שבתון- השתלמויות ולימודי תעודה למורים, גננות ועובדי הוראה - אוגוסט 2022

קורסים,מרתון,שבתון! מושלםלמוריםבשנתשבתון,ולארקלמורים. הגשהקצבית,לוגיקהפשוטה,חויתהשתלמותיחודית

לימודיחובהבשנתשבתון

01 מסעחיםמחלוםלמציאות! חויהמשמעותיתעםחיהאלוף מרתונים 4- קורסשנתיהמחולקל ספטמבר,נובמבר,ינואר,פברואר לקחתאחריותעלהחים. 02 אסתטיקה,עוצמהואישיות! מנוףלהצלחהעםחיהאלוף מפגשים 5- מרתוןאוקטובר 30.10.22-03.11.22 אסתטיקההינהתחוםחשובמחובר ומקושרתוצאותבחיםשלכלאחדמאיתנו 03 מקסימוםפוטנציאל,

HAYAALOF נעיםמאוד.ד“רחיהאלוף

במנהלעסקים MBA במדעיההתנהגות PHD פסיכולוגיהעסקית

SuperSimplePsychology MAX YOURSELF

מקסימוםמימוש! פיתוחאישיעםחיהאלוף

מפגשים 5- מרתוןינואר 29.01.23-02.02.23

הנוכחיםמשתתפים,חושבים הקצבמהירוחד! לומדים,משתפים,יוצרים, מפנימים,מתאמנים, מרגישיםוצוחקים סגנוןהנחיהיחודי

פיתוחאישיהינואחדמהנתיביםהמובילים בעקביותלפיתוחאישיותעשירהומרתקת.

04 מרתוןמנחים-

סודותוקסמים בגיבושקבוצתי קורסמנחיםעםחיהאלוף

מפגשים 5- מרתוןפברואר 26.02.23-02.03.23 מיועדלעוסקיםבכוחאדם,רוחה,חינוך, ניהולצותיםופרויקטים.

למידענוסף-לחצוכאן סטודיואלוף,יפוהעתיקה.

Made with FlippingBook - Online magazine maker