סיפור חיים - סיפורו של יואל (יוליאן) הראל לנגרברג

סיפורו של יואל הראל מבוקרשט ,

רומניה

לחיים ובילה ( לבית פלדשטיין ) לנגברג .

7391 ,

, רומניה

יואל הראל נולד בבוקרשט ,

בשנת

בגיל 79, לאחר מות אמו , כדי למצוא

השדה רומאן

אביו הגיע

בוקרשט

הבירה

לעיר

מעיר

עתיד טוב יותר , בחסותו של קרוב משפחה שעסק במסחר . אמו הגיעה מאוחר יותר מעיר

השדה ברלאד , והשניים נישאו בבוקרשט .

והוא דבק בי , וכך נקראתי עד

" נולדתי בשם יוליאן , אבל כינוי החיבה של י בפי אמי היה ז '

וליין

שעליתי ארצה .

היתה חנות גדולה במרכז העיר , והוא הצליח מאד בעסקיו כסוחר סדקית . אמא

אבא ל

סייעה

הגדול ממני בארבע שנים ,

לו לעתים בחנות וגידלה את שני בניה , את אחי הבכור לו , יאן 'צ

ואותי .

אחיות של אבא ואמא ,

. משפחה ודים ו דה שאר ה אחים ו ה, דודות ה

בעיר לא היו לנו שום קרובי

התגוררו במרחק של 055 מ "ק

התגוררו בערי השדה הרחוקות . ות סבתהו יםסבה גם

אבל ביתנו היה תמיד

. בארץ

מבוקרשט , ולא היה לנו קשר אתם . את חלקם ה כרתי

רק

הבסיס ו העוגן המשפחתי לדודים ולדודות שהגיעו לעתים לעיר , מפני שהורי היו האמידים

בנ משאר י המשפחה וסייעו להם בביקוריהם אצלנו . הבית היה בל המשפח ה המורחבת ו כולם

, הבירה דלת ביתנו היתה פתוחה לכולם .

הגיעו אלינו . כשהיתה הגירה מערי השדה אל עיר

הי יתי בן שנתיים כשפרצה המלחמה ומאותו רגע חיינו בעוצר מתמיד ובהפגזות בלתי

, פוסקות מפני שרומניה היתה אחת מ ' מדינות הציר .'

ילדים

הלכת י לגן ילדים נוצרי זמן קצר בלבד גן ,

, המצב

לא התגור רנו ברובע היהודי , ובשל

אותו ש ניהלו נזירות איטלקיות . אחי נהג לספר ש בילדותי ידעתי לדבר ולהתפלל ב איטלקית ,

אבל אני לא זוכר דבר .

ו את החגים ו נהלכ ו

נרות בשבת נחגג ,

ה הדליק

. מסורתי אמא

החיים בבית היה יהודי

אורח

שנים לאחר

'. אידישאי

. אידיש אבא היה '

טמפל קוראל . ההורים דיברו ביניהם

כנסת ה לבית

, בארץ הוא נהג ללכת ל הצגות באידיש ."

, מכן

וליין הקטן עם מוראות המלחמה היה כשהמשפחה גורשה

המפגש 'ז של אשון הר הקשה

היפה שבמרכז העיר , אשר הוחרם לטובת גנרל נאצי כלשהו .

הביתמ

, פתאום בבוקר בהיר אחד , ללא כל

" הייתי בן ארבע , ואני זוכר את האירוע כ טראומטי ביותר .

הודעה מוקדמת , היינו צריכים לארוז ולעזוב בחופזה את ביתנו היפ ה שבמרכז העיר , שנרכש

אמא ההמומה נאלצה לכתת

ו, הילדים

רק שנתיים קודם לכן . ההלם של ההורים הקרין עלינו ,

1

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online