יריד קייטנות ומפעלי קיץ 2023

מרדכי יד תיירות ! כאלה דבורים אין והדבורה הדבש בית

הפעילות . הסביבה ועל חיינו על השפעתן , הדבורים של עולמן את נכיר . מתוק בדבש ונקנח פעילה כוורת בפתיחת צפייה , מדונג נר הכנת כוללת ועגלה טרקטור על חוויתי סיור , ברפת הפרות : השונים המשק ענפי בין קיבוצית לחוויה יוצאים הילדים . המתחדש והקיבוץ האריזה בית , החקלאית המכוורת " פעם של קיבוץ " האוסף בבית בזמן חזרה והיום אז הקיבוץ חיי על ישמעו , אינם וכבר שהיו החפצים את יכירו הילדים . פעם של נוסטלגית מרוח ויהנו דבש עוגת אפיית סדנת חמה עוגה נכין יחד , הקונדיטורים אתם במהלכה דבש עוגות לאפיית סדנא ! ומתוקה יצירה פעילות , שבשבות : בעצמם להכין איך ולומדים מהמדריך והוראות ציוד מקבלים . מזכרת הביתה איתנו וניקח בכיף ניצור ... ועוד מעץ פאזל , דשא ראש

כמה לקבל ניתן במקביל קבוצות : לפרטים tym-avital@yadmor.co.il

08-6720485 052-3923104 * ומעלה 5 מגיל מתאים *

יריד קייטנות ומפעלי קיץ 8

2023

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online