מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תשע"ט - 2018-2019

העתידי בתהליכי עבודתה . הגננת של

הדיון עורר חשיבה לגבי התפיסה והנכיח הגן מושגי את

מרגש לנושא השנתי

הגננות חיבור שיצר

כיתה היה סיפור עלייה אחת של אישי

רכיב נוסף בכל שהיה

הנלמד " אחדות בחברה הישראלית ". ולסיום קינחו הגננות המפגש את

שעסק בנושא העליות לארץ ישראל .

במשחק אינטראקטיבי קהות –

. חדשנית

חווית למידה

משחק משעשע יצר אשר

וניסיון מצטבר

ההשראה " בכסף מלא היה לא אומנם רב בידע מלא היה הוא . יותר רב היה ערכו אך

בנק"

. העתידי

כלשל השותפים ,לו והיווה מקור העשרה להרחבת אופקים לקראת השינוי התפיסתי הגן של

מבנה בנק ההשראה

Made with FlippingBook - Online magazine maker