The Haruv Children's Campus - קמפוס חרוב לילדים

התעללות בילדים בישראל במספרים

ילדים נתונים במצבי סיכון 340,000

2

מהדיווחים על התעללות והזנחה לעו"ס לחוק הנוער הם על פגיעות מיניות

38.8%

3

6

שדווח כנפגע חמישי כל ילד מוגבלות הוא ילד עם

למרות מספר הדיווחים הגדול, בתת־דיווח התופעה עדיין לוקה

5

מהדיווחים על יותר ממחצית פגיעה כלשהי בילדים הם על פגיעה במשפחה בידי אחראי

ילדים שלושה מתוך ארבעה שדווחו נפגעו בידי אדם אחראי בתוך המשפחה

50%

.2022 ,"2022 המועצה לשלום הילד, שנתון סטטיסטי "ילדים בישראל מקור: .2021 ," משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, "פניות לעו"ס לפי חוק הנוער והטיפול בהן, סיכום ממצאים

| קמפוס חרוב לילדים 24

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker