מסגרות למידה - פסג"ה אשדוד - תש"ף 2019-2020

היום : בשבוע

תיאור כללי ומשפט : תומך

תוצר מצופה :

: שעות

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה במתווה

שם מסגרת הלמידה

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

פיתוח שיטות שונות בהוראת הצרפתית ויישומם במרחבים . מגוונים

תכנון והפעלת פרקטיקות למידה שנלמדו .

למידה משמעותית והערכה חלופית בזיקה לבגרות החדשה .

קידום פדגוגיה בהוראת הצרפתית

מורי חטיבת ביניים ועליונה

קאפח רבקה

16:00-19:15

עדיין לא נקבע

14 צרפתית

הקניית כלים ומיומנויות בדרכי ההוראה השונות תוך שילוב העולם הטכנולוגי . קהילה לומדת של מורי על יסודי - קהילה ממשיכה ומצטרפים חדשים הובלת מכלול עשיית החדשנות הטכנולוגית " בביה ס ופיתוח יוזמה חינוכית תוך שימוש במודל ה Design Thinking ( חשיבה ,) עיצובית הובלת תהליך פיתוח / אתר אפליקציה על ידי תלמידים לטובת הקהילה באשדוד .

תכנון ויישום יחידת הוראה בספרות ע " . פ הנלמד

חדשנות פדגוגית בספרות כדרך חיים .

מורים

עדנה

16:00-19:15

11.11.19

15 ספרות

לספרות

'ז ורנו

אנגלית קהילה לומדת PLC

קהילה לומדת PLC -ב"חט תיכון

פרזנטציה של נושא נבחר וסיכום תצפית עמיתים .

אלינה שטרכמן

16:00-19:15

19.11.19

"מו פ קהילות קהילת אנגלית

' שנה ב 60

16 אנגלית

שעות

מורים חטיבות ביניים

15:00- 18:30

למידה שיתופית - עשייה משמעותית 2249

אתר בפלטפורמת WIX.

5.11.19

17 תקשוב

מאיצים

זיו תעסה

יוזמה ויישום תכנית שנתית ושגרות עבודה בהתאם ליעדי בית . הספר

15:00- 17:30

טכנולוגיה בשרות דגמי הוראה חדשניים 2142

מורים חט ב " ע"חט

4.11.19

18 תקשוב

אינובייט

זיו תעסה

Made with FlippingBook - Online magazine maker