כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - ספטמבר 2016 - גיליון 231

תשבץ 38 אב (ה) הגדרה מתחכמת ; (ל) (ה) הגדרה מתחכמת ; (ל) שם פרטי = )ש פ( שם משפחה ; = )ש"מ( כתיב חסר ; = )כ"ח( כתיב מלא; = )כ"מ( עגה ; = )ע( לע"ז ; = )ל( הגדרה מתחכמת ; )ה( = ; ז"לע (ע) = מ"כ ); עגה = ( כתיב מלא ח"כ); = ( כתיב חסר מ"ש); =( שם משפחה פ"ש); =( שם פרטי תשבץ 36 מאת נח הורניק - ≤∞±∂ ו - ספטמ ר ¢ אב-אלול תשע ≥∏ תשבץ ניסן תשע פסח - 2016 מאת : נח הורניק = ; ז"לע (ע) = מ"כ ); עגה = ( כתיב מלא ח"כ); = ( כתיב חסר מ"ש); =( שם משפחה פ"ש); =( מברטפ ס–ו " 2016 מאת : נח הורניק

אפריל

–ו "

שם פרטי

תשע אלול -

: מאוזן 1 .

מקסימום היא

דילג על חג (ה) ;4 .

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

; לחוש גיע בזמן לקיר המגן (ה) כשבדק את התלי הוא נעילת השער גרמה לפני כן יצאו לקראתו (ה) ; 11 . עדינות ; אוריד את קשר שורת סוג מנעל ; 11 .

נסיכה (ה) ;8 .

מאוזן : 1 . בן חוה )3,3( ;7. 12 . אות אנגלית ;14 . מצא שם סחי ה) ( ; 15 . להנסת המסתנן (ה) א ו הכל (ה) ; 13 . 15 . הרים (ה) ; 18 .

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

; אות תשבץ טריוויה חפר ; רכן 30 . 17 . 38 . ; אגם , אפר ; חיה ; צבר בלי

הקרנון הזיל לֵחַ (ה) ; 16 .

15

14

13

12

11

14

13

12

11

, סימן

16.

;

17 . 20 . גונבים אותו על מנת לקבל פרס ;21 . בור ומצא סעודת שמחה (ה) ; 24 . ; הסתער 19 . ; הותר ו 21 .

בשביל עינבר ובתוכי ; חטיף לילדים ;

19

18

17

16

נטל מוסר השכל (ה) ; 24 . 26 . יש תקלה במנת המזון (ה) 27 . אחת האותיות ;28 .

(ה) ; 23 .

פיוס

16

15 א

15

; הרבה

25 . 28 .

; (ח"כ)

30 . פרעה חוב

30 . חדר למקום לא נכון ; 32 . יש סחורה למכ ; הרי

חמש עשרה

22

21

17 20

; בעל 32 . יש לה גיס בחברת מחשבים (ה) 34 . סתם איש ;36 .

; (מ"כ)

22

21

20

19

18

באתיות ;33 .

מלחין גרמני ; (מ"ש) ; העתקה

מן אצבע ; 40 .

38 . 41 .

37 . מגביה את

34 . אל יווני ; 36 .

45 .

; (מ"כ) קונטור אחת מנביאות יש ראל )( ; 39 . 41 . אבי האב עשה הקפה (ה) ; 42 . 43 . ; ר שלי "הד ; כר 46 . ; הגבלה 48 .

נגע כוכב נלווה מחבר יחד ; בן דגן (ה) ;

27

26

25

24

23

25

24

23

מין פלס ; 50 .

52 . לאיזה אדם ; 54 . חבוי בהגדה באחת הרוחות (ה) ;

; ממאיר 43 .

; לנו

עם 39 מאונך :( כל 49+50 . מכינויי 54 . נס שקרה לעמנו 2 . מחזאי אירי ; ; פומבי

58 . יחידה בחיל אויר ;59 ) 47. תודיעי ב המוסיף גורע ) 46 . ;רכן 4,2,5,4 (.

31

30

29

28

31

30

29

28

27

26

; כי אם

) הפסח 5,2( ; 52 .

מאונך : 1. ביציאת מצרים ) 3 . לא קשה ;4 .

