The Haruv Children's Campus - קמפוס חרוב לילדים

מרכז טיפולי טוני אלישר – שק"ל היא העמותה המובילה בישראל לשילוב אנשים עם מוגבלויות בקהילה. שק"ל שק"ל מקימה ומפעילה רצף של שירותים ומערכות תמיכה הכוללים ביו השאר מערך דיור בקהילה, תעסוקה שיקומית ותעסוקה נתמכת, פעילות במערכת החינוך המיוחד, פעילות תרבות ופנאי, קידום נגישות, וטיפול פסיכולוגי ורגשי. במרכז הטיפולי טוני אליָשר – שק"ל, המופעל בקמפוס חרוב, אנשים עם מוגבלויות מטופלים מתוך הכרה בזכותם ובצורך שלהם ליצור קשרים משמעותיים ומגע אינטימי. המרכז מציע הכוונה וטיפול בתחומים: חיי חברה, מיניות וזוגיות. בין השאר מטופלים במרכז מבוגרים וילדים אשר נפגעו מאלימות מינית או פיזית, או שגילו התנהגויות מיניות לא מותאמות או פוגעניות. הטיפול במרכז כולל הערכה וזיהוי של הצרכים הטיפוליים, התאמת תוכנית טיפול פרטנית הנבנית לפי מאפייניהם הייחודיים של כל אדם עם מוגבלות ושל משפחתו, וכן הדרכות להורים ולצוותים. המרכז נותן מענה לאנשים עם מוגבלויות מכל סוג שהוא ומכל מגזרי האוכלוסייה, לבני משפחתם ולאנשי מקצוע בתחום. במרכז משתמשים במגוון כלים טיפוליים בהתאם לכל רמות התפקוד: שיח מילולי (ורבלי), פיתוח כלים לוויסות רגשי, טיפול במשחק, שימוש באומנות וכן התערבויות מערכתיות. המרכז יפעיל גם הדרכות וסיוע לצוותים בהתמודדות עם שילוב הנפגע בתעסוקה, בדיור ובפעילות פנאי. צוות המרכז הוא צוות רב־מקצועי המתמחה בחינוך מיני חברתי וכן בטיפול באנשים עם מוגבלויות ובנפגעי אלימות וטראומה.

02-6711714 פקס: | 02-6711710 ליצירת קשר טלפון: traumacenter@shekel.org.il דוא"ל:

| קמפוס חרוב לילדים 17

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker