מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תשע"ח - 2017-2018

דברי פתיחה

האתר החדש

• דברי פתיחה - • שותפויות ושיתוף • חקר הפרקטיקה • מעוף

• תוכן עניינים

סיפור המרחבים

מסגרות למידה

מרחב מנהיגות

מרחב יזמות

מרחב חדשנות טכנולוגית

מרחב הערכה

מרחב אוריינות חזותית - מהנעשה בשטח

מ" מרחב מע

העוצמה שבאדוות

– שותפויות דוגמאות בולטות השנה

הזדמנויות – הכנס השני ליזמות בגיל הרך

הזדמנויות – מרעיון למוצר

שפה מותאמת להצלחה

חדשנות טכנולוגית

ועוד ממה שהיה לנו השנה

שיר של יום

יום המורה

– תערוכה 60 לאשדוד

Innovate , Accelerate

מורים מובילים תשע ט"

– מסתמן המיוחדים של תשע ט"

– הנבחרת העושות במלאכה

רגע של סיום

חברי הקהילה החינוכית שלומות וברכות .

, תובנות

רוחות של סיכום , משבים של רשמים ,

, ח" שלהי תשע

עם סיומה של שנה ,

נתונים והתרגשות של עמלים .

, תהליכים

, שהייתה לתת במה ולהאיר

הזדמנות להביט לאחור השנה על

זו עבורנו

גם

מגמות והצלחות .

העיקרי שפיזר מגווניו השנה הרי שנבחר שיתוף

להצביע הצבע על

נבקש אם

ושותפויות .

שפה מותאמת

"- למשל

. מגוונות

שותפויות

השנה לבלבו ופרחו מהלכים פרי שהיו

, במחוז מדריכות בתי

רפרנטיות שפה

,ה" הפסג

, החינוך

, הפיקוח מינהל

להצלחה "-

ה" בפסג

-מ 20 מסגרות למידה

הספר ומורי מורים חברו למהלך למעלה של רחב

. למידה לדוגמא זו ולנוספות במה

, מנהלים סדנאות ומפגשי

, הספר פורומיי

ובבתי

. במגזין

אמונה בנו

' שיתוף יש.

, אותנו השני '

משניים המובילים

ערך 'ה שותפויות ' אחד הינו

רבה והערכה עמוקה למורי העיר האיכותיים המהווים בסיס למערכת החינוך

ערך ומטרה לאפשר למורים מומחים ומקצועיים

. שלנו , ליעד לנו שמנו

המפוארת

, מהלכים מתודות ותוצרים חדשניים ואיכותיים

, בידע יוזמות ,

לשתף את עמיתיהם

. שזימנו

באמצעות במות שיתוף מגוונות

השותפויות , הערכה על השיתוף וגאווה מקומית גדולה אנו מסכמים

ובנימת על תודה

שנה משמעותית ופורייה .

,טוב קיץ

ה" הפסג

אילנית וצוות

? חדש אתר

בניית או אתר שדרוג

. הפסגה

צוות

ידי על עלתה

זו שאלה

, שנים ומצד הרצון שני

האתר אשר ניבנה לפני מספר

הרצון לרענן עיצוב את

אחד מצד

ולקדמו לטכנולוגיה חדשנית ולעיצוב עכשווי

לשדרג האתר את

, תהפוכות נקבעו סטנדרטים חדשים בכל הנוגע לסוגי וגדלי

עולם העיצוב באינטרנט עבר

, נוח הצגת המידע לכל בצורה

, באנרים ממשק משתמש

, תפריטים

, להנגשה

, פונטים מותאם

, המרכז שיח

', לטל מזמן תקשורת ישירה עם המדרכים וצוות

בהירה ומקיפה , האתר מותאם

עמיתים בפייסבוק

.' וכו

, כמובן לעמוד בכל הדרישות ,

ולנו חשוב ,

הציפיות ויותר .

לאחר חקר שוק מעמיק גילינו כי ...

, ציפי

המומחיות הגדולה נמצאת אצלנו .

עורכת האתר שלנו למדה את התורה

כולה והובילה את מהלך ההתחדשות .

, למידה

מסגרות

על , המרכז

השירותים אותם מספק

האתר מספק מידע חינוכי רלוונטי על רב

. סקרנות

, חשובים סביבת למידה חדשנית ומעוררת

, מיוחדות קישורים

תכניות

מסגרות

, הערכה

חדשנות טכנולוגית ,

, מנהיגות

ההתחדשות במרחבי המומחיות - יזמות ,

. כמובן

באתר

גם ביטוי

לידי באה

, למידה אוריינות חזותית לקהילה מ" ומע

. מוזמנים

בקרו אתם – באתר

להשאיר המלצות ורשמים .

גם מוזמנים

והנכם

מרחבי המומחיות שלנו חוגגים שנה של פעילות עניפה .

תוכלו לקרוא על העשייה במגזין ,

וכמובן – מוזמנים לפנות אלינו בכל רעיון , שאלה בקשה ...

ראשות המרחבים והצוותים .

מגמות תשע :ט"

העמקה דיסציפלינרית במקצועות הליבה ובעיקר בשפה , מתמטיקה ואנגלית .

האחרונות - יישום

חקר הפרקטיקה - המהלך יבוא לידי ביטוי בהרחבת המגמה השנים של

הבאת עדויות למפגשי הלמידה וקיום רלפקציה בונה ושיאו יהיה במהלך

בשטח , הנלמד של

)

עוד קראו

" מציאות .(

" מורות מובילות משנות

חוברת מסגרות למידה ח" תשע –

מרחב מסגרות למידה

דורש – נאה

" מקיים

נאה" לומד

צוות צוות -ה" הפסג

, שונים כדוגמת :

. תדיר השנה חווינו הרחבת ידע בתחומים

ומתמקצע

צוות לומד ה" הפסג

❖ WIX - הדרכה והכשרה אשר ליוותה בניית את

. החדש

האתר

❖ Story Telling - הסיפור

. כסיפור למידת הטכניקה המאפשר התחברות לרעיונות ומהלכים דרך הסיפור

. הנוגע

האישי

❖ מצגות

, ממוקדות מעצימות המסר ומעוצבות .

- מספרות סדנא בעיצוב מצגות

❖ סדנת סימולציות - התנסות בהתמודדות עם דילמות יומיומיות במרכז הסימולציות במכללת " אחווה ".

. בדבר

הדרכה טכנולוגית מותאמת לעוסקים

❖ השתתפות והובלת קהילות

. הערכה

❖ הכשרה ועוד פ"מו אגף של

,עיון פורומי למידה .' וכד

... ימי

כשהנציגות הלומדות משתפות . הצוות שאר את

ידע שיתוף

במרבית המקרים נעשה

מהפירות כולם נשכרים שכן צוות מומחה = עבודה מקצועית יותר = מרחבי מומחיות המציעים שירותים איכותיים יותר .

" לרבות הזדמנויות " יזמות

, ערוצים

, פיתוח טיפוח והעצמת מנהיגות הביניים התקיימו השנה במגוון

בקדם יסודי .

❖ למעלה -מ 70 גננות הציגו בכנס השנתי במגוון

,טד הצגה בתערוכה

, סדנאות הרצאות

- מופעים

. דינמית

❖ גננות

, שנתית

. מגוונות המובילות אשר סיימו הכשרה תלת

הובילו יוזמות אשכוליות

- מובילות

רחבה ואיכותית ומהוות דוגמה לצמיחה אישית ומקצועית מהוות שדרת

בעלות רקורד עשייה של

, איכותית אסרטיבית ומשמעותית בקהילת הקדם יסודי .

מנהיגות ביניים

❖ רכות השתלבות - תפקיד

60 )'ש

בת( הכשרה

40 - רכזות עברו השנה

כ. החינוכי

בשדה

נולד חדש

. העשייה

, הנחיה קידום יעדים והרחבת אדוות

, הובלה

בפיתוח הזהות התפקודית , ברכישת מיומנויות

❖ מורי החדשנות הטכנולוגית - עשרות הרצף פני על מורים

, סדנאות

הציגו והפעילו

ומגוון .

הרצאות ודוכנים עשיר שיא ביום

. חדשנות תכנית יזמות למורי העל יסודי אשר בתהליך חשיבה

Accelerate - מובילי

למידע נוסף )

(. ספרם

Design Thinking יזמו מהלכי חדשנות בבית

- עיצובית

❖ זרקור - התפתחות אישית מקצועית דרך חיבור לערכים אישיים ( למידע נוסף )

בתכנון לשנת תשע :ט"

❖ קהילת בעלי תפקידים ס"בעי

❖ מנהיגות פרחי הוראה

❖ מנהיגות ביניים - הכשרה וטיפוח

❖ ... " ו

מורות מובילות משנות מציאות ( " למידע נוסף )

Spoile r

בזכות

ונבחרנו להיות ניסויי ה" פסג מרכז

היוזמה שלנו התקבלה פ"מו לאגף

. אלבז

, אנקונינה פריד לויטן ואיריס

" שבאדוות בהובלת מירה

" העוצמה

למידע נוסף -

. פוריה

וחוץ מהמהלך יזמות שנת לנו הייתה הזה הגדול

- מעוף החממה ליזמות חינוכית ממשיכה ומצמיחה יזמים ומוצרים -

,

"- ביוזמתן " באהבה ך"תנ

ממשיכות

'ו ממקיף

טפר

ומירי ממן הלנה

30/70 ועוד )

אינטרדיסצפלינרי להוראת (ך" התנ

" שלה לגלות את הברכה שבך " ערכה משחקית לזיהוי

אורית רוקח כבר בישורת אחרונה במוצר

תסמיני בעיית קשב וריכוז ולבניית תכנית התמודדות וקידום .

