The Haruv Children's Campus - קמפוס חרוב לילדים

עמותת 'לתת פה' כדי לצמצם פגיעות מיניות 2015־ עמותת 'לתת פה – מיניות בריאה ומוגנת' הוקמה ב בילדים במידה ניכרת ולפתח תפיסה ערכית של מיניות בריאה ומוגנת אצל נערים ונערות. עמותת 'לתת פה' מקנה ידע וכלים פשוטים להורים, לצוותים חינוכיים, לילדים ולבני נוער במגוון תוכניות: מוגנות מינית, מוגנות ברשת, מיניות בגיל ההתבגרות ומיניות בריאה ומוגנת בגיל הרך. כמו כן אנו יוצרים קישורים ישירים וחווייתיים בין הורים לילדיהם ובין מורים לתלמידיהם כדי להטמיע את התוכן בקרב הסובבים את הילדים והנוער. העמותה עושה זאת מתוך רגישות תרבותית גבוהה באמצעות סדנאות, הרצאות ומופעים תיאטרליים מוזיקליים; עד כה השתתפו בהם מאות אלפי מוטבים בכל רחבי הארץ במגזרים ובקהילות שונים. התוכניות השונות יוצרות שפה ברורה, ישירה, חיובית ואפילו מהנה בנושאים של מוגנות ומיניות בריאה. גברים, נשים, דתיים, חילוניים, חרדים 80־ צוות העמותה הוא מקצועי, מיומן ומגוון: כ וערבים, הפועלים ברגישות תרבותית ובהתאם לערכי קהל היעד.

0585886544 ליצירת קשר טלפון:

office@latetpe,org.il דוא"ל:

| קמפוס חרוב לילדים 21

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker