מסגרות למידה - פסג"ה אשדוד - תש"ף 2019-2020

היום בשבוע :

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה במתווה

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם מסגרת הלמידה

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

העמקת הידע המתמטי ופדגוגי בנושאים מרכזיים במתמטיקה בתכנית הלימודים לכיתות ג : ד- פעולות במספרים טבעיים , מספרים ראשוניים ומספרים , פריקים תכונות של מצולעים שונים , חישוב שטח והקף של מצולעים . בניה והתאמה לצרכים היחודיים של כל בית ספר . בניית תוכנית בית ספרית מותאמת בראיה יישובית . היכרות והתנסות במגוון כלים המתבססים על פדגוגיה לתלמידים מחוננים ומצטיינים במטרה ליישם זאת בכיתות .

אוסף משימות הכולל פתרון ניתוח ומשוב בעקבות יישום . בכיתה

נושאים נבחרים במתמטיקה בכיתות ג ד-

נושאים נבחרים במתמטיקה בכיתות

16:00-18:30

11.11.19

'ד-' מורות ג

19 מתמטיקה אלה גוסין

ד-ג

בניית וניהול תכנית עבודה בית ספרית , כאמצעי להובלת התחום החברתי ערכי – .ס" בביה בניית יחידת הוראה המושתתת על מיומנויות החשיבה מסדר גבוה ועל המודלים שפותחו במהלך ההשתלמות , וכן פרזנטציה של תת יחידה נבחרת .

פיתוח מקצועי רכז חינוך חברתי ערכי

16:00-19:15

10.11.19

חינוך חברתי

20 חינוך חברתי רחל אוחנה רכזי חינוך חברתי

מורים המלמדים בתכנית אמירים יותר משנה אחת והשתלמו

טיפוח תלמידים מצטיינים וקידום תרבות של מצוינות בית - ספרית ' שנה ב

תוכנית אמירים - טיפוח תלמידים מצטיינים וקידום תרבות של מצוינות בית ספרית - ' שנה ב

תכנית

מגוון מרצים ( גלית דבח - ) מרכזת

- אמירים תלמידים מחוננים ומצטיינים .

16:00-19:15

12.11.19

21

בעבר בהשתלמות " טיפוח תלמידים מצטיינים ."

Made with FlippingBook - Online magazine maker