מסגרות למידה - פסג"ה אשדוד - תש"ף 2019-2020

שם מסגרת הלמידה במתווה

היום : בשבוע

תיאור כללי ומשפט : תומך

תוצר מצופה :

: שעות

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

הקניית אסטרטגיות למהלכי הוראה מותאמים במסגרת לימודי אזרחות לתלמידים מתקשים בחטיבה העליונה . בניית תכנית הנותנת מענה מותאם לכלל הלומדים בכיתה הטרוגנית .

פיתוח כלי למידה והוראה המותאמים לתלמידים מתקשים בלימודי האזרחות .

הוראת אזרחות לתלמידים מתקשים - ' שנה ב

מורים לאזרחות

16:00-19:15

11.11.19

יאיר פידל

10 אזרחות

חטיבה עליונה

הכלה והשתלבות - אסטרטגיות למידה

תכנון ויישום יחידת הוראה דיפרנציאלית בכיתה הטרוגנית . חיבור שאלות מסדר חשיבה גבוה והתנסות בבניית משחק בפלטפורמה של treasure Hit.

אסטרטגיות למידה והוראה מותאמים בכיתה הטרוגנית .

מורות ומחנכות בחטיבות הביניים

- פדגוגי דידקטי

16:00-18:30

27.10.19

מלול אלכס

11

הקניית כלים להוראת ביולוגיה משמעותית , מגוונת ומסדר חשיבה . גבוה

דקלה פינקלשטיין ומירב אברהמי

ידע פדגוגי בביולוגיה

מורי ביולוגיה

16:00-19:15

19.11.19

פדגוגיה ביולוגית

12 ביולוגיה

ע"חט

הקניית אסטרטגיות הוראה לקראת היבחנות עם ספר פתוח בהיסטוריה במסגרת תכנית הלימודים החדשה .

מורים המלמדים לקראת הבגרות בהיסטוריה בשנת פ"תש

חיבור רכיבי הערכה מבוססים חומר פתוח באוריינטציה דיסציפלינארית .

23.09.19 יום ב ' חד פעמי

היסטוריה - עם הספר פותח ספר 'ב-

16:00-19:15

13 היסטוריה לוקשינסקי איתי

Made with FlippingBook - Online magazine maker