; ( ארמית

ודאי )

3,2,5 .( : מאונך 1. מפלגת עבר שנאפתה ( ת"ר)

35

34

33

32

הבאה לידי דיבור ; (מ"כ)

יש ביד י שפחה (ה) ;

36

35

34

33

32

5 . פורק עול ב מדרון (ה) ;6 .

הוא נהיה תשוש מאם ידועה (ה) ; גף 6 . בלי כלום ;7 . ריגול

(ה) ; 7 . 2 . ; עש 3 . גידפו ;5 .

40

39

38

37

36

8. אינטליגנציה ;9 . 9 . פה שוכן יהודי חד (ה) ; 10 . שערוריה פוליטית בארץ צליל בסולם הדיאטוני ; החזירה חוב 19 . מערה שנוצרה מפעולה 15 . 'א ; מפותל 18 . צמח פרימיטיבי שגדל על אבנים לחות ; 20 . ;אש 22 . הוא ששש קיבל תוקף (ה) ; 17 . ; (ל) תרשים חשבונית ; (ה) 22 . עיר מסכנות ;23 . תיאטרון 27 . השכוי הכניע את אויבו ; ; מענק 33 . הטיל היטל כספי על טקס כנסייתי ( מ"כ) (ה) ; 35 . סוג לוחות אבן ; 38 . ; חושב 40 . הוגה ; (מ"ש)כי ' דעות צ 44 . בן של אימפריה עתיקה באיזור פרס / עירק של ימינו ;45 . ישן ליד קלף ובחל בו (ה) ; 46 . מ ; (ע) קסימום 47 . תתקע תעשה שיהיה גרוע (ה) ; 48 . נהר בין קוריאה . לסין 51 . ישיר ;53. בפנים יש בו כעס רב (ה) ; ח"טל il.net . zahav @ hornikn השתדל מאד למצוא )5,4( ;17 . 23 . ; תיוטו חבתה ידוע ;25 . 25 . החלפת רקמה פגועה בבריאה ;26 . 29 . זה טעים יורד כש ; כתם 29 . מין תבלין ; 31 . (ה) ; 30 . צייר מפלגה זו ; (מ"ש ) פלמי 35 . היא כל המשנה כולה (ת"ר) סימן להערת שוליים )( ;31 . במכתב או מסמך ; (ת"ר) 37 . תמלא ה בתושבים ;38 . עץ תמיר ;39 ) . סוף 59 מאוזן ( ; הֵבַנְתָּ 42. תנור בבית חולים (ה) ;44 . 47 . ייחל לקבל את הפולפה (מ"כ ) ; תןל דומה (ה) ; 48 . נכונות ; 49 . ; הפיח 51 . 53 . ; קוסם 55 . ילדה ;56 . צמח רענן ;57 . ; חריגים il.net . inter @ hornikn נסיעה באופנוע ; 14 . ; מתנה בשנות ה -50 ; 10 . לשליט (ה) ; 12 .

41

40

39

38

37

44

43

42

41

45

44

43

42

47

46

45

הליל

53

52

51

50

49 46

48

48

47

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

59

54

ח"טל

≤∞±∂ ו - ספטמבר ¢ אב-אלול תשע ≥∏ פתרון תשבץ

; תפסת 42 . ; אח 44. אי ; 47 . יפָּ צִ יפָ צִ /ה ה ; 48 .

; אמת 49 .

נשף ;51 .

; אגר 53 . ; מג 55 .

; בת 56 . ;אב

57 . .כל

; ברוש 39 .

עקמומי ; 18 .

; טחב 20 .

; אור 22 .

מאושר ; 23 .

לבטים ; 25 .

; שֶׁתֶל 26 .

; רבב 29 . ; הל 31 .

ברויגל ; 35 . ;.ב.נ 37 .

התאכלס ;

מאונך : 1. ; בָּרִי 2 . ; שו 3 . ; רך 4 . וּבדִּיב ;5 .

דרָ מוֹ /דרֵ מוֹ ;6 . המָּ אַ ;7 . האָלֵ /האֶ לֵ ;8 .

; מִשְׂכָּל 9 .

הַפָּרָשָׁה ; 10 . ; רֶה 15 . 'א

חיפש בנרות ;

46 . גיָ סְ ; 48 .

