שבתון - לימודים אקדמיים לתואר שני - למורים, גננות, ועובדי הוראה – מאי 2024

את לקדם רוצים שלכם הקריירה בחינוך ? וטיפול

ילין דוד במכללת שני תואר ללמוד בואו ופרקטיות מרתקות לימוד תכניות מגוון עם

M.L.I.S

M.Ed M.Ed

M.A.A.T

M.Ed

M.Ed

02-6558111 rishum@dyellin.ac.il WWW.DYELLIN.AC.IL

Made with FlippingBook flipbook maker