סיפור חיים - סיפורו של אלפרדו אינסלברג

בעקבות מלחמת ה אזרחים באתונה , הקצינים היווניים שחיו בבית נו הביאו למעצרו של אבי

ים רעב , פרוטה

אני ויוסף ) בלי , בבית

, אחי ( שלושתנו

באשמת היותו קומוניסט . נותרנו

לעולם "... פה ושם דאגו כמה

חזור י לא שלכם

וסופגים איומים והפחדות מהקצינים אבא " :

ציע את עזרתו .

אנשים טובים לתת לנו משהו לאכול . יום אחד הגיע וה ,ת עברי ל מורה ה , רפאל

לפני המלחמה ובזכותו מצאנו כמה מטילי מתכת

סחורה ב

הוא ז כר שאב

מרתף

אחסן

ינו

שמכרנו והצלחנו בכסף הזה לשרוד כמה ימים .

הגיעה יום אחד

ו של גדולה ה הפתעה ה . אבינו

עברו יותר מחודשיים ולא ידענו גורל על דבר

, בביתנו ובידו חבילה עם מזון משומר . שלח שאבינו

" אחה צ עם הופעתו של חייל בריטי

קשה

במחנה מעצר

לנו שאבינו

קבלת אות ה חיים מאבי ! החייל

לתאר את השמחה

נמצא

סיפר

עם

מזון ה חלוקת

על אבי

ושליטתו בשפות , הופקד

אשר מנוהל על ידי הבריטים . בגלל

כישוריו

. במחנה בדרך זו הוא הצליח לאסוף קצת אוכל ולשלוח חבילת מזון עם החייל . כשלושה

לאחר המלחמה .

חודשים אחר , כך אבי חזר הביתה כדי לנסות ול חיינו את שקם

התקופה הייתה קשה מאחר ש יוון הייתה שרויה במלחמת אזרחים ארוכה ועקובה מדם . אבי

, אחי שהיה תלמיד מצטיין , זכה ב מלגה ללימודים באוניברסיטה

ה חליט לשלוח . ל"חול אותנו

בשנת 6316 נשלחתי גם אני ללמוד ב מכללת Whitingehame , פנימייה יהודית

ו. ב" בארה

ילד מופרע , שמסתב ך בצרות ובורח

מ ! אותי

באנגליה . הלימודים בפנימייה ו הציל

מעולה

מבית הספר , הפכתי מהר מאד ל תלמיד מצטיין ולילד סקרן , מלא ברצון ושאיפה לידע

. הזה

ו במיוחד אהבה ל מתמטיקה . אני אסיר תודה על השינוי מופלא ה

בסופו של דבר קיבלתי את הדוקטורט במתמטיקה ופיזיקה מאוניברסיטת אילינוי והמשכתי

UCLA ,

IBM ,

תפקידים אקדמיים ומחקר ב

6311 . בהמשך ימ

כפרופסור מן המנין עד

לאתי

אוניברסיטת בן - גוריון בנגב ( שם התחלתי את התוכנית למדעי המחשב ) , USC

ב, טכניון ב

שבה אני מלמד עד היום . פיתחתי שיטה של ויזואליזציה רב ממדית

ו אוניברסיטת , אביב -תל

נתונים ויישומים אחרים כמו אלגוריתמים , הימנעות

בשימוש נרחב להדמי תי

ת נמצא ה

ביניהם גם

. תעופה הספר שכתבתי בנושא זכה לשבחים על ידי , רבים

מהתנגשות ובקרת

סטיבן הוקינג .

5

Made with FlippingBook flipbook maker