The Haruv Children's Campus - קמפוס חרוב לילדים

מסר חרוב בעשור האחרון אנו עדים למגמה הולכת וגוברת של שימוש בסימולציה רפואית לצורכי הדרכה והערכה במקצועות הרפואה. מגמה זו מתחזקת בעיקר במענה לקריאה הגוברת להפחית טעויות אנוש ברפואה ולהנחיל תרבות של בטיחות המטופל. בעקבות ההצלחה של כלי לימודי זה הורחב השימוש בו גם לדיסציפלינות אחרות, בדגש על מיומנויות תקשורת של אנשי מקצוע, ובפרט כאלה הבאים במגע עם ילדים נפגעי התעללות והזנחה ובני משפחותיהם. תחום הסימולציה כולל מגוון רחב של טכניקות הוראה והערכה, והמשותף לכולן הוא היותן מבוססות על יצירת סביבה מדומה ומבוקרת המאפשרת לימוד מובנה ובטוח, בד בבד עם תיעוד, תחקור ומתן משוב מידי למתאמנים. מגוון שיטות הסימולציה כולל שימוש ב'פונים' (שחקנים), והמתאמן מתנסה בתרחיש הלקוח מעולם התוכן המקצועי שלו. מסר, המרכז הארצי לסימולציה רפואית, הוא ראשון מסוגו בישראל ובעולם, והוא עם פתיחת קמפוס חרוב לילדים בסיכון 2002. פועל במרכז רפואי ע"ש שיבא מאז בהר הצופים נפתחה שלוחה ירושלמית שלו: מסר וחרוב – מרכז לסימולציה בתחום הרווחה והרפואה. המרכז מתמקד בעיקר בהדרכה ובשיפור מיומנויות תקשורת בנושאי אלימות נגד ילדים ורווחה.

msr.jerusalem@sheba.health.gov.il ליצירת קשר דוא"ל:

| קמפוס חרוב לילדים 22

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker