שינפלד - שרתון רודוס - פסח 2020

° ²»Ã¿¸È SHERATON

À´²´Ç ¾´ÉÇÈ»´²±³´ ǯ´Ã½³ ·Ç´µ¸Ç°

³ µ

³

½

È

³

à ´

È

Á

´

³

È

É

³

¯

¼ÈǸ³» ´½¸²Æ³ ÇÉ´¸° ¼¸°´·³ ¼¸¯¿É³´ ¼¸Ç¸¶½³ ɯ ´»°Æ ³ÇÆÈ ¸Ãº É´½´Æ½ ¸»° ´Ç¯È¸É »¯ É´¿´Ç¶¯³ É´Èô¶° É´¶´Æ»³½ Æ»¶»

w w w . s h a i n f e l d . c o m ¼Ç±·À¿¸¯°´ Æ´°À¸¸Ã° ²»Ã¿¸È ɯ ´Èö

°Ç ¼´»È ¼¸²°º¿ É´¶´Æ»

Ȳ¶» ¹¸¯ ¼¸Æ²´° ³°È¶½´ ¾½µ ¼¸Á¸ÆȽ ¼´¸ ¼´¸ ´¿¶¿¯È ³¿È ½ ÇÉ´¸ ¸É°° ÉǸ¶°° ¸´·¸° ¸²¸» ³¯° ´¿»È É´¸¶½´½³ ³Èô¶» ³Èô¶½ ÇÃÉȳ»´ »È É´Áô³° ¼¸¸½´¯»¿¸° ¼¸ÃÈ ¼Á ³½Ç´± É´¶´Ç¯° ³ÁÆȳ ¼¸¸ÉÇÆ´¸ ¾´»½ ´»¯ »º ¼»´Á° ¼¸Ã¸³ É´½´Æ½» ¼¸º¸Ç²½³ ¸°´· ¼Á ¼¸»´¸· ¼¸½ÀǴý ¼¸¿½¯ ³½Ç° Èô¿» ²»Ã¿¸È »ÈÉ´Èô¶³ ɯ ¼¸ºÃ´³ É´¸Á´Åƽ´ É´º¸¯ ¾´¸À¸¿ °´»¸È° ÇÉ´¸° ³³´°±³

¼¸Ãȳ ¼Á ³½Ç´± É´¶´Ç¯ ¾´´¸ À´²´Ç° ¾´ÉÇÈ·Ç´µ¸Ç° 9-*'*89³Èô¶» ¼ºÉ¯ ¼¸¿¸½µ½ ´¿¯ ¶À𠻺» É´¸´»¸Áô É´¯Ådz ¼¸½ÀǴý ¼¸¿½¯ »ÈÉ´Áô³ ¼¸¸Ã³Ã¸ ¼¸Çɯ° ¼¸»´¸·» É´ÇÈï ²»Ã¿¸È »È ³Èô¶³ ¹»³½° ¾´»½° ¼ºÉ¯ ´´»¸ ²»Ã¿¸È »È¼¸»³¿½³ É´´Å´ ³¶ÃȽ³ ·Ç²¿·À°É´·¸´´À³´¼¸Ç²¶³ ³Ã´Áɳ³²È½½ Æ ÆÇ´À´²´ÇǸÁ³µºÇ½»²¯½°´Çƾ´»½¼º» ´¿Ç²¸À ÉÀ¿º ¸É° ¼¸²»¸»´ ¼¸Ç±´°½» ¼¸¸²´Á¸¸ ¼¸Ç´µ¯ ¼Á ³¸¸¶È É´º¸Ç° ¸·Çà ¼¸ ´¶ ¯»½ Ç´µ°¸¯ ¼Á ¸ÉÇÆ´¸ ¼´»ÈÉ° ¸µ´Æ„±´ ³¿´¯À ÇÈ´º Dz¶ ²»Ã¿¸È »È ¸Ç¸¯ Ç° ¼¸¸Æ¿Á »º´¯ ¸Ç²¶ ǯ´Ã½ ¸°´» ¼¸Ç²´³½ ³¸¸ÉÈ´ ²´°¸º¼Á ¸Ç¸¯³Ç°³´ ǯ´Ã½È´²¸Æ±¶´ É°È°´ É´¯»½°ÇÁ´ ¼¸¸Ç³Å ÇÆ´°É´¶´Ç¯½ ´¿³É¼´¸ ¸²½ ¼¸½¸Á·¼¸¶´¿¸Æ´ ¼¸·»À ¼¸Æǽ ¼¸±² ¼¸ÇÈ°¼Á¼¸¸Æ¿Á¼¸Ç°¼º¸¿Ãɯ ´»°Æ¸ »º´¯³ ¸Ç²¶° ¼¸¸Èô¶ ¼¸¿²Á½´ É´Ç´·¸Ã¿´Æ É´±´Á ¼¸»»´º³ ¯ ·¸»È ¸¿´È¶¿ ³È½ °Ç³ ± ³Ç³ »È ´¶´Æ¸Ã É¶É É´¸¿·Æ ¯»»´ ³ ¸´Çȯ» ÇȺ ·¯»± É´ÇȺ

