שבתון- השתלמויות ולימודי תעודה למורים, גננות ועובדי הוראה - אוגוסט 2022

צבעיםבמרחב להתפתח | למוד | לציר בהשראתהגישההאנתרופוסופית מנחה:אילתהשחרסלע פיתוח,איזוןושכלולכוחותנפש דרךתרגיליםבציור התקדמותאישיתבקבוצהקטנה איןצורךבידע/ניסיוןקודם בציור

סטודיובקיבוץעיןדור

למידענוסף 050-7330333 אילת-

Made with FlippingBook - Online magazine maker