, עריכה עיצוב והפקה

, פדגוגית

גננות העיר ועברו תהליך הנחייה

י"ע פותחו

14 משחקים אשר

למידע נוסף )

(. חגיגית

הושקו

מעוף של

INNOVATE - - יוזמות חברתיות של תלמידים בהובלת והנחיית מורים ומנטורים . ( למידע נוסף )

. חדשנות תכנית יזמות למורי העל יסודי אשר בתהליך חשיבה עיצובית

Accelerate - מובילי

למידע נוסף )

(. ספרם

- Design Thinking יזמו מהלכי חדשנות בבית

גרצבליט ואינה פלוטוב

ראשות המרחב חדשנות טכנולוגית נה'ז

ה אשדוד שמח בפעילות המרחב לחדשנות טכנולוגית !

'' פסג מרכז

השקענו מאמצים רבים בפיתוח הרעיון , כתיבת התכנית ואיסוף חומרים .

תוכלו להתעדכן ישר מהאתר על החידושים הטכנולוגיים , להתאים כלי מתוקשב

למערך השיעור או לפעילות לימודית ולמצוא פתרונות מגניבים .

כרטיסיות כלים מתוקשבים

. הוראה

, כמו כן במרחב שלנו תוכלו לקבל במה לשיתוף תוצרי למידה /

הצעות לכלים שתוכלו להיעזר בהם :

הזרקור ובו -

בניית פעילויות וימי שיא

היכרות עם חידושים טכנולוגיים

קישורים להרצאות למידה מרחוק

עדכונים של מרחב החדשנות הטכנולוגית

פסטיבל חדשנות מערכת חינוך אשדוד פורצת דרך

– התחדשנו באתר חדש

אתר הפסג ה "

יום שיא - לחדשנות ויזמות בדרכי ההוראה והלמידה

תהליכי הערכה

וסבטה קליסקר כל על חולש

בראשות טליה יפרח

מרחב הערכה

, למידה ביקור

מרבית צוות הפסגה שותף לתהליכים בליווי מסגרות

. במרכז

המתקיימים

. שאלונים

במפגשים והעברת

3 . ליווי מקיף

תהליך ליווי מסגרות למידה :

2 . שאלונים וליווי נקודתי

השנה התקיים תהליך ליווי

השתלמויות ב שלושה מעגלים

כחלק מתפיסת השירותיות ומטרת

1 . שאלונים

טיוב הפדגוגיה וכסיכום משוב

הכלים להערכה וליווי מסגרות למידה :

משוב להערכת תצפית דף עיפרון

במהלך השתתפותנו במפגשי למידה היה חשוב

במידה וזו הייתה מסגרת בית ספרית )

לנו להתרשם מהנעשה ולשקף למנחה ולמנהל ביה (ס "

את שראינו .

השאלון

, הלמידה באיזו

שביעות רצונם של המשתלמים ממסגרות

לבדוק

השאלון נבנה במטרה

. הלמידה

מידה מאפייני למידה משמעותית ומיומנויות הלומד באים לידי ביטוי במהלך

לסיכום

אנו ראשות מרחב הערכה רוצות להודות לכל צוות הפסגה שהתגייס במטרה

משותפת ללוות את מסגרות הלמידה ולקח חלק בפעולת הערכה .

ע רך מ וסף ) לקהילה החינוכית

( מ עם עשים

מ"מע מרחב

, אלבז מירה אנקונינה , פרידה לויטן

איריס

צוות :מ"מע מרחב

הרעיון שעמד בבסיס המרחב מע " מ לקהילה הוא העשרה , הרחבת אופקים והשראה . המרחב כשמו כן הוא - מעשים עם ערך מוסף לקהילה החינוכית .

הרבה תהליכים

אנו מאמינות שפיתוח מקצועי הוא סינרגיה כך כל של

ושתפקידינו להציע הרבה מעבר למסגרות למידה מסורתיות ומכאן אנו

חותרות למסגרות מגוונות ומשמעותיות ולפעולות נוספות רבות : כמו

❖ ימי

,שיא

❖ פסטיבלי

, חדשנות

❖ מפגשי

, השראה

❖ מפגשי עיון ותערוכות ,

❖ גם כמו פנים אל פנים

בהנגשה מקוונת .

