האנשים הקטנים - גיל רוזנפלד

Z r -~)> f'I- r=: ,-- ~· Z r t::· • ":;>:· ,..._ Z • 0

z .,_ J::: rt• J'· z i:;~ ,..._ r · i:; r1- r:t- ,... z .,_ .,_ ,....,.

:· J'• Q · i:;. ,... i:; ......

r• r:t Q• i:; .,_ J'• ":;>:· ti:. ·n i:; r - r ' ti:. p ~ .,_

,..,. ,... ::o· r i::· J'

·~· r ' J'~ ~· ,..._ 0 ~· ~ .-- z ,. r i:; f'I -

~· Q • i:;~ .-.:- .,_ ._.

~: r1 ~· .,_ ,...

i:: t:::· J'• ~· ,..._

ti:. r=

J'-

P -

~· i:;

Cl·

t::•

r=

rt•

Z •

t::r

N

0

Made with