השבט השישי - גליון 148

גליון מס׳ 148

ד ֶ ל ֶ י ָ הו ָ דּ ְ ל ַ יטוּ י ִ בּ ַ ה ת, ֶ ד ֶ לּ ֻ יּוֹםיוֹםה ַ תה ֶ ג ֶ תחוֹג ֶ ס ֶ נ ְ כּ ַ ה  י ֵ א ה, ָ יד ִ פ ְ ק ִ רוּ בּ ֲ ח ָ בּ ִ יםי ִ לּ ִ מּ ַ ה ְ טו ֹ ק ְ שׁ ִ ץתּ ֶ ר ָ א ָ ה ְ ו ה- ָ ו ְ ק ִ ת ְ חוּל ו ִ ל א ֶ יםשׁ ִ לּ ִ ס, מ ַ ע ַ לּוֹתכּ ִ אמ  ה, ָ ינ ִ ד ְ מּ ַ ל ה ֶ הּשׁ ָ ב ָ צּ ַ יםוּמ ִ יּוּנ ִ דּ ַ ה ְ יםו ִ קּ ֻ ח ַ ל ה ָ כּ ה, ָ חוֹק ְ הר ָ נּ ִ פ ְ יתבּ ִ ו ָ ן ז ֶ ר ֶ ק ְ יּוֹםל ַ יםה ִ ק ָ ח ְ ד ִ נ ה, ָ ו ֲ א ַ ג ְ יל ו ִ ג ְ יםבּ ִ ע ְ ל פּוֹס ֵ א ָ ר ְ שׂ ִ י י ֵ ד ְ ל ַ יּ ֶ שׁ ְ ג כּ ַ יוֹםח ְ בּ ה- ָ ו ָ נ ֲ ע ָ ג בּ ֹ ה ְ נ ִ ל ְ יטו ִ בּ ַ ה ְ יט, ל ִ בּ ַ ה ְ קל ַ ר  י ִ ר ָ צ ים ִ מוּד ֲ יםח ִ ד ָ ל ְ הי ָ א ָ בּ ַ הה ָ נ ָ שּׁ ַ וּב ים, ִ יר ִ ע ְ צּ ַ יםה ִ צ ֵ ע ָ םבּ ֶ תּ ְ ל ַ פּ ִ ט ְ םו ֶ ית ֵ ק ְ שׁ ִ ה ֶ ר שׁ ַ ח ַ א ְ ל ים, ִ ר ָ ח ְ ב ִ נּ ַ יםה ִ ר ְ שׂ ֶ ע ְ הו ָ א ֵ ר מ ֶ ב ֵ ע ְ טל ָ בּ ַ נוּ מ ְ תּ ים, ִ מ ָ כ ֲ ח ַ יםו ִ מוּד ֲ יםח ִ ד ָ ל ְ אוּ י ְ דּ ַ ו ְ ידתּ ִ מ ָ ת ְ ו ים, ִ יט ִ בּ ַ םמ ֶ יכ ֵ ל ֲ ע ַ םו ֶ יכ ֵ ל ֵ םא ֵ םה ַ גּ ֶ שׁ ים... ִ ידחוֹס ִ מ ָ םתּ ֵ םה ָ ם, שׁ ֶ תּ ְ ל ַ ת ְ שּׁ ֶ יםשׁ ִ צ ֵ ע ָ ל ה ֵ צ ְ וּב

משולחן ראש המועצה ארז ארד - מזכיר המועצה | כתב דיווחים מישיבת מליאת המועצה מתאריך :25.12.2017 הוצג אישור שר הפנים לתעריף | אישור ארנונה חריג | .2018 הארנונה לעסקים לשנת הוצגה העלאת תעריף הטיהור | תעריפי מט"ש חיפה | אגורות למ"ק בתקופה, הרבה מעל 70 - של מט"ש חיפה ב לחזוי בתכנון הכלכלי של מערכת הביוב האזורית [תוכנית מט"ש (מכון טיהור שפכים) זבולון]. נמצאת | חוות הניסיונות החקלאיים האזורית | באיום חיסול ע"י עכו, נדרשת תמיכה למאבק. אתא (ועדה לקידום מתחמים מועדפים) ותמ"ל | הופקדה תוכנית ההרחבה, הישובים מגישים | )1024( דרום התנגדויות. נערך תאום כוונות עם רשות העתיקות | אושא העתיקה | לגבי מטרות הפרויקט. בקשות לשינוי גבולות בועדה הגאוגרפית | נסקרו הבקשות הבאות של הערים: | המחוזית • .)1024( בהתאם לותמ"ל אתא דרום | גבולות אתא דרום • על פי תוכנית הרחבת רכסים מזרחה וצפונה. | גבולות רכסים • צרוף שמורת שער העמקים לזבולון. | שטח גלילי • בקשת טבעון לצרוף אתר ג'למי ואורנים | גבולות עם טבעון לטבעון. • בקשת מפעלי בז"ן להפוך למועצה מקומית | מתחם בז"ן תעשייתית - התנגדות גורפת. בועדה | תב"ע (תוכנית בינוי עיר) כפר ביאליק | המחוזית חיפה נדונה תוכנית המתאר של כפר ביאליק, שהגיעה לדיון לאחר שנים רבות ומשיגה זכויות לא מעטות לתושבי הכפר. :2017 עדכון תקציב המועצה לשנת | ראש המועצה והגזבר הציגו את הצעת התקציב והתוספות . נערך דיון לגבי סעיפים שונים. 2017 - מ מליאת המועצה, מאשרת פה אחד את עדכון תקציב החלטה: שהוצג. 2017

יערי משה

כפרהנוערהדתי | כפרהמכבי | כפרביאליק | יגור | חוואלד | איבטין | אושה | אורנים שערהעמקים | רמתיוחנן | ראסעלי | נופית | ‘ כפרחסידיםב | ‘ כפרחסידיםא 148 גליון | 2018 - ינואר 2017 דצמבר | עיתון המועצההאזוריתזבולון

תוכןעניינים

משולחן ראש המועצה

2

במועצה

4

2018 צו ארנונה

6

ביטחון ובטיחות

9

ביישובים

10

תברואה ואיכות הסביבה

13

רישום לגני הילדים

13

ביה״ס כרמל זבולון | חינוך

14

אירועי פברואר מרץ במועצה

16

ביה״ס ניצני זבולון | חינוך

18

שירותים חברתיים מרכז דורות ניצן מתיתיהו | טור אישי

19 22 24 25 26 27 30

מחלקת יישובים חפירות באושא ספורט ונוער תרבות

אריאלה וולק, הלן בוטנסקי, גדי נס, מיכל קציר, ארז ארד, אביבה דנה וניצן מתתיהו. חברי מערכת: | יערי משה עורך העיתון: יערי משה צלם מערכת: | 04-8478167 פקס: |moshe@zvulun.co.il דואר אלקטרוני: כל הזכויות שמורות למועצה אזורית זבולון. | 04-8722260 . דפוס סמדר טל עיצוב והדפסה: אין לשכפל להעתיק או להפיץ עלון זה או חלקים ממנו ללא הסכמה בכתב מאת העורך.

השבט השישי | 2

Made with FlippingBook Annual report