המרחב ובעל ממשקים

שפגשתם במגזין מטרות על עונה

, לכן מה כל כמעט

לתפיסות ולמהות .מ"מע מרחב

למידה עצמית נרחבת , חקר תכניות דומות ושיח

במסגרת פיתוח קיימנו מ"מע מרחב

: מהשטח

שותפי תפקיד

עם רחב

❖ ישיבות

, צוות

❖ מפגשי

, מומחים

❖ בעלי עם שיח

, מגוונים

תפקידים

❖ קבוצות .' וכד מיקוד

. אפשריים

, מהשטח לזהות קשיים ולהציע פתרונות

במפגשים אלו ביקשנו לאתר צרכים

: ועלו שחזרו

זיהינו רכיבים שני

בדידות דרג מנהיגות הביניים

- האחד

. מקומית היוזמה שפיתחנו

/ פנימית

- השני הצורך והרצון בהכרה והעצמת מומחיות

.אלו

נותנת מענה לשני רכיבים

אנו מבקשים להעצים מומחיות מקומית ולייצר חיבורים בין עמיתים או בין מומחים לחדרי מורים

– שלנו במת שיתוף ויצירת חיבורים .

היוזמה

תכנית עירונית להנגשת מומחיות של מנהיגות המתבססת על כוחות מקומיים ,

להעצמה ושיתוף ידע בסביבה מעוררת השראה .

לכוחות מקומיים לזקק המומחיות שלהם ולהציגה בבמת שיתוף

אנו מאמינות סיוע כי

, סגנים מורי דיסצפלינה חדרי או )' וכד

- השווים רכזי , תחום אותו

( עמיתים קהילת

בפני

. לכל

מורים תוביל לצמיחה מערכתית , בבחינת win win

, בשני 30 בשלב

, הראשוני 80

היוזמה שלנו נבחרה מתוך 400 יוזמות בשלב

. הרוח

במסלול מנהרת

האחרון שהוגשו לבחירת אגף פ"מו

2018 )

, האגף

נתוני (

- הפתיחה אסטרטגיה מצמיחה ברורה מקדמת את

כפי שנכתב בדברי

שותפויות ויצירת חיבורים משמעותיים ומקדמים .

העשייה גיוס – שלנו

אנו מאמינות כי בחיבורים ושותפויות הסך הוא יותר מסכום . חלקיו תהליכים אלו מאפשרים איגום משאבים , התגייסות מערכתית לקידום מספר יעדים מצומצם , בהירות ביעדים ומכפלות כוח משמעותיות להשגתם .

שירת המעשים בגן הילדים הזדמנויות - הכנס השני ליזמות בגיל הרך , "כ, אשדוד , א באייר ח " תשע 18.5.6 והפעם הזדמנויות לטעום , לחוות וליהנות מהשראה רחבת היקף ורבת פנים , קולות וצבעים .

? שלנו

השני

הכנס על לספר

אפשר איך

ביום . השנה

אינטנסיבית והיערכות מתחילת

אחרי חודשים עשייה של

גדול חג

יום חווינו

, שלנו אשר הציגו עשייה

רבות בעיר מאוד

ביטוי הישגים נפלאים גננות של

לידי באו הכנס

, מגוונת עוסקת בכל תחומי

, קהילתית

, דרך

, חדשנית פורצת

, מיטבית

, מקצועית

פדגוגית

. השנתי

הדעת ובנושא

, מוסיקה

: הדעת

ההתמחות בתחומי

עשייה המביאה לידי את ביטוי

30 גננות נבחרו

17 משחקים שתוכננו -כ בידי

החדשנות הטכנולוגית -כ.

אומנות ומדעים ואת ,

בחודשים האחרונים

החממה ליזמות חינוכית .ה" בפסג שלנו

לתהליך יזמות - מעוף של מואץ

, פיתוח עיצוב מקצועי והפקת המשחקים . המשחקים הוצגו

ייעוץ ,

התקיים , ליווי של מהלך

. גדולה

והתלהבות

בקומת הספרייה ועוררו רב עניין

עוד קראו

אתר הכנס מרכז מידע מקיף אודות הכנס :

❖ תכנית הכנס עם רשימת המיצגים וקישורים למצגות

❖ קטלוג הכנס ובו מדע אודות המיצגים

❖ גלריית תמונות בעקבות הכנס .

❖ רשמים ותובנות של המציגות והמשתתפות בעקבות הכנס

- הגננות נבחרת גננות אשדוד התנסו השנה בפיתוח משחקים לכבוד שנת

משחקי

. למדינה

70

ה'' בפסג

גננות ​ עברו תהליך יזמות מואץ מרעיון למוצר בחממה החינוכית " מעוף "

. אשדוד

קטלוג המשחקים

האתר מציג קטלוג עם 13 משחקים ובו אודות יוצרות

, המשחק רציונל ומטרות לימודיות , צילומי המשחקים ואפשרויות

לרכישת המשחקים

המשחקים .

