השבט השישי - גליון 148

ד ֶ ל ֶ י ָ ה ו ָ דּ ְ ל ַ יטוּ י ִ בּ ַ ה ת, ֶ ד ֶ לּ ֻ יּוֹם יוֹם ה ַ ת ה ֶ ג ֶ ת חוֹג ֶ ס ֶ נ ְ כּ ַ ה  י ֵ א ה, ָ יד ִ פ ְ ק ִ רוּ בּ ֲ ח ָ בּ ִ ים י ִ לּ ִ מּ ַ ה ְ ט ו ֹ ק ְ שׁ ִ ץ תּ ֶ ר ָ א ָ ה ְ ו ה - ָ ו ְ ק ִ ת ְ חוּל ו ִ ל א ֶ ים שׁ ִ לּ ִ ס, מ ַ ע ַ לּוֹת כּ ִ א מ  ה, ָ ינ ִ ד ְ מּ ַ ל ה ֶ הּ שׁ ָ ב ָ צּ ַ ים וּמ ִ יּוּנ ִ דּ ַ ה ְ ים ו ִ קּ ֻ ח ַ ל ה ָ כּ ה, ָ חוֹק ְ ה ר ָ נּ ִ פ ְ ית בּ ִ ו ָ ן ז ֶ ר ֶ ק ְ יּוֹם ל ַ ים ה ִ ק ָ ח ְ ד ִ נ ה, ָ ו ֲ א ַ ג ְ יל ו ִ ג ְ ים בּ ִ ע ְ ל פּוֹס ֵ א ָ ר ְ שׂ ִ י י ֵ ד ְ ל ַ יּ ֶ שׁ ְ ג כּ ַ יוֹם ח ְ בּ ה - ָ ו ָ נ ֲ ע ָ ג בּ ֹ ה ְ נ ִ ל ְ יט ו ִ בּ ַ ה ְ יט, ל ִ בּ ַ ה ְ ק ל ַ ר  י ִ ר ָ צ ים ִ מוּד ֲ ים ח ִ ד ָ ל ְ ה י ָ א ָ בּ ַ ה ה ָ נ ָ שּׁ ַ וּב ים, ִ יר ִ ע ְ צּ ַ ים ה ִ צ ֵ ע ָ ם בּ ֶ תּ ְ ל ַ פּ ִ ט ְ ם ו ֶ ית ֵ ק ְ שׁ ִ ה ֶ ר שׁ ַ ח ַ א ְ ל ים, ִ ר ָ ח ְ ב ִ נּ ַ ים ה ִ ר ְ שׂ ֶ ע ְ ה ו ָ א ֵ ר מ ֶ ב ֵ ע ְ ט ל ָ בּ ַ נוּ מ ְ תּ ים, ִ מ ָ כ ֲ ח ַ ים ו ִ מוּד ֲ ים ח ִ ד ָ ל ְ אוּ י ְ דּ ַ ו ְ יד תּ ִ מ ָ ת ְ ו ים, ִ יט ִ בּ ַ ם מ ֶ יכ ֵ ל ֲ ע ַ ם ו ֶ יכ ֵ ל ֵ ם א ֵ ם ה ַ גּ ֶ שׁ ים... ִ יד חוֹס ִ מ ָ ם תּ ֵ ם ה ָ ם, שׁ ֶ תּ ְ ל ַ ת ְ שּׁ ֶ ים שׁ ִ צ ֵ ע ָ ל ה ֵ צ ְ וּב

יערי משה

כפר הנוער הדתי | כפר המכבי | כפר ביאליק | יגור | חוואלד | איבטין | אושה | אורנים שער העמקים | רמת יוחנן | ראס עלי | נופית | ‘ כפר חסידים ב | ‘ כפר חסידים א 148 גליון | 2018 - ינואר 2017 דצמבר | עיתון המועצה האזורית זבולון

1 | השבט השישי

Made with FlippingBook Annual report