מסגרות למידה - פסג"ה אשדוד - תש"ף 2019-2020

היום בשבוע :

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה במתווה

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם מסגרת הלמידה

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

מטרת התכנית להקנות ארגז כלים מעשיים לצד הבנות שיאפשרו לרכזים לסייע ולהוביל את בית הספר להתנהלות מיטבית ולקדם הישגים לימודיים , חברתיים ושיפור האקלים הבית ספרי . מטרת התכנית להקנות ארגז כלים מעשיים לצד הבנות שיאפשרו לרכזים לסייע ולהוביל את בית הספר להתנהלות מיטבית ולקדם הישגים לימודיים , חברתיים ושיפור האקלים הבית ספרי . ההשתלמות נועדה להעמיק את הידע והכלים של רכז ההשתלבות כך שיוכל להיות דמות משמעותית ומצליחה בצוות בית הספר .

הכשרת הרכז הפדגוגי בחינוך היסודי כמוביל ומתכלל את הפדגוגיה הבית . ספרית הכשרת הרכז הפדגוגי בחינוך היסודי כמוביל / מתכלל את הפדגוגיה הבית . ספרית

תלקיט המשקף את מהלך העבודה הפדגוגי של הרכז המתבסס על יוזמה שהוביל וכולל היבטים מעשיים שונים של ביטוי התפקיד בחיי ביה .ס" תלקיט המשקף את מהלך העבודה הפדגוגי של הרכז המתבסס על יוזמה שהוביל וכולל היבטים מעשיים שונים של ביטוי התפקיד בחיי ביה .ס" הרכז ידע להוביל ולהנחות צוותים בתכנים הקשורים להוראה דיפרנציאלית בכיתה ההטרוגנית .

רכז פדגוגי יסודי - -' שנה א קבוצה 1

רכזים פ - דגוגיים בבית ספר יסודי

תפקיד

16:00-18:30

27.11.19

מתי וייס

10

ה"עו

רכז פדגוגי יסודי - -' שנה א קבוצה 2

רכזים פ - דגוגיים בבית ספר יסודי

תפקיד

16:00-18:30

27.11.19

פלד אילנה

11

ה"עו

הכשרת רכז ההשתלבות בחינוך . היסודי

רכז השתלבות יסודי - ' שנה ג

16:00-19:15

6.11.19

12 פדגוגי דורית חרמון רכזות השתלבות

Made with FlippingBook - Online magazine maker