השנה התנסו גננות העיר בלמידה מקוונת נושא את

. משחק

תוצר הלמידה תכנון היה

של תכנון

- מעוף החממה ליזמות חינוכית במרכז איתר ה" הפסג

צוות

- מואץ

15 משחקים מיוחדים והזמין את הגננות לתהליך פיתוח

. למוצר

מרעיון

אפרת גז טוב בן

- מומחית

הגננות שנענו לאתגר נפגשו עם

הרעיונות והציעה טיפים להשבחה .

את שמישבה

, פלוטוב צופיה כהן

אינה

-ה" הפסג

קיבלו ליווי פדגוגי צוות של

) במחוז

ולבנה נחמני ( מתכללת קדם יסודי

דפנה רייך ואליזבט קוסטוב ובכנס

- שלנו

נפגשו עם המעצבות

, עריכה עיצוב והפקה .

הושקו משחקים אשר עברו

המשחקים ניתנו לגננות המפתחות ודוגמה מוצבת בתערוכה

. בספריה

. עלות

לבקשת הקהל ניתן להזמין רכישה במחירי

- ביסודי השקעה במיומנויות השפה ובחינוך הלשוני

עירוני

השנה יעד קידום על הוחלט

מותאמת להצלחה " בשותפות מרכז של

ופיתוח ההוראה הדיפרנציאלית = שפה "

, החינוך רפרנטיות החינוך הלשוני במחוז ומדריכות בתי

, הפיקוח מינהל

,ה" הפסג

. שנתית במסגרת התכנית הוצעו חמש מסגרות למידה של

הספר נבנתה תכנית תלת

: למורות

-ה" בפסג

החינוך הלשוני

, חדשות ב-א

, רכזות

בהתאם לשכבת .ס"הבי ב" המיצ

'ה',ד',ג מורות

מסגרות למידה אשר עסקו בתפקודי הלומד

בנוסף הופעלו בשישה ספר בתי

פעלו מסגרות העוסקות בהוראה

14 ספר בתי

- וב , הלשוני

במיומנויות החינוך

הדיפרנציאלית .

כל הפורומים העירוניים הוקדשו לנושא ולראשונה השנה השתתפו בפורומים רכזות

, בנושא

השפה לצד המנהלות והמנהלים . בפורומים שמעו המשתתפים הרצאות

. דיונים

התנסו בסדנאות וקיימו

בפורום הסיכום נהנו מהרצאת השראה של הסופרת - נאוה מקמל עתיר -

" ממטבחה של סופרת ."

" התכנית שפה מותאמת להצלחה " נבנתה כתכנית תלת - שנתית המכוונת את כל

שותפי התפקיד להוביל תהליכי פיתוח מקצועי בתחום החינוך הלשוני ובמתודת

ההוראה הדיפרנציאלית בראייה מערכתית המקדמת דיאלוג מקצועי רחב ככל האפשר

בין כל שותפי התפקיד .

התכנית נבנתה על בסיס הצורך בהקניה סדורה של מיומנויות

החינוך הלשוני וברכישת מתודת ההוראה הדיפרנציאלית ,

בשילוב מלא של המיומנויות והמתודה . בהשתלמויות השפה

יהיה מודלינג ויבנו יחידות ע " פ עקרונות ההוראה

הדיפרנציאלית ובהשתלמויות ההוראה הדיפרנציאלית יהיה

יישום במקצועות רבי המלל במיומנויות שפה לצד

הדיסציפלינות האחרות .

אתר מלווה

, השנה זו השנה השלישית לתכנית הטמעת התקשוב לקידום הפדגוגיה בחט " , ב בעיר

הופעלו מסגרות למידה בכל המקיפים בעיר ובפסג " ה פעלו תכניות ייחודיות כ -

Accelerate ( פרטים בהמשך .) כל המקיפים נהנו מהדרכה בי ס "

Innovate -ו

, בנושא בנו תכנית להטמעת והתאמת התחום וקיימו ימים פתוחים .

את התכנית מובילים מינהל החינוך בעיר , מרכז הפסג " ה ועמותת תפוח ,

בשותפות עם הפיקוח הכולל והפיקוח על התקשוב , המדריך המחוזי ,

מטמיעות העיר , מנהלי חט " ב והמקיפים ורכזי התקשוב .

אירועים מיוחדים -

. ה אשדוד

16/11 במרכז פסג "

-ב התקיים

פסטיבל החדשנות בחינוך

ביסוד הפסטיבל עמדה התפיסה כי החדשנות הטכנולוגית לשירות הפדגוגיה

" הפסג ה והרשות להנגיש לקברניטי החינוך ולמובילי

מתקדמת בצעדי ענק וכי עלינו -

התחום את החידושים בתחום ולכן יצרנו קשר והזמנו את מיטב החברות הפועלות

בתחום לחשוף ולהדגים את האפשרויות שהם מציעים - באמצעות עמדות ומרחבי

. התנסות

משתתפי הפסטיבל יכלו להתרשם ולהתנסות בחדשנות טכנולוגית בשירות החינוך –

כדוגמת EdTech ובמודלים שונים להפעלת פרויקטים חינוכיים - טכנולוגיים .

