The Haruv Children's Campus - קמפוס חרוב לילדים

נכון להיום שירותי המרפאה בקמפוס חרוב לילדים בהר הצופים, ירושלים, כוללים הערכֹות משותפות של צוות המרפאה, ייעוץ והערכה על ידי פסיכיאטר ונוירולוג, וכן הערכה וטיפול בקלינאות תקשורת ובריפוי בעיסוק. לצד אלה אנו רואים צורך לשלב מקצועות נוספים, ופועלים כדי להרחיב את פעילות המרפאה ואת הרכב הצוות על פי הצרכים העולים מהשטח ומהמחקר. בעקבות האמור לעיל וכחלק משיתוף הפעולה עם בית הספר לתזונה בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית נפתחה מרפאה נוספת ברחובות בספטמבר . במרפאה זו משתלבים גם תזונאיות קליניות וגורמי מקצוע נוספים. 2022 משימות המרפאה: – מתן שירות לילדים נפגעי התעללות ולמשפחותיהם. – פיתוח מודל רב־מקצועי לטיפול בילדים נפגעי התעללות והזנחה. – פיתוח תתי־התמחות לטיפול בילדים נפגעי התעללות והזנחה בכל אחת מהדיסציפלינות הפועלות במרפאה. – הפצת הידע הנצבר במרפאה והכשרה של אנשי מקצוע נוספים. נוסף על מתן המענה הטיפולי, המרפאה משמשת שדה לפיתוח מודלים טיפוליים חדשניים וממוקדי טראומה ופעילותה מלווה במחקר. כחלק מתהליכי הפצת הידע צוות המרפאה פעיל ומשתלב בתוכניות ההכשרה של מכון חרוב, וכן משולבים בעבודת המרפאה סטודנטים במסגרת הכשרתם המעשית. הסטודנטים נחשפים לתופעה של התעללות והזנחה בילדים, למענים הקיימים, לסטודנטים מדיסציפלינות נוספות שעובדים עם האוכלוסייה, וכן רוכשים כלים לטיפול מותאם באוכלוסייה.

02-5907017 ליצירת קשר טלפון:

haruvclinic@haruv.org.il דוא"ל:

| קמפוס חרוב לילדים 9

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker