תפילה ומגן - הזמנה לכנס

Animated publication

תפי ֹלהומגן

בע ֹל נש ֱק, נרשם י ֱקר! הינך מוזמן ֹלכנס ה ֱקרוב שית ֱקיים אי”ה ביום ראשון 26/11/2023 , יג’ כס ֹלו , באו ֹלמי ’בית משה’ 20:00 בשעה , גבעה 39 רח’ כף החיים . )כניסה מצ ִד ימין ש ֹל הבנין, כניסת נשים( ֹלכנס הצטרפות הזמנה A

אנו נערכים ֹלהגעתך, אנא אשר השתתפותך

<< ֹלחץ ֹלאישור

פרויי ֱקט נושא נש ֱק בכ ֹל בית כנסת ֱקרן ’תפי ֹלה ומגן’ מגייסת כסף בארץ ובעו ֹלם בכ ִדי ֹלממן ֹלתושבי ביתר הכשרה מ ֱקצועית ֹלשימוש יעי ֹל ובטוח בנש ֱק האישי, במטרה שכ ֹל תושב בע ֹל נש ֱק י ִדע ֹלתפע ֹל את נש ֱקו ו ֹלהשתמש בו במהירות, ביעי ֹלות ובאופן בטוח ובכ ִדי שבכ ֹל בית כנסת יהיו מתפ ֹל ֹלים מ ֱקצועיים נושאי נש ֱק - זו חובת ההשת ִד ֹלות ש ֹלנו! . ֹלשם כך ה ֱקימה ֱקרן ׳תפי ֹלה ומגן׳ בהש ֱקעה ג ִדו ֹלה, מערכת מ ֱקצועית וייחו ִדית המש ֹלבת את כ ֹל ֹל הגורמים הר ֹלוונטיים. ה ֱקרן שכרה מאמן בע ֹל שם עו ֹלמי מהטובים בארץ, שאחראי ע ֹל בניית מערך ההכשרות והעברתם והכו ֹל ֹלים בין היתר מטווחי ירי מ ֱקצועיים, תרגו ֹל ירי בתנועה, הכשרה ייעו ִדית ֹלבתי כנסת, בטיחות מע ֹל הכ ֹל, תיפעו ֹל מעצורים, התנה ֹלות )פמ ֹלי סייפ( ועו ִד.. במ ֱקרה טרור בעיר, מיותר ֹלציין כי כ ֹל ההכשרות נבנו במיוח ִד עבורנו ומתואמות ֹלאוכ ֹלוסיית העיר. כמו כן יצרה ה ֱקרן שיתוף פעו ֹלה עם פרויי ֱקט ’מגן’, ֹלצורך תיפעו ֹל מערך בע ֹלי נש ֱק באופן חו ֱקי. . בכנס תכירו את האנשים שמאחורי השמות, תחשפו ֹלמערך ההכשרה, המטווחים והתרגו ֹלות, תשמעו ע ֹל מס ֹלו ֹל ההצטרפות וע ֹל מה שאתם זוכים ֹל ֱקב ֹל. family safe

?

מהבתוכנית

נציג ֱקרן ’תפי ֹלה ומגן’ מי אנחנו? ומי זכאי ֹל ֱקב ֹל מה? המטרות, החזון ההצטרפות וההכשרה. ראובן וורטהיים ג ֹלע ִד ס ֱקירת תוכנית המטווחים וההכשרות. ֹלהגן ע ֹל בית הכנסת, ע ֹל הבית והמשפחה, איך? ה ִדרכה מ ֱקצועית וכ ֹל ֹלי הזהב. נציג פרויי ֱקט ’מגן’

מס ֹלו ֹלי ההצטרפות והתה ֹליך. הזכויות החובות ומה שבינהם. מר תומר ו ֱקנין, נציג כוחות הבטחון ִדגשים והנחיות. כיבו ִד ֱק ֹל

חשוב ֹלנו ֹלהיערך ֹלבואך, אנא אשר הגעתך

02-3012251

tfilamagen@gmail.com

ֹלאישור סרו ֱק את הבר ֱקו ִד

פרויי ֱקט נושא נש ֱק בכ ֹל בית כנסת

ההשת ִד ֹלות ש ֹלנו! ש ֹלבים פשוטים: 3- ב

הצטרפות

ההצטרפות ש ֹלך איננה כרוכה בע ֹלויות כ ֹל שהם ו ֹלא מחייבת אותך ִדבר, מ ֹלב ִד הנכונות ש ֹלך ֹלשאת נש ֱק ו ֹלהשתמש בו בעת הצורך. אינך חייב ֹלהצטרף ותוכ ֹל ֹלהח ֹליט בתום הכנס אם ֹלהצטרף אם ֹלאו. בכנס תוכ ֹל ֹלמ ֹלא טופס הצטרפות שיאפשר ֹלך ֹלהמשיך במס ֹלו ֹל וי ֱקנה ֹלך את הזכות ֹלהשתתף בהכשרה המ ֱקצועית ש ֹלנו. יעי ֹל ההכשרה ש ֹלנו ייחו ִדית ומטרתה ֹלהכשיר אותך ֹלשימוש ובטוח בנש ֱק האישי, בכ ִדי שבמ ֱקרה חירום בבית, או ברחוב, . בבית הכנסת או בחנות, ת ִדע ֹלהגיב במהירות ובאופן בטוח את ההכשרה ש ֹלנו מנה ֹל ומ ֹלווה ראובן וורטהיים ג ֹלע ִד מאמן, מפתח ומובי ֹל תוכניות ה ִדרכה בארץ ובעו ֹלם ונחשב ֹלאח ִד המאמנים הטובים בארץ. ובטוח הבסיס המינימא ֹלי ֹלא יחייב אותך ִדבר מעבר ֹלנשיאת הנש ֱק האישי ש ֹלך בשבת וביום יום. תוכ ֹל ֹלבחור במס ֹלו ֹלים נוספים שה ֱקמנו והתאמנו עבורך. תוכ ֹל ֹלהח ֹליט ע ֹל רמת מעורבותך והזמן שת ֱק ִדיש ֹלשם כך. בכ ֹל מ ֱקרה ההתנ ִדבות ש ֹלך מתחי ֹלה בי ִדע המ ֱקצועי שתרכוש ובשימוש נכון ובטוח במ ֱקרה חירום. יעי ֹל

הכשרה

התנ ִדבות

ההשתתפות בכנס ֹלא מחייבת

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker