The Haruv Children's Campus - קמפוס חרוב לילדים

המועצה לשלום הילד , המועצה לשלום הילד (ע"ר) היא הארגון המוביל בישראל 1981 מאז הקמתה בשנת , וזאת לאור עקרונות Wellbeing(( להגנה על זכויות ילדים וילדות והבטחת שלומותם אמנת האו''ם בדבר זכויות הילד ('האמנה'). כדי לממש מטרה זו, המועצה פועלת בכל הנוגע לייזום חקיקה, עיצוב מדיניות ציבורית והבטחת יישומה, באופן המבטיח את שלומם של ילדים ומגן על זכויותיהם. בארבעת העשורים האחרונים פעלה המועצה לשלום הילד ככוח מניע: יזמה, ניסחה וקידמה חוקים ותיקוני חקיקה שנכנסו לספר החוקים. 120 מעל ייחודה של פעילות המועצה טמון בשילוב בין עבודת המדיניות ברמת מקרו לבין מתן מענה פרטני לילדים במצבי סיכון ומצוקה. בעוד שמרכז הפניות והסיוע במועצה ) מטפל מדי שנה באלפי פניות הנוגעות לפגיעה בזכויות ילדים, מרכז Ombudsperson( הליווי לילדים ולילדות נפגעי עבירה מלווה לאורך ההליך הפלילי מאות ילדים שנפגעו מעבירות מין ואלימות. הלמידה מהפניות הפרטניות משמשת בסיס לעבודת המדיניות ומסייעת לנו בעיצוב חקיקה חדשה או מדיניות ציבורית בנושאים המחייבים הסדרה וטיפול. המועצה לשלום הילד מקדמת את התפיסה שלילדים הזכות והיכולת להשתתף השתתפות פעילה בעיצוב מדיניות בנושאים הנוגעים לחייהם, וזאת לאור האמנה. כך, תוכנית פרלמנט הנוער של המועצה מהווה פלטפורמה לשיתוף נוער בהליכי עיצוב מדיניות ולדיאלוג בינם לבין קובעי מדיניות, שמטרתם למידה הדדית וקביעת מדיניות מתאימה. בזכות המיצוב הייחודי של המועצה לשלום הילד וניסיונה העשיר, המועצה מצליחה לפתח מודלים חברתיים חדשים המקדמים תפיסה מבוססת זכויות ילדים. פיתוח מודלים אלו נשען, בין השאר, על ידע מקצועי בנושא זכויות ילדים שהמועצה יוצרת ומפיצה. למשל, השנתון הסטטיסטי של המועצה הוא מאגר הידע המקיף ביותר על מצבם של ילדים בישראל. השנתון משמש את הממשלה, האקדמיה, גורמי מקצוע וארגוני חברה אזרחית בעבודתם בהגנה על זכויות ילדים בישראל ובקידומן.

02-6780606 ליצירת קשר טלפון:

ncc@children.org.il דוא"ל:

| קמפוס חרוב לילדים 19

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker