שינפלד - בהילטון הואה-הין

˜‡—‡Š— ‚Ž—Š ˜–„ƒ…‚…Š”‚‚

HILTON H UA HIN

Š’Ž‡— ‡‚ ‚~ƒ‚ ƒ†Š‡‚

–—‰ †~Š€

Ø í è Ù Û Ø î Ô Ø í Ù æ í Ø â Ø Ú

˜ ƒ Ž‡Œ~ƒ ˜ƒ‡ƒ”•Œ ƒ‡‡Ž ˜ƒŽ— 30 ‹ ƒŒ” ƒŠŒ ‡ƒƒ‡Šƒ Š’Ž‡— ‡Š‚ŽŒ Š—

‡ „ ‰–Œ ‡‰‚ ‹ƒ•‡Œ‚ ‹ƒ’‚ Š ‹•ƒŒŒ ƒŠŒ‚ ‹‡–‚ ˜…~ —’ƒŽ –‡ Š— ŽŠ‡~˜ ˜ƒ‡Žƒ€‚

‹ Š ‡ ƒ‡†Š ˜ƒ–—’ ~ ‹Šƒ ‹‡’‡‚ ˜ƒŒƒ•Œ ˜ƒ…’—ŒŠ ˜ƒ‡ƒŠ‡’ƒ ‡–€˜~ †–ƒ’ƒ

‚ ‚ ƒ € ‚Œ–…ƒ–‡ ~ –…ƒŒ ‹‡’— ˜ƒƒ” ‹ Š’Ž‡— Š— ‡—’ƒ…‡–‡~ –ƒ

 ƒ Š Œ ‹‡•ƒŽ‡’‚ Š‰ ‡Ž–ƒŒ ~’ ˜Ž‰ ˜‡

– ~ ƒ’ Œ ƒ ŠŒ ƒŠŒ ‡˜ƒ‰ŠŒ…ƒ–‡~ Š— ‹‡‰ƒ‰ 5 ˜‡ŒŠƒ‚ ƒ†Š‡‚ ˜—–

•Ž –—ƒ‰ –… ‹‡‡’‚’‡ ‹‡–…ƒ

2 018 –Œ”

–˜ƒ‡ ‚‚ƒ€‚ ‚Œ– ‚—’ƒ…‚ ˜~ —’…Œ— ‡ŒŠ Š’Ž‡— 03-618-9999 www.shainfeld.com

áÝÔäîØÙáÝìÝÛâØîÔÙàÕë ŇáíìÝØà ÙâÝ×ëØ Ýèß îÙâÙëâ ÝàÕ ÙìÔíÝî àÔÙ ìîÙÝÕ áÝÕÙÜØ ŊîÙäÙìÛÔØîÙíèÙÛÕîÙÛÙëàØâëàÛà Øìëí

Made with FlippingBook - Online catalogs