The Haruv Children's Campus - קמפוס חרוב לילדים

מרכז הגנה – בית לין

הוא אחד משמונה מרכזי הגנה הפזורים ברחבי מרכז הגנה לילדים ולנוער בירושלים הארץ. הוא מופעל בידי עמותת 'אפשר' לפיתוח שירותי רווחה וחינוך. והוא הראשון מסוגו המעניק מענה ראשוני לילדים 2002 השירות הוקם בארץ בשנת ) נפגעי תקיפה מינית מכל סוג שהוא. המרכז נותן מענה גם 18 ובני נוער (עד גיל במקרים של פגיעה פיזית ונפשית מצד אחראי, וכן לקטינים בעלי התנהגות מינית לא .)12 תואמת גיל (עד גיל המרכז מציע לקטין ולמשפחתו תהליך תמיכה ראשוני, אבחון, חקירה וקבלת החלטות בזמן קצר, בראייה הוליסטית ומתוך התמקדות בטובתו של הקטין. במרכז פועלים בשיתוף בין־משרדי אנשי מקצוע מדיסציפלינות שונות: עו"ס לחוק נוער, חוקר ילדים, חוקר נוער מהמשטרה, רופא ילדים, נציג פרקליטות ומנהל המרכז. נוסף על יתרונותיה של ההתערבות הראשונית המשמעותית, דרך פעולה זו מונעת מהקטין ומבני משפחתו הליכים בירוקרטיים הכרוכים במספר רב של ראיונות ובדיקות, במקומות שונים ובזמן ממושך, ומאפשרת לקצר את משך הזמן הנדרש לחקירה ולסיוע למשטרה באיסוף ראיות בזמן אמת.

02-6421374 פקס: | 02-6448844 ליצירת קשר טלפון: hagana@hagana.org.il דוא"ל:

| קמפוס חרוב לילדים 11

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker