מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תשע"ט - 2018-2019

: הבאים

הדברים

, כללו את , היתר בין

דברי הסיכום

של שאיפה

בו שיש מקום

ההזדמנות המיוחדת להתארח של רק לא זה.פה

להודות על לך

רוצה אני “

העיצוב . המקום של הפיזי

עם אחד

בקנה שעולה

תוכן

גםפה

יש מיוחד

אסתטיקה ועיצוב מאוד

. שתביא

פדגוגית

תבונה השפעה של מכוונת

בה חשיבה מקדימה גם אבל

יש פינה כל

. חשיבה פה

מעוצב מאוד יש אבל – מיוחד

, אסתטי יפה הכל

באם רואים הכל

יש פה התחדשות מאוד מעניינת . הפסגות של יש יוזמה פה

עצמאיים .

מאוד גדולה מעבר לשגרה ולכן מתפתחים כלים פה

. קפדנית

הספר בצורה מאוד

לחבוק בבתי שקורה מה כל את

מאוד מרשימה יכולת של

יש ראיה פה

להעמיק .

20 אפשר ס" בתי

פה שיש שבגלל

, בוטיק ה" פסג לא זו

, השפעה פוטנציאל השפעה

עומק מאוד יסודית ולכן ישפהה" לפסג

ויש ראיית פה

יש גדולה ה" פסג פה

מאוד . גדול מאוד

, מיקוד פיתוח ושיפור לפי מפת דרכים

אכסניה שמכוונת

אכסניה שבאים בשעריה גם אלא

רק לא זו

. מנוטרת

שבאים לקנות

את סופר לא זה, הסחורה

לא זה שבאים ואומרים לספק טוב הכי אני אז–) צריך מה(לי

מפה ולכוון . צריך מה

אולפנא לקרוא שיודע

מוצרים בית גם אלא

יותר .לך מתאים

זה–זהאת תיקח

בא אדם לסופר , זהאת תיקח אל–לו אומרים

. מיוחד

ולכן זה משהו מאוד

מאוד מיוחדים

כלים ) הוצגו

מאוד (– מעניין

זה, לשבח

מאוד

רוצה אני

. אותן יישר ".כח

להבין

תובנות בעבר לי הזדמן שלא

ואני יוצא כמה עם מפה

Made with FlippingBook - Online magazine maker