חוברת חוגים - טל שחר - תשפ"ב 2021-2022

+60 משחקי חשיבה לגיל מועדון ותיקות וותיקי טל שחר ספ ר י י ת ט ל שח ר 0 5 2 - 8 5 2 1 9 8 6 : ל פ ר ט י ם נ ו ספ י ם , ר ו י ט ל ר ג ב REV I TALREGEV@GMA I L . COM : ד ו א " ל

חוג משחקי חשיבה, מפגש של כשעה וחצי, שבו ניפגש לשחק מאז'ונג, שבץנא וקנסטה לתרגול ושימור המוח.

. ומעלה 60 המפגש ללא תשלום ופתוח לכל המעוניינות והמעוניינים מגיל

17:30 מתי: יום שלישי בשעה

052-8521986 : לפרטים נוספים, רויטל רגב

+60 יוגה לגיל מועדון ותיקות וותיקי טל שחר ב י ת העם פ ר ט י ם נ ו ספ י ם , שר י ת י ד י א ל , ר כ ז ת קה י ל ה ו מ נ ה לת 0 5 0 - 3 5 9 9 5 1 6 : מ ו ע ד ו ן ו ת י ק ו ת ו ו ת י ק י ט ל שח ר

ו מע ל ה ב ב י ת העם בט ל שח ר . 6 0 תר ג ו ל י ו ג ה מ ו תאם ג י ל ל ב נ ו ת ו ב נ י

תר ג ו ל י ו ג ה ב ג י ל מב ו ג ר ת ו רם ר ב ו ת ל ח ו ס ן נ פש י ו ג ו פ נ י . ה י ו ג ה מח ז קת את ה ג ו ף , משקמת מפ צ י ע ו ת , משפ רת י צ י ב ו ת ו א י ז ו ן ו ע ו ד . התר ג ו ל השב ו ע י ק ל ל ב י צ ו ע ו מה ו ו ה ג ו רם מכ ר י ע בש י פ ו ר א י כ ו ת ח י י הם ו מע ל ה . מע ב י ר ה את הש י ע ו ר ר ו ת א ל ב ז , מ ו ר ה ב ע לת 6 0 של ב נ ו ת ו ב נ י נ י ס י ו ן ר ב ב י ו ג ה ש י ק ו מ י ת ו תר ג ו ל עם ב נ ו ת ו ב נ י ה ג י ל השל י ש י .

התר ג ו ל מס ו בסד ע " י מ ו עד ו ן ו ת י ק ו ת ו ו ת י ק י טל שחר – ש" ח לח ו דש בלבד . י ש לה ג י ע עם מ ז ר ן א י ש י . 9 5

. 0 5 0 - 3 5 9 9 5 1 6 : פ ר ט י ם נ ו ספ י ם ו ה רשמה א צ ל שר י ת י ד י א ל

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online