שבתון- השתלמויות ולימודי תעודה למורים, גננות ועובדי הוראה - אוגוסט 2022

שבתוןמושלם באקדמיתחמדת!

הוראהמתקנת בשפהובמתמטיקה

שעותחובהוגמולים

חדש! גילהתבגרות ונוערבסיכויובסיכון

ש"ש)חובה(ותעודהמוכרת! 6 מסלולמקוןמלא בואולרכושמקצועמבוקשבשנתהשבתון, בליויצמודויחסאישיעדלהצלחה!

ש"ש)חובה(בקורסמקון 4 הקורסברובוא-סינכרוני

גינוןטיפולי בשיתוףביתהחולים השיקומיעדי-נגב אמנות כליחינוכיטיפולי

בואולהכירלעומקאתאתגריגילהתבגרות: זהות,משמעתוגבולות,שיחמיטיב,ליויהורים, התנהגויותסיכוניות,מיניות,נשירהגלויה וסמויהובניתתוכניותליוילמסגרותחינוך.

בסיוםהקורס: תעודת"מנחהמלוהלגילהתבגרות ולנוערבסיכון"!

לחציכאןלפרטיםנוספים

08-937670 בטלפוןובוצאפ:

Made with FlippingBook - Online magazine maker