מסגרות למידה - פסג"ה אשדוד - תש"ף 2019-2020

מצמיח ופורה ,

חברי הקהילה החינוכית שלומות וברכות חדש ) עברי ( לעשור עולם כמנהגו נוהג ושלהי קיץ מבשרים בוא את , הסתיו השנה החינוכית החלה ועימה בשורות הפיתוח המקצועי . בחוברת שלפניכם תיחשפו למגוון המוצע במסגרות למידה (ה" פסג

במקביל למסגרות הבית ספריות ולמודולות המותאמות לקהלים

ספיצפיים ). עדים אנו

במובהק לתנועת המטוטלת .

משמעותית ומיומנויות הוראה גנריות הרי שאשתקד החלה להשתנות המגמה ויש התכנסות

האחרונות למידה על רב דגש הושם

בשנים אם

. הליבה מגמות אלו נקבעו בעיר משיקולים אסטרטגיים משותפים לכל השדרה הניהולית ומן הראוי לציין מדברות שהן

חזרה למקצועות

מורה המלמד אחד ממקצועות הליבה יעבור הכשרה

. מוביל הציפייה הרחבה כי היא

המגמות שמטה משרד החינוך

באופן עם הדוק

, שנים לכל הפחות .

בתחום אחת לשלוש

מסגרות הלמידה המתוכננות בעיר ף" לתש

בחלוקה גסה ניתן להצביע כי מרבית ( 75% )

מכוונות לקידום - .א

יעד ההכלה וההשתלבות

קידום תחומי הדעת

הכשרת והעצמת בעלי תפקידים .

שלושת האתגרים כפי שסומנו ברשימת אתגרי ל" המנכ בעדיפות

נושאים ,אלו ובכלל תחומי הפעילות ,ה" בפסג עומדים בקנה עם אחד

: לטיפול אתגר 2- אתגר מארג

, אחריותם

, תפקידים התאמת תפקידי הגורמים השונים במערכת החינוך והגדרת תחומי

- היחסים העצמת בעלי

. ביניהם

סמכויותיהם וממשקי העבודה

- הלמידה לחולל למידה רלבנטית -ה למאה 21 ולקידום , ידע מיומנויות וערכים .

אתגר 3 אתגר -

. החינוכי

- המורים חיזוק איכות ומקצועיות הצוות

, האנושי איכות

אתגר 4- אתגר ההון

Made with FlippingBook - Online magazine maker