Dz´³½ DzÀ »¸» ¼Á ¼Áà ¸¯½ ³¶½È ³¸³É ±¶³ ÉǸ´´¯ ¼¸Ç¯´Ã½ ¼¸È´²¸Æ ±¶´ É°È° ÉÀ¿º³ ¸É°° ±¶ É´»¸ÃÉ ¼¸²»¸» °¯»Æ ¸¿¸½ »Áø ¾´»½°´ É´°ÇÉ´ ¾´¸Á ¸°ÇÁ É´¯Ådz É´²¶´¸½ É´»Áó´ Ç·¸À¸°¸¸° ¼Á ¾É¸¿´ ȸ±¿´ °´ÇÆ »º³ ¼¸»´¸·» ¸»¯¸²¸¯ °È¶¿ À´²´Ç ¸¯³ ǸÁ° ³µ ¼¯ ¼¸¿´´±½´ ¼¸Ã¸ ¼¸Çɯ» ¸¯½ÅÁ ¾Ã´¯° ɯŻ ²´Á´É´¿¸¸Á½³ÉÁ°ÈƽÁ ³¿°»³Ç¸Á³À´²¿¸» ³Æ¸ÉÁ³ ·Ç´ÃÀ ¸Ç±É¯ ·Ç´ÃÀ É´¸´»¸Áà ¯´Å½» ´»º´É É´½´Æ½ ³¸³É ±¿¸Ã´È É´¸´ÇÈï´ ³¶ÃȽ» É´¸ÅÆÇ·¯ ¸½¸ ¼¸º¸Ç²½ ¼Á ¼¸»´¸·» ¾´»½° ȯǽ ¼ÈǸ³» É´ÇÈï ¸»° ´Ç¯È¸É ¯»È ¸²º ¼²Æ´½ ¼ÈǸ³» ¼¸Ç¸ºµ½ ´¿¯ ĸƳ ÉÈô¶° É´¶´Æ»³½ Æ»¶» ³ÇÆÈ ¸Ãº ¼´Æ½ É´½²´Æ³ ¶Àó É´Èô¶°´

»¯Çȸ ɸ° »º» ÇȺ´ ¶½È ±¶ ¼¸»¶¯½ ´¿¯ ¶À𠴿ɸ¯ ¼ºÉ´¯Ç» ¶½È¿´ ɴǸ¸É ²»Ã¿¸È É´´Å´ ²»Ã¿¸È ¸°Å

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

³¿È ½ ÇÉ´¸ ³½Ç° É´Èô¶ »È

ɴøÅÇ° ³¿È ½ ÇÉ´¸ Ç°º »½À ¯¸³ ɴǸ¸É ²»Ã¿¸È ¸Ã»¯ ÉÇÈÃɽ ¸É»° ³½Ç» ³¿È ¸²½ É´¿³» ¼¸º´µ ´¿¸É´¶´Æ» ¼¸Ç¯´Ã½³ É´¿´»½° É´Èô¶½ ¼»´Á° ¼¸Ã¸ ¸º³ É´½´Æ½° ÇÉ´¸° ¸É»° ÁÃÈ ¼º» ¼¸Á¸Å½ ´¿¯ ÇȺ ³½Ç´± ¶°·½° ³µ ¼¯ ÇÈÃɽ ¼¸Ç´·¸²¿´Æ³´ ¼¸Ãȳ ¼¸¯Ç¶¯ ´¸»Á °ÇÁ´ ¼¸Ç³Å ÇÆ´° É´¶´Ç¯° ´¿»È ¸Èô¶ ¸Ç¸¯ ¾¸»ÆÇ·° ¼¸¸Æ¿Á ¼¸Ç°° ¼´¸³ ¹»³½° ³¸¸ÉÈ´ ²´°¸º ȸ±½³ ¼¸º¸Ç¯É°´ ǽµ³ ¸»´²± »È É´Áô³° ¼¸Çɯ» ¼¸»´¸·» É´ÇÈï°´ ¼¸Ç¶°¿ ¼¸º¸Ç²½ »È Ƕ°´½ É´´Å ¼Á ¼¸ÆÉǽ ɸǰÁ ¸Ç°´²

THE BEST

°Ç³ ¾´¸À¸¿³ ¼Á ³Ç°¶³ ³¿È »Á½ ÇÉ´¸°

THE BEST

SHAINFELD T H E B E S T

ÇȺ ³½Ç´± »º´¯ ¼¸ÀÇà ¸º´µ ¼¸ÃÈ »È

THE BEST

¼¸¸Á´Åƽ ¼¸»´¸· ¸º¸Ç²½ ɸǰÁ ¸Ç°´²

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

THE BEST

³½Ç° É´¿´»½ ²¯½ ³³´°±

¼»´Á° ³´°±³ ·Ç²¿·À° ¾´»½³ ¸É° °¸¶Ç³» ³¯±´ Ȳ¶É³»´ Ȳ¶» ³º¸È½½ ɴǸ¸É ²»Ã¿¸È ¾´·»¸³ ¾´·»¸³ É´¿´»½ ÉÈÇ ¼Á ¸½»´Á³ ³»´Áó Â´É¸È É¯ ¾¸³ ³¯´³ ¾´·»¸³ ³¸Ã´À ¾´·»¸³ ¾²µÇ² ¾´·»¸³ ÂÇ´²»À¸² ¾¸À¸ÇÃÆ ¾´·»¸³ ³°»À¸·Ç° ¸¸Ç· »°¯² ¾´·»¸³ ²¿»¸¯É° ¯½´Ç ¾´·»¸³ É´»Á°° ¯½´Ç »´± ¾´ÉÇÈ ³Å¸Ç´±²´Ã ¾´·»¸³ ¾´´¸° À´²´Ç ¾´ÉÇÈ ³¿´Ç¶¯³ ÉÃÀ´É³´

THE BEST

É´·¸´´À´ ¼¸Ç²¶ ¸ÉÇÆ´¸ ·Ç²¿·À°

THE BEST

É´¸½´¯»¿¸° É´ÉÈÇ É´Çº´½

SHAINFELD T H E B E S T

HILTON HUA HIN BANGKOK

HILTONSOFIA

HILTON CONRAD BANGKOK

HILTON PODGORICA

HILTON CYPRUS

HILTON DUSSELDORF

HILTON DOUBLETREE BRATISLAVA

HILTON DRESDEN

Sheraton Golf 3 di Roma

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

¼¸·Çó »º» ³±¯²´ ¾´»½° ¸È¸¯ ¸´´¸» »º» »Á½ ¼ºÉ¯¿³´ ¼º¿´ÅÇ É´Á¸°È ɯ ¼¸½È ´¿¯ ´¯Å½É ²¸½É ¾º» »´²±» ¾·Æ³½ ·Çà »º» ¼¸±¯´²

¼½ÅÁ° ²»Ã¿¸È ¸»³¿½ ɯ ¹Ç´¯» ¾´»½° ¼ºÉ¯ ¼¸´´»½ ¼¸¶´·° ¼É¯ ¹º ³Èô¶³ ¼º» ¼¸¿´ÁÈ ¼º» ¼¸±¯´²È ¼¸¯»½½È É´»¯È³ »º »Á ¼¸Æ¸¿Á½È´ É´ÈÆ°³ »º ɯ »º» ɲ¶´¸½´ ɸȸ¯ °» ɽ´ÈÉ ³¶ÃȽ ¾° ¯´³ ´»¸¯º ¶Ç´¯

THE BEST

¼½ÅÁ° ³Ç°¶³ ¸»³¿½ Èô¿° ¼ºÉ¯ ¼¸¯Å½¿

SHAINFELD T H E B E S T

THE BEST

¾¸½¯ ¸È¸¯ É´Ç¸È ¸Á´Åƽ´

THE BEST

¾´¸À¸¿ É´¿È »Á½

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

THE BEST

ÇȺ ¸²´³¸ ¶°·½

ɸ°° ´½º » ´¶° ȸ±Ç³»

³Ç¸´´¯½ É´¿³» ¼º» Á¸±½ » ´¶° ¼± ɸ°° ´½º ³½¶´ É÷´Á ɸɸ° ³È´¶É½´ ɸÉÇ´À½ ɸ²´³¸ ¼¸ÁÆdz »º½ ¼¸È¿¯ ´¯Å½É ²»Ã¿¸È »Å¯ °´Ç¸Æ° ´È´¶É É´½´Æ½³´ ¼¸¯»¸±³ É´²Á³ ¼´Á·» ´ºµÉ´ ³»´²± ¹º »º É´²¶¯°´ É´°°» ¸²´³¸³ ¶°·½³ ɯ ¼º» ´Ç¸ºµ¸È ¼¸»º¯½ ¯½¯´ ¯°¯ ɸ°½ ¸ÉÇ´À½³

THE BEST

¾´»½° ÉÀ¿º ɸ°

THE BEST

É´¯Ådz ¼¸Ç´Á¸È É´»¸ÃÉ´

¼¸Ç´Á¸È ´¿» ȸ É´¸¿Ç´É É´¯Ådz´ ÉÀ¿º³É¸°°É´»¸ÃÉ É¸²´³¸ ³Æ¸µ´½

THE BEST

¸»´²± »È ³Æ¸µ´½ É´Áô³ ¼¸¿µ¶³´ ¼¸Ç½µ³

¼¸¿µ¶ »È ɸ²¸À¶ ³°Ç³´ ǽµ³ ¸»´²±´ ³¶½È

SHAINFELD T H E B E S T

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

THE BEST

¼¸½Á· »È ³½Ç´± ɸ´´¶

É´½º´ É´º¸¯ É´ÇȺ

É´º¸¯ »µÇ° ¾¯Å ¸Àº¿ ³È´»È ´¿É´¯ ¼¸´´»½ »º´¯» Á¸±½ ³µÈº É´ÇȺ´ É´½º ¼³¸»Á ¼¸¯»Ã¿³ ¼¸½Á·°´ ¼¸¸Ç·³ ¼»±³ ¸Ç½´¶° ɯ·°É½³ É´º¸¯ ²»Ã¿¸È »È ¼¸Ç´·¸²¿´Æ³ É´´Å´ ¼¸¸½´¯»¿¸°³ ¼¸Ãȳ ¼¸¿´½¯ µ¿ºÈ¯´ ¶Çµ½ É´²Á ¶À´¿° ¼¸ÇȺ ¼¸¸²´³¸ ¼¸»º¯½° ¼¸¶½É½³ °ÇÁ´ ¼¸¸Ç³Å ÇÆ´° É´¶´Ç¯ ¾¸½¯³» ¸²º É´¯Ç» ¼¸°¸¸¶È É´½º ¼¸·»À ¼¸Æǽ ¼¸±² ¼¸ÇÈ° ¸¿¸½° ¼¸À´½Á ¼¸Ç¯° É´¯»½ ±¶³ »º ¯»½ ¾´¸À¿Ã ¼¸¿²Á½´ É´Ç´·¸Ã¿´Æ É´±´Á ¼¸¶´¿¸Æ É´ÃÀ´É ±‡³Ç³ »È ´¶´Æ¸Ã É¶É É¸²´À¸ ³Ç´Å° ɲÃÆ´½ ÇȺ ·¯»± É´ÇȺ ´ºÇÁ¸´ ±¶³ ¸¿Ã» ¾´»½» Á¸±¸ ¼¸¶¸±È½³ É´´Å ¯‡·¸»È ¸¿´È¶¿ ³È½ ¼¸¶°·½³ »È ¶´Å¶Å´ ¸²´À¸ ¸´Æ¸¿ ¼É´¯ ´Ç¸Èº¸´ »º´¯³ ¸Ç²¶´ ¶Àû

