The Haruv Children's Campus - קמפוס חרוב לילדים

הגופים הפועלים בקמפוס

מרפאת חרוב לילדים בסיוע קרן זארו מרפאת חרוב לילדים היא מרפאה רב־מקצועית המתמחה בטיפול בילדים נפגעי התעללות והזנחה. המרפאה הוקמה בקמפוס חרוב לילדים כדי להגשים את החזון ליצור מסגרת שירותים הוליסטית העונה לצרכים של ילדים אלה. המרפאה מספקת מסגרת גם להתמחותם של אנשי מקצועות הרפואה והבריאות בטיפול בילדים נפגעי התעללות והזנחה ויוצרת מודל רב מקצועי לעבודה עם אוכלוסייה זו. הילדים המגיעים לטיפול בקמפוס חרוב סובלים לעיתים קרובות ), ממצבים נפשיים מורכבים, מקשיים C-PTSD( מטראומה מורכבת בוויסות רגשי וחושי, מפערים התפתחותיים ומקשיים משמעותיים בתפקוד. לפיכך תהליכי ההערכה והטיפול במרפאה משלבים שתי נקודות מבט: האחת – טיפול מוכוון טראומה, והשנייה – גישה התפתחותית. מתוך הכרה בחשיבותה של עבודה מערכתית במקרים אלו, מושקעים משאבים בבניית שיתופי פעולה ובשמירה על תקשורת רציפה עם גורמים טיפוליים מחוץ למרפאה.

| קמפוס חרוב לילדים 8

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker