שבתון- השתלמויות ולימודי תעודה למורים, גננות ועובדי הוראה - אוגוסט 2022

2022-23

הצטרפואלינולקורסיהעומקשלשנתהלימודים עםמיטבהמנחיםבארץ

מנחים: ד“רנמרודשינמןוסגלמנחיםמומחים

מנחה:ד“ררוניברגר

מנחות: יעלקורןשאניהכהןבןחים,דנהראובני

הכשרתמורות.ייוגהויניאסה מוכרע“יארגוןהיוגההישראליוהעולמי מנחות:הדרהוד,ד“רעודדארבלולילךבכר

מנחה:ירדןכרם

Made with FlippingBook - Online magazine maker