THE BEST

¼¸¸Ç³Å ÇÆ´° É´¶´Ç¯ É´¯»½ °ÇÁ´

THE BEST

±¶³ »º ¯»½ ¾´¸À¿Ã

THE BEST

¶´Éà ¸Ç¸¯ Ç° ¼´¸³ ¹»³½°

SHAINFELD T H E B E S T

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

THE BEST

³½Ç´± ¶°·½

THE BEST

µ¿ºÈ¯´ ¶Çµ½ É´¿´¿±À

¼¸¸½´¯»¿¸° ¼¸ÀÇà ¸º´µ

SHAINFELD T H E B E S T

¶°·½ ÂÈ ¸È¯Ç ÂÈ »»´º³ ´¿»È °¶Ç´½³´ »´²±³ É´´Å³ ÂÈ ¼¸¸²´³¸ ¼¸»º¯½ ÂÈ ÇÆ´° ɶ´Ç¯ ÂÈ ¼¸·»À ÂÈ ¼¶ ¼¸ÃÈ ¼»´º ¼¸¶´¿¸Æ ÂÈ´ ¸°»¶ Ç´·¸²¿´Æ ÂÈ ³´´Çà Ǵ·¸²¿´Æ ¼¸¸½´¯»¿¸° ¼¸ÀÇð ´ºµÈ ³¿´È¯Ç³ ³Ç´È³½ ¼¸Ç´·¸²¿´Æ´ ¼ºÇ´°Á ´¿¸º¸´ ´»½Á¸ ¼³ ¼³¸Çµ´Á É´´Å ´ɸȰ ÁÃÈ »»´º³ °¸³»½´ ǸÁÀ½ »º´¯ ·¸ÇÃÉ

¶°·½ É´¶´¶¸¿´ ¼¸Á°Å ¼¸½Á· »È »Á ¸²´³¸³ ¶°·½³ É´¿´¿±À´ ³½Ç´± ²´Á»È¯»Ã¿ ¼Á·° ´¸É´²Á ¾´´±½

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

¾¸»ÆÇ·³ ¸Èô¶ ¾Ã´¯° ¼º¸¿Ã» ¶´Éà ¼´¸³ ¹»³½° ɯ ƿû ¼º» Æȶɽ ²»Ã¿¸È »È ¸²´¶¸¸³ ¸Ç¸¯³ ¼Á Ç°½ ´¿³É´ ¾¸»ÆÇ·» ´À¿º¸³ $¼¸Á· ´³È½° ¼º½ÅÁ ¼¸ÇƸ» Ƕ°½´ É´±´Á ɴǸà ³½¶ ³¸ÉÈ ³ÇÆ ³¸ÉÈ ¾´É¿ Á±Ç »º° ´¿³ÉÈ ÇƸÁ³

¼ºÉ¯¿³» ¸Èô¶ ¶´ÉÃ

THE BEST

THE BEST

THE BEST

THE BEST

É´±´Á´ ɴǸÃ

¾¸¸´ ¼¸ÇƸ»

¾´»½° ¸Èô¶ ¶´Éà ¼´¸³ ¹»³½°

³½¶´ ³ÇÆ ³¸ÉÈ

SHAINFELD T H E B E S T

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

²»Ã¿¸È ɶÃȽ ¼Á ɸɴº»½ ±¶ ɲ´ÁÀ »È ¼¸¶Ç´¯³ ÆÇ ¼¸Ç¸º½ ǸÈÁ´ ǯ´Ã½ ³º DzÀ »¸» ɶ°ÉȽ´ ɺ»´³È ÉÇ´À½° Ç°´²½ ¾º¯´ ²»Ã¿¸È ¼¸¿È³ ¼Á

É»¸ÃÉ ¼Á ±¶³ ɯ ¸¿Ã ɯ »°Æ¿ ³¿È ¸²½º Ç´°Á¿ ¼¸È±Ç¿ ¾´»½° ÉÀ¿º³ ɸ°° ¾µ¶³ ¸²½º ¼¸°Å´Á½³ ¼¸»´²±³ »º´¯³ ¸Ç²¶» ɴý ´·Á¸ É´¿¶»´È³ ¸±¸±¶ ¾Ã´¯° ³¿È ¼¸¶Çà ¸Ç´²¸À ²Å» É´Ç´¶Å´ É´¿°» ¼¸¶°´È½ ¾¸¸ ¸Æ´°Æ°´ ¼¸Ç²´³½ ¸ºÇ´Á ´»³¿¸ ¼¸¸µºÇ½³ ¼¸Ç²À³ ɯ ¸¿½¸À »º ¼Á ´¿»È ¼¸²°´º½³ DzÀ³ ³¶´Ç¯ »´»º¸ DzÀ³ »¸» ±¶³ ¸±³¿½´ ÉÇ´À½³ °·¸½ ¸Ã »Á ¹»½³ ²¸º ³ÇȺ ¼¸¿¸º½È ¼¸Ç²³¿³ ¼¸½Á·½³ »º ¼Á ¯ÇÆ¿ ²»Ã¿¸È »È ¼¸Ç´·¸²¿´Æ³´ ¼¸Ãȳ ¼¸²»¸» ¾½´Æ¸Ã¯ É´¿É½ ´Æ»´¶¸ ³²±³³ ɯ ¸²´³¸³ ǽµ³ ¸»´²± ¼Á ¯É´´Å° Ǹȿ´

ɶÃȽ¼¸¶Ç¯½³»ÈDzÀ»ÂǷų»¼¸¿½µ´½¼»´º ³»¸»³ »È É´¿·Æ³ É´Áȳ ²Á ³ µÁ° ¼¸¸ÆÉ¸È ²»Ã¿¸È

THE BEST

Ç»²¯ ¼¸¸¶ ¸È¯Ç³ ¾µ¶³ ¼Á DzÀ ƒ ¼¸Ç²À ÇÃÀ½ ¼¸¸Æ¿ DzÀ³ »¸»° É´²Á» DzÀ Ǹ°² ¾Ç¸½Á´ É´²¸Ã» ¸È¸ ¼Á ±¶ÉǸȴ ¼¸¿½´¯° ³´´»½ DzÀ DzÀ³ ɯ Ç´¶°» ²¶¯ »º» ¼¸ÇÈï½ ´¿¯ ¼¸¸É¶ÃȽ ¼¸Ç²À´ ¶Çµ½³ ¾¸Ç´¶ ¾°º ±´±¶» »º´¸È ¹º ´» ¼¸¯É½³

¼¸°Å´Á½ »º´¯ ¸Ç²¶ ±¶»

THE BEST

¼È ¸²°´º½ DzÀ ¸ºÇ´Á

SHAINFELD T H E B E S T

THE BEST

¼¸¿´È ¼¸Ç²À

THE BEST

¼¸Ç½µ ¼Á ¯É´´Å° ³Ç¸È ¼¸½ÀǴý

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

À´²´Ç° ǯ´Ã½³´ »´²±³ ·Ç´µ¸Ç³

THE BEST

»´²± ·Ç´µ¸Ç À´²´Ç° ǯ´Ã½´

THE BEST

É´·¸´´À´ ¼¸Ç²¶ É´¯½ ¸ÉÇÆ´¸ ·Ç²¿·À°

¼´¸³ ²Á ´¿» ´¸³È ¼¸¸ÉÇÆ´¸³´ ¼¸¸·¿±»¯³ É´¿´»½³ ²¶¯ À´²´Ç ¾´ÉÇÈ ¾´»½ ¸É°° ¯»½ Ç´µ¯° À´²´Ç »È ¼¸³ ´¶ »Á ¼Æ´½½³ »´²± ·Ç´µ¸Ç ǸÁ À´²´Ç ǸÁ³ µºÇ½» ²¯½ °´ÇÆ ¸»¯¸²¸¯ ¼´Æ¸½° ¾´»½ ¼¸Ç¯´Ã½ ³Ã´Áɳ ³²È½ ½ Æ ÆÇ´ ³Ç¸°³ Ç´µ°¸¯ ¼Á ¾´ÉÇÈ ÉÈÇ »È ¸ÉÇÆ´¸ ·Ç²¿·À° ¼¸Ç²¶ É´¯½ ¾´»½° ɽ½´¶½ ɸ½¸¿Ã ³º¸Ç° »»´º É´¸Ã³Ã¸ ³¸¸¶È É´º¸Ç° ¯»½ ¸°´» ¼¸Ç²´³½ ÉÀ¿º ¸É° ɸ¿´Å¸¶ ¼¸²»¸ ɺ¸Ç°´ »È ¸Ç¸¯ Ç° ¼¸¸Æ¿Á »º´¯ ¸Ç²¶ ƿý ³¿´¯À ÇÈ´º Dz¶ ²»Ã¿¸È ¯ÃÀ³ µºÇ½° ¸µ´Æ„±´ ¼´»ÈÉ°È

THE BEST

²´½Å ¼¸ ´¶

THE BEST

³¸¸¶È É´º¸Ç°

THE BEST ²´Á´ ¸½¸ ·Ç´ÃÀ ¼¸Æ¶È½ É´¿³½ É´¸ÅÆÇ·¯

SHAINFELD T H E B E S T

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

SHAINFELD T H E B E S T

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

²¶¯ Dz¶° ¼¸È±Ã¿ É´¶´¿´ °´Å¸Á

¼»´º ¾´ÉÇÈ ÉÈÇ »È ¸ÉÇÆ´¸³ ·Ç²¿·À° ɴǯ´Ã½ É´·¸´´À´ ¶´Ç¸¯ ¸Ç²¶ ¾´»½° ¾´»¶½ ³Á¸±Ç½´ ɽ»È´½³Èô¶»Æ´¿¸Ã³´ É´¶´¿³¯´»½É¯¼º»Æ¸¿Á³» ¸²º ´°Å´Á ¼¸¿³¿ ¼¸Ç²¶³½ Æ»¶ Çȯº À´²´Ç ¸¯³ »È ´¸Ã´¸ ɯ ´È´¶É´ ´¯ÇÉ Ç²¶³ ÉÀÃǽ ´¯ ³¸µ¸´»· ¹À½ Ǹ´´¯ ±´µ¸½ ¼ºÇ²¶° ¯Å½¿ ´ºÇ·ÅÉÈ »º ³º¸Ç°» ´¯ ¼¸» ³Ã¸ ´¿½ ¼º» ²´Á´ ÉÃÀº Ç° ¸¿¸½ ÇÁ¸È È°¸¸½ ³°¸È¸ É¿¸Ã ³²´°Á ¾¶»´È Æ´¶Ç ·»È ¼Á ¼º» ¼¸½¸¯É½³ ³·¸´´À³ ´¯ Dz¶³ ɯ Ç´¶°» ÇÉ´¿ ÆÇ

SHAINFELD T H E B E S T

THE BEST

·Ç²¿·À° °´Å¸Á ¸ÉÇÆ´¸

THE BEST

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

ƿý´ ¯»½ Ç´µ°¸¯ Dz¶ »º°

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

Á±Ç¸³»´ ¶´¿» ¸²º° Á±Ç ´ÇÅÁÉ

°¸È³»´ Á±Ç¸³» ¶´¿» ¼»È´½³ ¾½µ³ ¯´³ ¶Àà ¼È» ´±» É´¯¸Ç°³ ɯ´ Èÿ» É´¸¶³ ɯ ´° ƿý´ ¸¿Ç²´½ ¯ÃÀ µºÇ½ ¾´»½° ¼¸¸Æ ¹º É´´Å ¼º» ¼¸¿¸É½½ ¼¸»Ã·½ »È ¾½´¸½ ¼¸·À¸ µ¯À½´

¾´¿±À° °Å´Á½ ¯ÃÀ³ Á¸Å½´ ¾¸²Á´ ³Ã³Ã¸ Ƕ°½ ¼ºÉ¶´´Ç»

¼ÀÆ ¸Á±Ç´ ¼¸»´Ã¸· ɸ½¸¿Ã ³º¸Ç° ¼± ´½º ³¿´¯À ɽ½´¶½ ¸µ´Æ ±´

THE BEST

É´»¸Áó É´ÁÈ°´ ȯǽ ³¿½µ³° ÂÀ´¿ ¼´»ÈÉ°

¼¸¸´À¸Á É´¿´¿±À ¾´´±½°

THE BEST

SHAINFELD T H E B E S T

ɽ½´¶½ ³º¸Ç° ɸ½¸¿Ã

THE BEST

ÇÈ´º Dz¶

THE BEST

³¿´¯À

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

É´º¸Ç°° È´½¸È ¼¸Ç´³³ É´¸Ç¶¯° ³º¸Ç°° È´½¸È ɽ½´¶½ ɸ½¸¿Ã ³º¸Ç° Ǹ´¯ ±µ½° ¸´»É É´¸¿´Å¸¶

