מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תשע"ט - 2018-2019

שלומות חברות וחברי הקהילה החינוכית ואיחולי ,טוב קיץ

הזדמנות להסתכל בסיפוק וגאווה לאחור

וזו מהביל

, באוויר הקיץ חום

מורגשים .פ"תש מהלכי

ט" תשע שלהי

ולדייק תכנון את

האותיות המחוברות ביותר לתפיסתי המקצועית -

את כולל פ"תש

שיתופי פעולה .

-פ"שת

, משאבים מכפלות כח ואמונה

איגום

, חיבורים של

כל המכיר יודע אותי חסידה אני כמה עד

יותר -מ 2 ולכן אנו

. פעולה מבחינתי כמעט תמיד התוצאה של 1+1 הרבה היא

גדולה בשיתופי

. לשם

מנסים לכוון

אז מה היה לנו השנה ? שיתופי פעולה רבים שהניבו עליית מדרגה משמעותית בתהליכים חינוכיים מפוארים , - כדוגמת

בטכנולוגיה לשירות

מעגלי ההתמקצעות והאדוות השימוש של

חדשנות פדגוגית -ב" בחט הפדגוגיה התרחבו , מאוד עד

רמות שילוב הטכנולוגיה - שלנו אינובייט ומאיצי החדשנות

SAMR , -ט"רש

אימצנו -ה מודל את

, מקצועי מושכל ומשמעותי יותר והנבחרות

בהוראה לשימוש

מנהל התקשוב במינהל החינוך ועם עמותת תפוח

עושות . חייל שותפות עמוקה ופוריה - נטע עם

בראשות קובי . אנטין מתמטיקה והרחבת

סוף סוף השנה

-ה מועדון 5 הממשיכה . שנים מזה

- הסמכה מעבר לפעילות

, תעודה היחידה בארץ המתקיימת כתכנית סגורה למורי

נפתחה התכנית האקדמית ללימודי

מכללת אשדוד

למתמטיקה , ,פ" האו

החינוך רית" המפמ עם

. העיר מינהל של פעולה שיתף פרי

. למהלך

וכמובן בתרומתנו הצנועה

, השנה לראשונה , נכנסה התכנית לעיר בהובלת המחוז והמעבדה

- השקפה

מורות מובילות

מורות

יסודיים , 29

- שלנו 20 ספר בתי

ובליווי ושותפות

לחקר הפדגוגיה באוניברסיטת גוריון בן מובילות ומעל 100 מורים במהלך

Made with FlippingBook - Online magazine maker