איל - ביטאון האגודה הישראלית לסוכרת - גיליון 136 - פברואר 2020

שבט תש"פ | 2020 פברואר | 136 ’ גיליון מס איל ביטאון האגודה הישראלית לסוכרת

13-12 ’ עמ פעילות גופנית וסוכרת - קטי וולך אשפוז מתוק ובטוח - רוית פרצובסקי מילול 6-7 ’ עמ

17-16 ’ עמ שוחר מדע – על מחקרים חדשים - ד״ר אוסטרובסקי

30 ,24 ’ עמ

מתוך אתר "שניים סוכר״

zevikz@gmail.com כתובת למשלוח מכתבים ותמונות:

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online