת ההוראה בתקשוב ומחשבים בח מ"

אנשי חינוך מיוחד המלמדים באשדוד שקיבלו אייפד במסגרת הפרויקט של קרן אתנה אנשי חינוך מיוחד המלמדים באשדוד שקיבלו אייפד במסגרת הפרויקט של קרן אתנה

בניית יחידת לימוד העושה שימוש בכלים הנלמדים

השתלמות אייפד במרכז מורים ' שלומי קב 2

מגוון מרצים ממרכז מורים שלומי

חשיפה לאפליקציות לקידום הלמידה של תלמידים עם מוגבלויות .

9-11.2.20 'ג-'א

13 חינוך מיוחד

התאמת ההוראה בתקשוב ומחשבים בח מ"

בניית יחידת לימוד העושה שימוש בכלים הנלמדים

השתלמות אייפד במרכז מורים ' שלומי קב 3

מגוון מרצים ממרכז מורים שלומי

חשיפה לאפליקציות לקידום הלמידה של תלמידים עם מוגבלויות .

3-5.5.19 'ג-'א

14 חינוך מיוחד

Made with FlippingBook - Online magazine maker