מסגרות למידה - פסג"ה אשדוד - תש"ף 2019-2020

למסגרת )ס"בי

 יש להירשם למסגרות הנבחרות דרך האתר הן( למסגרת והן ה" בפסג

.ה" הפסג

במערכת הממוחשבת - אתר דרך

 הרישום ורק אך מתבצע

. בעמלה

כרוך

זה תשלום

דרך האתר באמצעות כרטיס אשראי .

- רישום ניתן לשלם במזומן או ה" בפסג

 הרישום כרוך בתשלום דמי

. הרישום

באתר ושילם דמי את

מקום מובטח לנרשם נרשם אם רק

במערכת ) וחתם על הלומד

רשום (ה" הפסג

הלומד בטופס הנוכחות י"ע שהופק

 נוכחות נחשבת במפגשי הלמידה רשום אם רק

. הנוכחות

טופס

. הנוכחות נוכחות

טופס

הכרה בחתימות עצמאיות - לאלו שאינם רשומים במערכת והוסיפו שמותיהם גבי על יד בכתב

 תהיה לא

המורה 2 חתימות בזמנים בהן הועבר הטופס להחתמה .

מלאה חתם אם רק תיחשב

אנא - משמעתי

- בשמו יגרור הדבר פסילת ה"עו מהשתתפות במסגרת הלמידה והזמנה לבירור

וחתמו

 במידה ויעלה נעדר ה"עו כי

הימנעו . מכך

המורה 80% ויותר משעות ההכשרה במסגרת הלמידה ומילא המטלות הדרושות .

 זכאות צבר אם רק תיחשב

יוכל לממש פעם אחת בכל מסגרת השלמה דרך מפגשי השלמה המתקיימים בפסג . ה"

 במידה והחסיר המורה מעבר ל - 20%

פרסום מפגשים אלו נעשה מבעוד מועד באתר ובמיילים הנשלחים ה" מהפסג

Made with FlippingBook - Online magazine maker