המשתתפים נהנו מהרצאה מרתקת של "ד ר יובל דרור בנושא עתידנות .

, רכזים

, מנהלים

הגיעו מאות חברי הקהילה החינוכית המקומית לצד אורחים רבים -

מורים על פני הרצף .

לאתר הפסטיבל

יום שיא -

זו השנה השנייה בה אנו מקיימים יום שיא לחדשנות ויזמות בדרכי ההוראה

והלמידה במערכת החינוך העירונית - הזדמנות לבמת שיתוף והעצמת

, המורים הרכזים ומוסדות החינוך המקדמים יוזמות חינוכיות ותהליכים

המשלבים טכנולוגיה .

ובו עשרות

השנה האירוע התקיים ביום חמישי 15.3.18 במרכז הפסג , ה"

/ עמדות פוסטרים , TedLike הרצאות

מופעים אשר הוצגו בדוכנים -

, מרתקות סדנאות וחדרי התנסות .

חדר בריחה מקיף ד '

רחבת הספרייה

רחבת ספרייה 1

קומה 2

מובילים חדשנות ויזמות – Accelerate אשדוד

Accelerate מובילי

23.5.18 התקיים אירוע הסיום תכנית של החגיגי

ביום -ה רביעי

חדשנות אשדוד .ח" תשע

ובפני

, צעירים והצגת היוזמות קהל בפני

האירוע החגיגי כלל תערוכת יוזמות במרכז

זו תכנית החלה השנה במטרה לעודד ולהפיץ חדשנות ויזמות פדגוגית

. מומחים

פאנל

בית ספרים

" חדשנות

מובילי

" מורים

וטכנולוגית בבתי הספר וביניהם ולהצמיח

ועירוניים .

11

13 -ב ספר בתי

-מ,

במשך מספר חודשים עברו 26 מורים ותיכון ב"חט , מיסודי

, בנוסף עמדו לרשות המורים 30

, הכשרה

במסגרת

צוותים תהליך מדהים למידה של

, ליוזמה הגדרת משאבים וגיוסם , ובניית

שעות גמישות , להקמה והפעלת פיילוט

. המנהלים

תוצרים כחלק מעבודה שיתופית המועילה לפעילות בית הספר ובגיבוי

... עוד קראו

Innovate - אשדוד היא תכנית ללמידה משמעותית בתחומי היזמות והחדשנות

הכוללת פרויקט פיתוח אתרים לתועלת חברתית בהובלת נבחרות נוער באשדוד ,

במסגרת התכנית הקים כל בית ספר צוות יזמות ופיתוח , שחבר לגוף חברתי הפועל

. בעיר

המשימה שלהם הייתה לבנות אתר אינטרנט על פלטפורמת wix שיסייע בקידום

מטרות הגוף החברתי .

קראו עוד ..

– החינוך

ביקור משרד ל"מנכ

אבואב

שמואל מר

13.3.18

-ב שהתקיים

, העיר

ראש - הניהולית

השדרה

כל את

ופגש בעיר

ביקר

, העיר ראש מינהל החינוך ומנהלי האגפים

, המחוז מפקחי

הנהלת

המובילות

, במינהל מנהלי בתי הספר והמקיפים , והגננות ב"חט מנהלי

.ה" הפסג

באודיטוריום שבמרכז

לסרי והמנכ ,ל"

, חיים ראש יחיאל ר"ד- העיר

' הגב עמירה

- המחוז

מנהלת

בפאנל ישבו בו

משנתו לצד דברי ראש העיר ומנהלת המחוז ופנה למנהלים ( בעקבות מידע

פרש אתל" המנכ

) מועד והתעניין בדעותיהם והמלצותיהם לגבי תכניות

מפורט שנשלח אליו מבעוד

, מפעיל משאבים מוקצים והתמודדויות עם אתגרי המערכת והחינוך

שהמשרד

בחברה הישראלית .

ה" הפסג

אירוח פורום הנהלות מרכזי

13.2.18

.-ב שהתקיים

) הארץ התכנס ליום למידה

60 מרכזי ברחבי ה" פסג

פורום הנהלות מרכזי (ה" הפסג

, מגוונות

במהלך היום השתתפו המבקרים בהרצאות וסדנאות

. אשדוד ה" בפסג

מפגשים בסביבות הלמידה

וחוו ה" הפסג

נחשפו למרחבי המומחיות מרכז של

. שלנו

החדשניות והמתקדמות

ביקור מנהלת האגף לחינוך יסודי

" התכנית שיר של יום " פועלת באשדוד זו השנה השנייה .

במסגרת התכנית פותחים בתי הספר היסודיים את היום בשיר ( מתוך מאגר נבחר )

ומלווים את השירה בשיח קצר .