SHAINFELD T H E B E S T

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

THE BEST

ÇȺ ¸²´³¸ ¶°·½

¼¸¿·Æ»´ ¼¸»´²±» É¿´´±½ ɸ¿ºÉ

THE BEST

¾´»½° ÉÀ¿º ɸ°

¼½ÁȽ Á±Ç ¯ ¼º» ³¸³¸ ¯»È ¼¸±¯´² ´¿¯ ¶Àð É¿´´±½É¸¿ºÉ¼ºÇ´°Á ¾¸º½²»Ã¿¸È»È³Æó³É´´Å ¾´¿±À´ ¼Á· »º» É´½¸¯É½³ É´ÆÉǽ É´¸´»¸Áô É´¯Ådz Ç´»Æ»´Ã ¸°ÇÁ ¼º» ´¸³¸ ³Èô¶³ ¹»³½° ³Æ¸À´½ É´Áô³ ³Ç¸È ¸°ÇÁ É´²¶´¸½ É´¯¿²À É´²½¶¿ É´ÁÉó ²´Á´ ²»´¿ °º´º É´¸´Ç¶É

THE BEST

É´¯Ådz ¼¸Ç´Á¸È É´»¸ÃÉ´

THE BEST

¸»´²± »È ³Æ¸µ´½ É´Áô³ ¼¸¿µ¶³´ ¼¸Ç½µ³

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

ɴȲ¶ »È ¸·¸»´Ã³ ¾ÈÇó ¯´³ »±À ɸ½Á ´¸É´¯Ådz ¼¸ÈÆ´°½³´ ¼¸»¸°´½³ ¼¸Åǽ³ ²¶¯» ¼± °È¶¿ ¯´³ ¼´¸º ¯¸»Ã³» É´¿ÇÆÀ½´ É´·¸³Ç° É´¶À´¿½ ¾³ ¾´¸À¸¿°´ Á²¸° ɴǸÈÁ ÇÉ´¸° É¿¸¸¿Á½´ Éö´À ³¯Ådz Ƹ¿Á¸ »±À ɸ½Á ¶Àà ÉÈô¶ ¹»³½° ¼»´Á°´ ³¿¸²½° ÇÁ´°È ³½ »º´ ³Æ¸·¸»´Ã³ »Á ¸·¸»´Ã³ ¾ÈÇó´ ÉÇ´ÈÆɳ ȸ¯ »È ÉÆÉǽ ³¯Ådz

SHAINFELD T H E B E S T

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

»‡´¶° É´¸²Á»°³ É´Áô³° É´ÃÅ» ¸²º ³¿È Ƕ¯ ³¿È ¼¸°È ´¿¸É´¶´Æ»½ ¼¸°Ç ³Ç¸È ¼Á »³Æ³ ɯ Ȳ¶½ ¼Áà »º° ɴö´ÀÈ É´Áô³ ǽµ³ ¸»´²± »È ¼°´º¸º° ³¯»Ã´½ ³¿¸±¿´ ɶ¯ ³Èô¶° ¼¸¿µ¶³ ¸°´·´ ǽµ³ ¸»´²±

SHAINFELD T H E B E S T

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

»¯Çȸ° ɸ° »º° ¼¸½¸¸Æ ´¸½´°»¯ ÀÁ¶½¸È´¯ ÉƳ» ¾»´À °Ç´Á½ ǽµ³ ɸ¸ÈÁÉ° ÇÉ´¸° ¼¸»´²±³ É´½È» ¾¸¶»½ ¯´³ ¹Ç² ¼¸Á½´È ´¸Ç¸È ɯ´ ɸ²´³¸ ³Æ¸À´½ »È Æ¿Á É´Æó° ¶½È½ Á´Ç¸¯ »º° Á°Æ

É´²¸Ã» ¸È¸

¶½È» ¶¸»Å½ ²¸½É´ É´°°» °Çƽ Ǹ°² ¾Ç¸½Á ´Ç·À¯½³ ³Á¸Éý ´ÉÁô³ ²¶¯º ¼¸¸¿´»¸¶´ ¼¸¸É² »³Æ³ ɯ ȱǻ´ Á´½È» ¸º ²¸½ÉÈ ¸Ç´Æ½ ǽ´¶ ¼Á ³¿³½

