האנשים הקטנים - גיל רוזנפלד

,nti1ir \Vl;)WiJ 'O'~n1 O'~~ttD ,ntiti~ '? ,~ .O''{)?iJ 0'!\PiJ ,DP.\p 'rn oi~D nr;>:;? ,niY:t:lQiJ N'?.l;) o~~w~ 0'~'.?t:q 0'!?~ \V!. Jrq? l.'1.;~w io~1 .')it" '?;n n·?D3:1D '?~

104

Made with