קראו עוד ..

כל יום יש שיר אחר , כל יום המנגינה וכך כל יום שרק עובר נותן לי שיר במתנה . ( יעקב סתר )

קישור לאתר

הביקור בבי " ס רבין והסרטון

. בביקור

בחודש פברואר השנה ביקרה באשדוד מנהלת האגף לחינוך יסודי סאסי אתי

- מרכיביה

לכל "

יום של שיר

היישום " תכנית של

בתי הציגו מודל את היתר בין הספר

, ערכיים

, השירים דגמי הוראה והרחבות בהיבטים

בעקבות

רגשי שיח

, בוקר שירת

היסטוריים , בהקשר לתרבות יהודית ישראלית וכן שילוב השירים במשחק

. הפגה בעקבות הצלחת הביקור הופק סרטון תדמית לתוכנית

ובפעילויות

. באשדוד

רבין

יצחק

ספר

מבית

ומורים

הורים

, תלמידים

בהשתתפות

האגף לחינוך יסודי .

י''ע תדמית

הופק סרטון

בעשור האחרון צוברת תאוצה ופופולריות גישה חדשנית לחקר מהות האושר ולבניית

חוסן ליחידים ולארגונים - הפסיכולוגיה החיובית .

מנהלים ועובדים מאושרים מקבלים החלטות יעילות ונכונות

כי מראה

המחקר המדעי

, לארגון יצירתיים ואפקטיביים יותר בעבודתם ויוצרים סביבה

יותר , נאמנים יותר

. נפשי

מאיכות חיים וחוסן

חברתית נעימה ומלוכדת יותר נהנים הם .

" למרכז מיטיב " לחקר ויישום הפסיכולוגיה

במהלך רחב היקף חבר מינהל החינוך

. השני

כבר בעיצומו המחזור של

החיובית בראשותו ואנו שחר בן טלר"דשל

במחזור הראשון התקיימו 10 הכשרות דו שנתיות למורים בבתי ספר יסודיים ומקיפים

החינוך וכעת במחזור השני נהנות 8 קבוצות מורים

קבוצת הכשרה מינהל של

לצד בעיר

. הייחודית

נוספות מההכשרה

מדבקות

סט הפקת

אשדוד

ה'' פסג

כהמשך טבעי למהלך יזם מרכז של הצוות

. האישי במדבקות שולבו ציורי עיפרון ואמירות מעצימות

ליומן המורה

העצמה

מרחב אוריינות

, קוסטוב חברת צוות

הציורים ציירה אליזבת

את . השראה

מעוררות

.ה" בפסג

חזותית

סט המדבקות חולק לאנשי החינוך בעיר לרגל

. המורה הציורים המקוריים שימשו ליצירת קיר

יום

תמונות בפינת ישיבה בקומת כיתות הלימוד

.ה'' הפסג

במרכז

אל המדבקות

בשיתוף פעולה עם מוזיאוני העיר נהנים מבקרי המרכז מתערוכה יפהפייה - מבשלים אומנות באשדוד .

" באשדוד

" מבשלים אומנות

תערוכה בהשראת COOLORFOOD העוסקת

הנה " באשדוד

" מבשלים אומנות

: המרתק

בחיבור

, צילום

❖ אומנות

❖ בישול .

, צלמים אמנים ובשלנים היא משקפת

: תחומים

התערוכה כוללת 90 יוצרים משלושה

לידי ביטוי

אשדוד באים שהם כפי

את העושר האמנותי והתרבותי המאפיין העיר את

. היוצרים

בעיני האמנים

, צלמים 30 אמנים

, העיר 30

במסגרת הפרויקט נבחרו 30 אתרים מרכזיים ברחבי

, באשדוד הצלמים

לוקיישן ממגוון האתרים הנבחרים

30 בשלנים אחד כל קבלו

, האישית האמנים הוזמנו

הלוקיישן דרך עדשת המצלמה שלהם בדרכם

את הנציחו

את הלוקיישן בהשראת הצילום ולהביא את אשדוד

לחבור לצלם ולצייר לפסל או

אותה לכדי ביטוי יצירתי .

רואים שהם כפי

בעונג רב אנו מזמינים את כל אנשי הקהילה החינוכית להתרשם מחלק מתערוכה המדהימה המוצגת במרכז הפסג " ה באשדוד בקומה שנייה . נשמח לראותכם .

Accelerate

- סינגר מורים מובילים

נועה

זוהי שיטה מעשית ויצירתית לפתרון בעיות . תהליך חשיבה

המתחיל ביעד ( מצב עתידי משופר ) במקום בפתרון בעיה

. ספציפית באמצעות התחשבות בנתונים של המצב הקיים

ושל המצב העתידי , פתרונות אפשריים עשויים להתגלות

סימולטנית . גישה זו שונה מהשיטה , שמתחילה בהגדרה

מקיפה של כל הפרמטרים בבעיה על מנת ליצור פתרון .

