סופרקיט - קטלוג מוצרים 2020-2021

פתיתי פרפין / פתיל

ליצירת נרות מרהיבים בצורות בעזרת תבניות פלסטיק קשיחות, תבניות סיליקון או כוסות פתיתי פרפין

הוראותשימושלהכנתנרות:

. מניחיםפתיל קשיחבמרכז תבניתפלסטיק/ סיליקון או כוסזכוכית. 1

כולל הוראות הכנה

יחידות 10

. מניחיםכלי קיבול מזכוכיתהעמידלחוםבמרכז קערתמיםוממלאים 2 אתהכלי בפתיתי פרפין. . מחממיםאתהכלי במיקרוגל עדלהמסהמוחלטתשל הפתיתים 3 לחלופין, ניתן להמיסאתפתיתי הפרפין בסירבשיטת"באן מארי".

. מוסיפיםתמציותריחוצבעאו צבעי שעווהמומסיםכגון ג'יאוטו צ'רה. 4

. מערבביםהיטבאתהפרפין המומס. 5

סופר טיפ על מנתלמנוע"נפילת" הפתיל, ישללפףאתהפתיל סביבדיבל מעץוהניחו בזהירותמעל שקעהתבנית.

. שופכיםבזהירותאל התבנית. 6

. שולפיםמהתבניתלאחרייבוש. 7

ק"ג פתיתי פרפין 1

פתיל קשיח ס"מ 10 שעווה פתיל קשיח ס"מ 18 שעווה

4245

14550 מק"ט

השגחת חשוב! מבוגרנדרשתבעת עבודהעםילדים!

) בע"מ, רח׳ המנים, 1995( סופרקיטשיווק יבואן: 09-7409777 :׳ טל | 6091000 מושב בני ציון

7 290108854435

ק״ג 1

14550

4244

תבניות יציקה מפלסטיק תבניות יציקה מפלסטיק איכותיות וקשיחות במיוחד במגוון רחב של גדלים ודוגמאות. מומלצים לעבודות יציקה של גבס או בטון ולהכנת נרות מפתיתי פרפין.

1

הוראות שימוש להכנת נרות ↙ . מניחים פתיל במרכז התבנית. 1

. מכניסים את פתיתי הפרפין לכלי זכוכית ומחממים 2 במיקרו עד להמסה (ניתן גם להמיס בשיטת בן מארי). . מוסיפים תמציות ריח וצבע או צבעי שעווה מומסים. 3 . מערבבים היטב ושופכים אל התבנית. 4 . שולפים מהתבנית לאחר ייבוש. 5 סופר טיפ ◌ למניעת "נפילת" הפתיל, יש ללפף את הפתיל סביב דיבל מעץ והניחו בזהירות מעל שקע התבנית.

2

3

לב

דג

סירת מפרש

ס״מ 5.5 יחידות 4 ס״מ 8.5 יחידות 4 ס״מ 18.5 יחידות 3

602277

602284

ס״מ 19 יחידות 3

602307

ס״מ 19 יחידות 3

602314

602291

2021-2020 קטלוג סופרקיט | 76

Made with FlippingBook Publishing Software