קמפוס חרוב לילדים

>—ƒ€? ˜˜ƒŒ

˜–€Œ ‹‡Š‡‚ Š‰ Š— ‹˜…ƒƒ–ƒ ‹˜ƒ~‡– ‹ƒ‡•Š ˜Šƒ’ ‚˜ƒŒ‚ ‹˜Šƒ‰‡ –ƒ’‡— ˜ƒ”Œ~ ˜~„ ‚—ƒ ‚˜ƒŒ‚ ˜‡˜Š‡‚•‚ƒ ˜‡˜…’—Œ‚ ‹‡Š‡ Š— ‹‡Žƒƒ€Œ ‹‡‡˜ƒ~‡– ‹‡‰–”Š ‚ŽŒ ˜˜Š ƒ”•Œ ‡—Ž~ Š— ‡–ƒ‡” –ƒ€Ž –•…Œ ‡ƒŒ ‚•‡†•–’ƒ ‡Œ ‡ —ƒŒ‡—‚ ˜–€‚ ‹ ‚Šƒ’ ‘ƒ˜‡— ‚„ Š‰ƒ : ‹‡–ƒ‚ ‚‰‡Œ˜Šƒ ‡Œƒ…˜ – ˜ƒ–‡— ˜ŒŠ ‚Š‡‚• ‹‡‡†ŽƒƒŠ–‚ ‹‡Œ–ƒ€‚ ŠŠ‰ ˜ƒ~‡– : ˜‡‡†–€†Ž‡~ ‚ƒ Š— —…ŠƒŒ ‹•Š ˜’~ƒ— ‚˜ƒŒ‚ ‹ƒ…˜ ƒ”•Œ ‡—Ž~ ‹‡‡~ƒ’– ƒ”•Œ ‡—Ž~ –• ‚Š‡‚• ‚…ƒƒ– ˆƒŽ‡… ‚…ƒƒ– ‡ƒ ‹‡€ƒŠƒ‰‡’ ˆƒŽ‡…‚ ˜‰–Œ ‹‡”ƒ‡ƒ ‹‡–ƒŒ ˆ–‚ Š‡€‚ ‚Š‡‚• ‹‡‡Š~‡”ƒ ‹‡ƒƒ ‚…’—Œƒ ‹‡Š‡ ‡~’ƒ–Š —ƒ€ ˜Œ‡‡•Œ— ‹‡–Ž‡Œ‚ƒ ‹‡–ƒ•‚ Š ‘ƒŽ ‹‡Š‡ ˜~ƒ’– ‹‡…Œ˜ŒŠƒ ‚Š‡‚• ‹‡~’ƒ–Š ‹‡„‰ƒ–Œ ‹‡–Ž‡Œ ‹€ ƒ”ƒ‡ ˜ƒ‡—Œ ˜ƒ~Žƒ ˆ–‚ Š‡€‚ ‹ƒ…˜ ‹‡–…~ ƒ”•Œ ‡—Ž~Š ‹‡–Ž‡Œ ‹‡‡’‡”’ ‹‡~—ƒŽ ƒ”•Œ ‡—Ž~Š ˜ƒ‡Ž‡Œ ‡ƒŽ‡— ‚Š—ŒŒ ‡–—Œƒ ‹‡‡˜–…‹‡Žƒ€–~ ‘ƒ˜‡— ‹•˜ ‚˜ƒŒ‚ ‹‡‡Œƒ…˜ – ‹‡˜ƒ–‡— •’Š –—’~ ‚‡‚‡— ˆ‰ ‹‡Š‡Š ‹‡€ƒŽ‚ ‹‡Œƒ…˜ ‹‡‰–”‚ Š‰ ˜~ƒ ‹‡‡—€–‚ƒ ‹‡‡‰ƒŽ‡…‚ ‹‡‡˜ƒ~‡–‚ ‹‡†‡‚‚ ˜~ ‹‡ŠŠƒ‰‚ ‹‡Š‡Š ‹‡—ƒ–‚ ‹‡‡˜…’—Œ‚

‹–‰ ˜‡~ ’ƒ–’ƒ “‰ Š~ƒŽŒ –  ‹‡Š‚ŽŒ

info@goshen.org.il Š ~ƒ *

•’Š†

ƒ–…ƒ’Œ• |

Made with