בגלל שחשיבה עיצובית היא בעלת אופן חשיבה חזרתי ,

" פתרונות " ביניים הופכים להיות נקודות התחלה אפשריות

של נתיבים חלופיים , כולל הגדרה מחדש של הבעיה

הראשונית .

למידע נוסף

Innovate

עברי מעמותת תפוח

- מנחה - לבנת שרית

מטרות התכנית :

העצמת בני הנוער למימוש הפוטנציאל שלהם באמצעות פיתוח מנהיגות ויזמות •

חיזוק הקשר

טכנולוגית . טיפוח המורים כמנחים ומחוללי שינוי בבית הספר ובקהילה . •

ההדדי בין מערכת החינוך באשדוד לבין הפעילות החברתית הקהילתית • והיזמית בעיר

תלמידים מספרים

מורים מספרים

" אני רוצה להודות לכל המורים הנהדרים שפגשתי השנה , שפתחו את ה יוזמה " "

תודה לכל צוות פסג " ה אשדוד , צוות עמותת תפוח , והרכזות העירוניות וכמובן תודה ,

תודה גדולה לנטע לב ממנהל החינוך בחשיבה על כל הפרטים וברוח הגבית והכל

בשותפות מלאה "

למידע נוסף

בשעה טובה , בשנה הבאה תחל לפעול

" התכנית מורות מובילות משנות מציאות "

באשדוד

מורות מובילות משנות מציאות במחוז דרום

- השקפה

נוסף בבתי

מהלך השקפה הינו מהלך ארצי המבקש לפתח תפקיד מנהיגות של

, הצוות מובילה קהילת למידה לחקר הפרקטיקות עצמם של

מתוך

מורה בו , הספר

. שלהן

ולפיתוח דרכי הוראה למידה מותאמות להן ולתלמידים

את המהלך במחוז דרום מלווה המעבדה לחקר הפדגוגיה של אוניברסיטת גוריון בן

פורה ״.

פדגוגי שיח

, בנגב בכלים ל״ שם שפותחו

מורות

המורות המובילות עוברות הכשרה להובלת מהלך התמקצעות קהילת של

, שלהן ולקיים בעצם

, שפה מתמטיקה ומוטיבציה , בתוך בתי הספר

בתחומי

. ספרית

הדרכה בית תוך

זו עבודה היא שהמורה המובילה אינה מדריכה חיצונית המעבירה ידע

החידוש בדרך

, הקהילה בעזרת ייצוגים או

חקרנית כל של

, אלא מנחה חשיבה של מהלך

, למורות

. הכיתה

עדויות מתוך

תוך שלהן

באתגרים

וגם שלהן

המורות מוזמנות לשתף את חברות הקהילה בידע והניסיון

הקהילה דנה ומנתחת את

, מקרה

עבודות תלמידים ותאורי

, הקלטות

שימוש בצילומים ,

המורות מפתחות ביחד דרכי פעולה

״ הקרויים מתווים ״,

בכלים חדשניים

הייצוגים שימוש תוך

. שעולה

מותאמות יותר לכל סוגיה

הזדמנות לקיים

יש, לשבוע

אחת שלהן

היות שהמורות המובילות נפגשות עם הקהילות

, בייצוגים מנותחת ואז עולות

שסוגיה נבחרת , מוצגת

״ מחזורי למידה ״ לסוגיות בהן כך . עסקו

הפעולה הללו בכיתות ודנות בהתנסויות

חלופות שונות לפעולות . המורות דרכי את מנסות

מציעים לבצע את מורות של חקר

, מובילים

בהשקפה מורים

בשבוע שלאחר ,אנו כך .מכן

עבודתן .הן

, תשע״ט יוקמו קהילות של

, דרום ובשנת הלימודים

במחוז

זו השנה השלישית המהלך של

ומנהלת הפסגה אילנית

המתכללת וליד בן רות

, באשדוד בהובלתן מפקחת של

מורות מובילות

יסודיים מתאימים , הגישו מועמדות , חלקם יכנסו למהלך כבר בשנה

ספר בתי

, אלחלו

. הבאה

הקרובה וחלקם יצטרפו בוודאי בשנה

: הבאים

המהלך השקפה ניתן לראות בסרטונים

על עוד

מה הסיפור של מורים מובילים

– השקפה מורים מובילים

מרחב מנהיגות

❖ מורות מובילות - השקפה

❖ יזמות בחדשנות הטכנולוגית

❖ חידות חמיצר

❖ מדפסות תלת

- מימד כולל מדפסות

פרטים בחוברת מסגרות הלמידה שתצא

בראשית השנה

Made with FlippingBook flipbook maker