Ǹ°² ¾Ç¸½Á

ÉÀ¿º³ ¸É°° ¸È¯Ç³ ¾µ¶³ °¸°¯ »É° ¼¸»´²±³ ¼¸·ÇÅ¿´Æ° Á¸Ã´½ ¼¸»È´Ç¸°´

´»´Æ° Á²´¿ ¼»´Á°´ Äǯ° ´É»¸ÃÉ°´ ²¶´¸½³ ¸Ç´¿¸·³ ¼¸Á½´È³ °» ɯ ÉÈ°´º³ Éȱǽ³

Ç»²¯ ¼¸¸¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

á

Ý

à

à

Ù

â

Ý

Ü

Ü

à Ý Ý

ÝÔâêæØ Ç²±° ¼¿¸³ ¼¸»´¸·³ ²°»° ³Å»½³

THE BEST

¶Àà ÉÈô¶» ¼»È´½³ ¸¯³ ´¸»¯ ¹È´½³ ¼»´Á° ¼¸ÆÉǽ³´ ¼¸Ã¸³ ¼¸¸¯³ ²¶¯ ¯´³ À´²´Ç Ç´°Á ÇÉ´¸° ¸Ç¯»´Ã´Ã É´¸³» ¹Ã³´ ³¿È ¸²½ ¼¸Ç¸¸É ¸¿´¸»¸½ ¼¸»¯Çȸ ¼¸Ç¸¸É ɸ°³ ɯ ³Ç¸ºµ½ ³½¸½¶³´ ɸ°°»³ ɸ¿´º¸É ¼¸³ ³Ç¸´´¯³ µ¸ÆÇ´·³ ¸Á°Å°¼¸»´»Å³¼¸³ ¸½´ ¼¸¿°»³É´»´¶³¼Á¼¸Ã´¶³ ³½´ÀƳ ³¿°»³ ǸÁ³ À´²¿¸» ¼¸¸¶³ ÉÆÆ´È ³Æ¸ÉÁ³ ǸÁ³ Á¸Å³» À´²´Ç» È¸È ¼¸¯»Ã¿³ É´½´Æ½³½ ¾·Æ Æ»¶ ÆÇ ´»¯ »¸¸·½»

¼¸³²½ ´¿

THE BEST

¼¸¸Ã³Ã¸ ¼¸ ¸Ã´¶

THE BEST

ɸ¿´´¸ ³¶½È ³Ç¸´´¯

THE BEST

Ǹ´´¯ ±µ½ ¼»È´½

THE BEST

¼¸Ã´¶ »È °´»¸È Á°· ¸»´¸·´ ɴƸÉÁ ȸ±¿´ °´ÇÆ »º³´

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

á

Ý

à

à

Ù

â

Ý

Ü

Ü

à Ý Ý

ÝÔâêæØ Ç²±° ¼¿¸³ ¼¸»´¸·³ ²°»° ³Å»½³

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

á

Ý

à

à

Ù

â

Ý

Ü

Ü

à Ý Ý

ÝÔâêæØ Ç²±° ¼¿¸³ ¼¸»´¸·³ ²°»° ³Å»½³

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

»È À´··À ³»°¸Æ Çȯ À´²´Ç »È ɸµºÇ½³ ³¸¸ÅÆÇ·¯³ ¾°¯ ɽ´¶ ÉÃÆ´½ ³Æ¸ÉÁ³ ǸÁ³ ɸ½»´Á É´°ÇÉ ÉÈÇ´½ Çɯ ¼±´ ¼´¸³ É´ÁÈ° ¾¯º °°´ÉÀ³» ¸º ²¯½ ³½¸Èǽ´ ³Ç¸²¯ ɸµºÇ½³Çº¸º°Ç´ÅÁ» Èô¶³ÇÁȽÀ¿º¸³» °ÇÁ³É´ÁÈ° É´¸´¿¶° Ç´°Á» ¾°¯³ É´±Ç²½ ¼Á ¼¸Æ¸ÉÁ³ ¼¸É°³ ¾¸° ɺ»» ³Ç¸´´¯³½ É´¿³»´ °´· »º½ É´Á¸Å½³ É´¿·Æ³ ´¯Å½É ǸÁ° ³½¸Á¿³´ ɸ¿´Á°Å³ ´°´ ¸²´³¸³ Á°´Ç³ ɯ ¼± ³¿°¿È ÉÀ¿º³ ɸ° Ǻ¸º ´²¸»´ ³³¯½° ¼¸²´³¸³ ¼¸È´²Æ³

á

Ý

à

à

Ù

â

Ý

Ü

Ü

à Ý Ý

ÝÔâêæØ Ç²±° ¼¿¸³ ¼¸»´¸·³ ²°»° ³Å»½³

á

Ý

à

à

Ù

â

Ý

Ü

Ü

à Ý Ý

ÝÔâêæØ Ç²±° ¼¿¸³ ¼¸»´¸·³ ²°»° ³Å»½³

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

á

Ý

à

à

Ù

â

Ý

Ü

Ü

à Ý Ý

ÝÔâêæØ Ç²±° ¼¿¸³ ¼¸»´¸·³ ²°»° ³Å»½³

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

á

Ý

à

à

Ù

â

Ý

Ü

Ü

à Ý Ý

ÝÔâêæØ Ç²±° ¼¿¸³ ¼¸»´¸·³ ²°»° ³Å»½³

¸±´À É´ÇÈÁ ¼¸¸¶ ´° ¼´¸Ç´´Æ¯´ ¸´»¸° É´½´Æ½ É´¸´¿¶ ¼¸Ã¸ ¼¸Æ´´È ¼Á ¾¸¸¿Á½ Ç´µ¯ ²Å» É´¿·Æ ¼¸±¸¸² ɴǸÀ É´¿±´Á »½¿° ¼¸¸·¿É´¯ ¼¸ÇÅ´½ É´Á¸Å½ É´¸´¿¶³ ¼¸±² ¼¸¸½È³ ¼¸ºÃ´³ ³Á¸Æȳ ÉÁÈ°´ ¼»´Á³ É´´Åƽ É´Á¸±½³ É´»´²± É´·º¯¸´ É´¸¿¯ ¼¸¸¿´±ÀÀ ¼¸Á°Å »È °¸³Ç½ ³µ¶½»

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

³½È ɯ ³»°¸Æ ³¸¸¿°³ ¾Ã´¯ É´ºµ° ¼Á ³»È ¸²´¶¸¸³

¾°»° ¼¸Á´°Å³ ¼¸É°³ Á»Å »Á ¼¸½Æ´½½³ »¯ ¸ÆȽ³ dz³

¸¿´´± »Á° ¸½¸ ÄÇý ¼¸»´»Å ¼¸½´ µ¸ÆÇ´· ¯¸³ ¾¯º ³º¸»³³

¼¸¿º´²´ É´¸Ç´¸Å´ É´ÇÅ É´¯·½À ¹Ç² »±Ç° ȯǰ ǸÁ³ »Á½ ¹Ç²³ ¹Ç´¯» ¼¸¿¸¸¿Á½ ¼ÀǴý³ À¸»´Ã´ÇƯ³ ¯È¿É½ dz³

á

Ý

à

à

Ù

â

Ý

Ü

Ü

à Ý Ý

ÝÔâêæØ Ç²±° ¼¿¸³ ¼¸»´¸·³ ²°»° ³Å»½³

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

¸»Ç´·Àà ´¿ Á¸Å½³ ¼¸°Ç ¼¸»¸¸·½» ¼ÀǴý Çɯ ¼¸ÇÉÀ¿ É´¿¸¸Á½³Á°È° ¾µ´½³ ¸Á°·¼±¯ ²¶´¸½° ³¸¸¶½Å´ Ç´µ¯° ¸Èô¶ ¼¸°°´ÉÀ½³ ¼¸¸¶ ¸»Á° ¼º» Ƹ¿Á¸È ¸»±Ç³ ¼º»´¸· ɯ ´´»¸ ´»¯ »º ³Æ´Ç¸ Á±´Ç´ ³´´»È »È É´¯»Ã¿ É´ÁÈ

á

Ý

à

à

Ù

â

Ý

Ü

Ü

à Ý Ý

ÝÔâêæØ Ç²±° ¼¿¸³ ¼¸»´¸·³ ²°»° ³Å»½³

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

¼¸Çȱ»Á»¸¸·» Á°·³»È¸Ã´¸³É¯±´ÃÀ»´»º³½Æɿɳ» ¸±´À Ç´ÃÀ¿¸¯½ ¼ÈÇɳ»´ ¼¸¸Á°· ¼¸»Ã½´ ¼¸»¶¿ ¾¸° ÄÁ½ Èȶ ¯»» ³µ Ç´µ¯° ¼¸¸¶³ ¼¸¸¿´Á°Å ¼¸ÇÃÇÃ

á

Ý

à

à

Ù

â

Ý

Ü

Ü

à Ý Ý

ÝÔâêæØ Ç²±° ¼¿¸³ ¼¸»´¸·³ ²°»° ³Å»½³

á

Ý

à

à

Ù

â

Ý

Ü

Ü

à Ý Ý

´½º ¼¸·Æȳ ¼³¸¸¶ ɯ ¼¸¸¶ ¼¸°È´É³ ´° ¸À¯»Æ ¸¿´´¸ ¸¯ ¼¸¸·¿É´¯ ¼¸Çú ¼¸Á´±Ç´ ¼¸·Æȼ¸Ã´¶ Á¸Å½ ¸¯³ ¼Áà ¼´Æ½° É´¸À´Ã¸· É´¿Ç°·´ ¼¸Á°Å »»È° ¼¸É° ¼Á ³½¸È¿ ÇÅ´Á ´¿ »Á ³Ã¸ÆȽ³ À¸·¸½Ç´¿Ã³ ɸÃÅÉ

ÝÔâêæØ Ç²±° ¼¿¸³ ¼¸»´¸·³ ²°»° ³Å»½³

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

ǴŸ¸» »Áý° ǴƸ° ¼¸½¸³²½ ¼¸Ã´¿ ¼Á Èô¿ ÉǸ¸Á» ³±»Ã³ ¸´¿ ¸Åö »È ¼¸¿º´² »»È ¼Á ¸½´Æ½ ǯµ° ¼´Æ» É¶Ç »Áý É´Ç´Á ²´Á´ ¸ºÇ´É ¼¯½¶ ɴǺµ½´

á

Ý

à

à

Ù

â

Ý

Ü

Ü

à Ý Ý

ÝÔâêæØ Ç²±° ¼¿¸³ ¼¸»´¸·³ ²°»° ³Å»½³

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

Ç´À¯È ¾¸»¿Ç²¯ ɯ»½ ɸ½Áà ²¶ ³¸¸´´¶ ¼¸Çú ¹Ç² = ¼¸Ã¸ ±° »´¸· ÀÃÀû ¼¸Æ´Ç¸³ É´ÇÁ¸° ¼¸Ç°´Á³ ¼¸ÇÉÀ¿ ¼¸»¸°È°´ À´²´Ç »È

á

Ý

à

à

Ù

â

Ý

Ü

Ü

à Ý Ý

ÝÔâêæØ Ç²±° ¼¿¸³ ¼¸»´¸·³ ²°»° ³Å»½³

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

¸É°´ ¼¸¶¿Å½ ¼¸ ¸Á´¿Ã´¯ ¶´Ç ¸¿È»± ¼¸½ ¸ÆÀ ³»¸»Å» ÇÃÀ É´»°» ¼¸°³´¯È ¼º¸¿¸° ´»¯» ¼¸º¶½ ´»¯ »º ɴȱǽ É´¸´»¸Á𠼸° ¼¿½µ ɯ

Ǹ´¯³ ±µ½° ¸´»É

á

Ý

à

à

Ù

â

Ý

Ü

Ü

à Ý Ý

ÝÔâêæØ Ç²±° ¼¿¸³ ¼¸»´¸·³ ²°»° ³Å»½³

www.shainfeld.com ¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶

למה המבינים בוחרים לנפושעםשינפלד ב-

כוכבים דלוקס 5 ריזורט גדול ומפואר

חדרים וסוויטות בסטנדרט יוקרתי של רשתשרתון בריכות כולל בריכה מחוממת ובריכת ילדים חיצונית 5 , חוף ים פרטי ק"מ משדה התעופה 10 מלון קרוב למרכז עיר הבירה ורק ספא עם טיפולים מפנקים פנסיון מלא וארוחות גורמהשלשפים בינלאומיים ליל סדר מלווה באמנים ובשירת חג הרצאות ופעילויות מרתקות אפשרות לטיולים למקומות יפים ביוון עם טובי המדריכים

ליווי במלון במהלך החופשה של מנהלי שינפלד תיירות

SHAINFELD T H E B E S T

03-618-9999 www.shainfeld.com חכם מזמין מוקדם ומרוויח

זה פסח עםשינפלד!

Made with FlippingBook Ebook Creator