מסגרות למידה - פסג"ה אשדוד - תש"ף 2019-2020

יום בשבו ע

שם מסגרת הלמידה במתווה

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה

תוצר מצופה

שעות

תאור כללי

קהל יעד

מרצה

תחום

התמודדות עם הילד

מנהלות גני ח מ "

פרטים

פרטים

העצמת גננות

פרטים

17:00-20:15 פרטים בהמשך

11 חינוך מיוחד

פרטים בהמשך

המאתגר בגן

עיכוב התפתחותי

בהמשך

בהמשך

מ"הח

בהמשך

-ו ASD

הילדים

אנשי חינוך מיוחד

בניית יחידת לימוד

התאמת ההוראה

השתלמות אייפד

מגוון מרצים

המלמדים באשדוד

חשיפה לאפליקציות לקידום הלמידה של תלמידים

1-3.12.19 'ג-'א

12 חינוך מיוחד

העושה שימוש בכלים

בתקשוב

במרכז מורים שלומי

ממרכז מורים

שקיבלו אייפד

עם מוגבלויות .

. הנלמדים

ומחשבים מ"בח

' קב 1

שלומי

במסגרת הפרויקט

של קרן אתנה

התאמת ההוראה בתקשוב ומחשבים בח מ"

אנשי חינוך מיוחד המלמדים באשדוד שקיבלו אייפד במסגרת הפרויקט של קרן אתנה אנשי חינוך מיוחד המלמדים באשדוד שקיבלו אייפד במסגרת הפרויקט של קרן אתנה

בניית יחידת לימוד העושה שימוש בכלים הנלמדים

השתלמות אייפד במרכז מורים ' שלומי קב 2

מגוון מרצים ממרכז מורים שלומי

חשיפה לאפליקציות לקידום הלמידה של תלמידים עם מוגבלויות .

9-11.2.20 'ג-'א

13 חינוך מיוחד

התאמת ההוראה בתקשוב ומחשבים בח מ"

בניית יחידת לימוד העושה שימוש בכלים הנלמדים

השתלמות אייפד במרכז מורים ' שלומי קב 3

מגוון מרצים ממרכז מורים שלומי

חשיפה לאפליקציות לקידום הלמידה של תלמידים עם מוגבלויות .

3-5.5.19 'ג-'א

14 חינוך מיוחד

Made with FlippingBook - Online magazine maker