; אנך 50 .

; שְׂאֵת 52 . ; לְמִי 54 .

; משלב 58 . ; גף 59 +)

39 מאונך .(

תפסת מרובה – לא תפסת .

השתרבב ; 32 . ; ו"ט 33 .

בֵּל )

שם נרדף לאליל ' ; (' בעל 34 . ; ברנש 36 .

ימה ; 38 .

; בֹּהֶן 40 . ובר ; 41 .

מיתאר ; 43 .

רופאי ; 45 .

; אחו

17 . ; עט 19 . ; יוְדַ

21 . םשֶׁ לֶ /םשֵׁ לְ )

לֶשֶׁם =

מאבני החושן ( ; 23 . חקַ לֶ /חקַ לָ ; 24 .

פִּשׁוּר )

על משקל גִּשׁוּר ( ; 27 . ; הא 28 .

במבה ;

מאוזן : 1. בש ר ודם ;7 .

למהר ; 11 . ; רוך 12 . ; יוּ 14 . הפָּ שְׁ אַ ) תלי =

כלי לחיצים ; וזבל ( ; 15 .

הַבְרָחָה ) הברחה = נעילה ; וגֵרוּשׁ ( ; 16 . ; הֶכֵּר

מאת נח הורניק

≤∞±∂ ו - ספטמבר ¢ אב-אלול תשע ≥µ טריוויה ספטמבר 2016 לא לשכוח להפוך את הפתרון אלול -אב תשע –ו "

טריוויה 35

1. 2. 1.

ימ היתה גְרֵייס קֶלִי וממה נפטרה ?

שאלה

פתרון תשבץ 38 – אב -

אלול ת –ו ''שע

ספטמבר 6201

מהי בירת בוליביה ?

היא הייתה שחקנית אמריקנית מפורסמת בשנות ה -50

גרייס פטרישיה קֶלִי ידועה גם כנסיכת מונ . קוא

באוסקר כשחקנית הטובה

על משחקה המעולה בסרט " נערת הכפר " זכתה ב - 1955

במאה שעברה .

בשנת

1952 .(

. ביותר גרייס כיכבה לצד טובי השחקנים של אותה תקופה כגרי קופר ") בצהרי יום - מ-"

נתן לה תפקיד ראשי בסרטו

1954 , לאחר שמשכה את תשומת לבו של הבמ אי אלפרד היצ א הו , קוק '

", לצידו של ג ' יימס סטיוארט . היא גם כיכבה לצדם של מיטב שחקני התקופה כקלארק

אחורי ה החלון

"

1956 היא נישאה לרנייה

גייבל , בינג קרוסבי , קרי גרנט , ויליאם הולדן , אווה גרדנר ורבים אחרים - ב .

בתנאי שתוותר על עולם הקולנוע . גרייס הסכימה לכך בגלל שקסם

חשק בה מאד אך –

, השלישי נסיך מונאקו

ש–

תשובה

לה להיות נסיכה אמיתית . היא נהרגה ב -

,ה שהתרסקה עקב כך . היא נפצעה

1982 , כשקיבלה שבץ

במכונית ה נהג כש

גרייס קלי היא אמו של השליט הנוכחי של נ סיכות מונאקו , הנסיך אלבר ה - II . מו שכתוב ברוב התשבצים . אך למעשה יש ל בוליביה שתי בירות . הבירה החוקתית ,

קשה מאד ומתה למחרת בגיל 53.

2.

רבים יענו לשאלה זו כ, פאס -לה:

שבה יושב בית המשפט העליון , היא סוקרה (Sucre) , ואילו פאס - לה היא הבירה בפועל , משום שהממשלה , הפרלמנט , מוסדות השלטון וכל המרכז הפיננסי הועברו אליה . בכך דומה בוליביה להולנד , שגם בה הבירה החוקתית הי , א האג כשהבירה המנהלתית בפועל היא אמסטרדם ; והיא שונה מברזיל שבה הועברו כל מוסדות השלטון מריו 'ז-דה- ניירו לבירה החדשה ברזיליה , שהוקמה מאפס בתחילת שנות ה -60 של המאה ה -20.

15

09/2016 - 231 רעננה

Made with