שינפלד - מונטנגרו - ההצגה של הקיץ

ØÔÝêÝ ÝßÝìÔîà áÝæêÕâÙ ÙìíëîØ 03-6189999

ÝìÝÔ ìÕ áÙÝØ àß ÛÙîè ØÝÝîíÙ ×ÙÕÝß áæ áÝÝíèÙÛ

ÕìæÙ ìëÙÕ îÙÛÙìÔ áÝÝëäæ áÝìÔÕÕ îÙÔàâ ìíß ÜÔàÖ Ôàâ ãÙÝåäè îÕíÕÙ

ãÙÜàÝØ ãÙàâ áÙëÝâÕ ìÔÙèâØÙ í×ÛØ ØêÝìÙÖ×Ùè ØìÝÕØ ìÝæÕ ÝÚßìâ

ÛŊàŊÜ áÝÝÙäÝíà ãîÝäŀ

ØâìÕ ÛÙìÝÔ îÙìÝÝî ×àèäÝí àí ØØÙÕÖØ ÝàØäâ àí ×Ùâê ÝÙÙÝà áæ ØíèÙÛØ àß ØìÕÛØ

í×Û ×æÝ áÖÔØ ŅìÙÜÝâìÙ×Ø ëìÔèà ëìÔè ŅìÙÜÙë ŅØÙÙ×ÙÕ ŅìÙÛíØ áÖÔ ŅØÝÝäÝÜÝÝê ŅØëå×ÔìÖÙÝÕ ÜÔÜÕëÙ ëÝäÕÙìÕÙ× Ņì×Ôëí ŅÝìÖîÔ ÜìÙèå ŅŢØÝÜÔÙìëÕţ ŅáÝèÝŎÖ ŅÖäÝÜèì ŅáÝìØ åÙèÝÜ ×ÙæÙ îÙÖâÙÔ

îÙäÙÙÖâ îÙÝäßî ìâÚØ ÝàÙ×Ö àí îÙæèÙØÙ ŢáÝìÛÕä áÝßÝìÔîÕţ

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online